Regulamin gry „Detektyw Pozytywka: w poszukiwaniu nieuchwytnego niszczyciela książek”

„Detektyw Pozytywka: w poszukiwaniu nieuchwytnego niszczyciela książek”. Gra mobilna w aplikacji ActionTrack

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Gry miejskiej w aplikacji ActionTrack zwanej dalej „Grą” jest Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (MBP).
 2. Premierowa rozgrywka przeprowadzona zostanie dnia 7.12.2019 roku. Gra rozpocznie się na terenie Filii 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej, znajdującej się na I piętrze Dworca Głównego PKP.
 3. Gra skierowana jest do dzieci w wieku 5-10 lat wraz z opiekunami. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Premierze gry po podpisaniu przez opiekuna prawnego zgody na ich uczestnictwo w rozgrywkach.
 4. Liczba uczestników nie jest ograniczona, w Grze może wziąć udział dowolna liczba osób i drużyn.
 5. Udział w Grze jest bezpłatny.
 6. Wymogiem wzięcia udziału w Grze jest posiadanie przez uczestników minimum jednego smartfona/tabletu z zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore) z mobilnym dostępem do Internetu.
 7. Gracz rejestruje się w Grze, ściągając grę w aplikacji ActionTrack.
 8. Gra odbywa się na terenie I piętra Dworca Głównego PKP. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników Gry w czasie jej trwania.

§ 2. ZGŁOSZENIE DO GRY

 1. Udział w Grze nie wymaga wcześniejszych zapisów.
 2. W celu rozpoczęcia Gry konieczne jest pobranie gry z aplikacji ActionTrack.
 3. Uczestnicy Gry poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Premierze gry pod opieką osoby pełnoletniej lub po przedłożeniu przed rozpoczęciem Gry pisemnej zgody rodziców/opiekunów na ich udział w Grze. Zgoda musi zostać dokonana na lub według załączonego wzoru.
 4. Rozgrywka odbędzie się dnia 7.12.2019 roku na terenie Filii 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na I piętrze Dworca Głównego PKP.
 5. W godzinach od 12:00-14:00 Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami oraz otrzymają kod QR umożliwiający rozpoczęcie gry.
 6. Poprzez zgłoszenie i pobranie gry z aplikacji ActionTrack Uczestnicy:
  a. akceptują regulamin Gry,
  b. wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów i na portalach społecznościowych relacji z gry oraz zdjęć zawierających wizerunek graczy.
 7. Uczestnicy, biorący udział w Grze, udzielają Organizatorom nieodwołalne, nieograniczone czasowo i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonywanych podczas trwania gry. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, wprowadzanie ich do pamięci komputera, publikowanie przez Organizatora w gazetach, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz informacjach medialnych celem informowania o Grze oraz o zadaniach statutowych Organizatora.
 8. Podanie danych osobowych przez uczestnika oraz udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Grze.
 9. Administratorem danych osobowych uczestników Gry jest Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej – adres e-mail: iod@biblioteka.wroc.pl) i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że dane będą przetwarzane w celach określonych przez Organizatorów w Regulaminie i aplikacji ActionTrack, niezbędnych do prawidłowego przebiegu Gry.
 10. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEBIEG GRY

 1. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie zagadek w aplikacji mobilnej ActionTrack.
 2. Podczas Gry w wyznaczonych przez Organizatorów punktach Gry będą obecni wolontariusze odpowiedzialni za udzielenie Uczestnikom informacji o Grze oraz ewentualną pomoc techniczną związaną z działaniem aplikacji ActionTrack.
 3. Gra kończy się w momencie rozwiązania zagadek i udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złamanie zasad określonych w niniejszym regulaminie Gry jest jednoznaczne z dyskwalifikacją. W przypadku dyskwalifikacji Uczestnik otrzymuje 0 punktów za całą Grę.
 2. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie: www.biblioteka.wroc.pl.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.