Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony www.biblioteka.wroc.pl

Zawartość deklaracji dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-06.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-07-06.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-18. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona jest zgodna ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 poziom AA

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA. Serwis Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu będzie spełniać także zapisy dokumentów:

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu jest możliwa zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Strona jest przygotowana z uwzględnieniem takich rozwiązań jak:

 • stosowanie semantycznego HTML,
 • hierarchiczna i logiczna struktura zawartości tekstowej,
 • użycie tekstu alternatywnego dla grafik, stosowanie opisów tekstowych dla odnośników i treści osadzonej,
 • udostępnienie narzędzia umożliwiające zmianę kontrastu czcionek i tła, powiększenie oraz pomniejszenie tekstu,
 • nawigację umożliwiającą szybkie przejście do poszukiwanej treści oraz w tagi ułatwiające odczyt zawartości przez czytniki ekranowe.

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

 • język strony jest poprawnie przedstawiony w kodzie strony,
 • każda strona ma swój własny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec,
 • zadbano o intuicyjną nawigację,
 • udostępniono możliwość pominięcia bloków,
 • nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone na całej stronie,
 • listy są prawidłowo użyte na całej stronie,
 • wszystkie formularze będą utworzone poprawnie,
 • żaden element strony nie miga szybciej niż 3 razy na sekundę,
 • fokus – każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony,
 • strony są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS,
 • odtwarzacze video dostosowane są dla osób korzystających z klawiatury,
 • elementy graficzne mają zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora,
 • strony mają możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii,
 • strona nie jest zbudowana na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji wyglądu,
 • grupy odnośników są przedstawione za pomocą list nieuporządkowanych,
 • kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest intuicyjna,
 • struktura informacji jest przejrzysta i spójna,
 • odnośniki zamieszczone treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem w postaci podkreślenia,
 • kontrast treści w stosunku do tła jest poprawny,
 • strona posiada 2 wersje kontrastowe posiadające taką samą zawartość i funkcjonalność co wersja bez zwiększonego kontrastu,
 • strona jest prawidłowo wyświetlana w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Microsoft Edge).
 • typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności,
 • fokus jest widoczny w postaci przerywanego obramowania i spełnia minimalne wymagania kontrastu,
 • Poza standardową nawigacją zapewniona jest wyszukiwarka do szukania określonych informacji,
 • zdefiniowany jest główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej,
 • wszystkie pola formularzy są opatrzone etykietami. Etykiety jednoznacznie informują o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu,
 • na stronie stosuje się rozwiązanie weryfikujące i zabezpieczające oparte na mechanizmie CAPTCHA,
 • zapewniona jest zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor),
 • strona może zawierać technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.1 AA jako wspierające dostępność jak np.: JavaScript, PDF, ARIA,
 • wszystkie teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej mają prawidłowy kontrast,
 • odnośniki, które w wersji normalnej mają dobry kontrast tekstu do tła są zachowane w wersji kontrastowej,
 • przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny,
 • w wersji kontrastowej dobrze widoczny jest przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki,
 • serwis ma możliwość powiększania czcionki, przy czym:
  • przycisk powiększenia zmienia nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony,
  • powiększenie działa w obrębie wszystkich podstron,
  • przyciski powiększenia są widoczne,
  • przyciski powiększenia są dostępne z poziomu klawiatury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada koordynator ds. dostępności: zastępczyni dyrektorki ds. merytorycznych Emilia Kubacka, ekubacka@biblioteka.wroc.pl
Telefon:  71 364 69 6871 364 69 74 do 76 wew. 631

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną:

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Organ nadzorujący: Dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu Anna Janus

Adres: ul. Sztabowa 98
53-310 Wrocław
E-mail: ajanus@biblioteka.wroc.pl
Telefon:  71 364 69 6871 364 69 73 do 76 wew. 621


Dostępność aplikacji ActionTrack

Aplikacja mobilna Action Track udostępniona czytelnikom bezpłatnie do grania w przygotowane przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza gry mobilne spełnia większość wymagań klasy A i AA. Jeśli użytkownik zauważy problemy z dostępnością, może przesłać swoje zgłoszenie do producenta w formie mailowej, w języku angielskim, na adres contact@taz.fi. Producent udzieli odpowiedzi w ciągu maksymalnie 14 dni.


Dostępność architektoniczna

Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 1 ul. Sztabowa 98, 53-310 Wrocław 71 347 12 70, mbp01@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaj linii nr: 2, 6, 7, 14, 17, 20, 24 do ul. Powstańców Śl. przystanek Sztabowa słupki: 11207/11208 trzeba przekroczyć jezdnię. Sygnalizacja świetlna z sygnałem dźwiękowym, skrzyżowanie ze ścieżką rowerową. Występują przeszkody na drodze typu: źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, nierówny chodnik, słupki a także tramwaj linii 9 i 15 do ul. Ślężnej przystanek Wiśniowa słupki: 11233/11234. Trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik.

Parking: Miejsce parkingowe pod budynkiem, miejsce dla osób niepełnosprawnych 1 stanowisko. Występują przeszkody typu: krawężnik. Wjazd na parking umożliwia szlaban otwarty w godzinach pracy filii nr 1 (tabliczka informacyjna znajdująca się na słupku z lewej strony wjazdu). W sytuacji kiedy szlaban jest opuszczony (poza godzinami pracy filii nr 1) należy skorzystać z przycisku, który znajduje się na słupku umiejscowionym po lewej stronie od wjazdu na wysokości 130 cm opisany jako „DZWONEK DLA DOSTAWCÓW”. Przycisk ten informuje pracowników filii F01 o konieczności otwarcia szlabanu. Miejsce parkingowe przed budynkiem, miejsce dla osób niepełnosprawnych 1 stanowisko. Występują przeszkody typu: krawężnik.

Wejście główne drzwiami szklanymi o szerokości 96 cm otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę lub drzwiami automatycznymi rozsuwanymi o szerokości 160 cm do przedsionka o długości 320 cm. Z przedsionka drzwiami szklanymi o szerokości 96 cm otwieranymi na prawą stronę do bramki o szerokości 90 cm lub drzwiami automatycznie rozsuwanymi o szerokości 150 cm poprzez bramkę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników vis a vis wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak

Pochylnia: brak

Schody: brak

Toalety: toalety dla czytelników (wraz z przewijakiem dla niemowląt) oraz dla osób niepełnosprawnych na parterze.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych,dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie.Wejścia z przedsionka szklanymi drzwiami jednoskrzydłowymi otwieranymi do zewnątrz o szerokości 90 cm brak barier.

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 2 ul. Eluarda 51-55, 54-019 Wrocław 71 354 72 71, mbp02@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaj nr: 3, 10, 20 do pętli Leśnica przystanek ul. Średzka słupki:18201/18204 dojście pieszo w czasie 15 minut. Sygnalizacja świetlna, skrzyżowanie ze ścieżką rowerową. Występują przeszkody na drodze typu: źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, nierówny chodnik, słupki a także autobus 138 na ul. Krępickiej przystanek Szkoła słupki: 18305/18306. Trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik.

Parking: brak miejsc postojowych.

Wejście główne: wejście główne do biblioteki drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę do przedsionka z którego drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na lewą stronę do zewnątrz o szerokości 85 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia.
Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Schody: schody proste, 10 kamiennych stopni.

Pochylnia: podjazd dla niepełnosprawnych z poręczami po obu stronach.

Wind: brak

Toalet: brak

Pomieszczenia: wypożyczalnia znajduje się na jednym poziomie.

Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 3 ul. Morelowskiego 43, 52-429 Wrocław 71 347 12 78, mbp03@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: autobus nr: 125 do Al. Piastów przystanek Stanki słupki: 17135/17136 trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie ze ścieżką rowerową. Występują przeszkody na drodze typu: źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, nierówny chodnik, a także autobus linii 107 do ul. Karmelkowej przystanek Morelowskiego słupki: 17115/17116. Trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, słupki i źle zaparkowane samochody.

Parking: brak miejsc postojowych.

Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi o szerokości 90 cm otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę do przedsionka o długości 200 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia.
Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak

Pochylnia: brak

Schody: brak

Toalety: toalety dla czytelników oraz dla osób niepełnosprawnych na parterze.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 4 ul.Wieczysta 105, 50-550 Wrocław 71 364-69 70, mbp04@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 8,16,31,32 do ul. Hubskiej przystanek Kamienna słupki: 21011/21012 trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i dźwiękową ze ścieżką rowerową. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik,słupki a także autobus linii 124,134 do ul. Kamiennej przystanek Borowska słupki: 21141/21142. Trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie ze ścieżką rowerową. Także autobus linii 112,113, 133, 145, 146, K do ul. Borowskiej przystanek Śliczna słupki: 21105/21106 trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, słupki i źle zaparkowane samochody.

Parking: brak

Wejście główne: wejście główne drzwiami dwuskrzydłowymi szklanymi z elementami PCV o szerokości 100 cm otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę do przedsionka o długości 230 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi dwuskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się vis a vis wejścia.
Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak

Schody: schody proste, 2 kamienne stopnie.

Pochylnia: podjazd dla niepełnosprawnych z poręczami po obu stronach.

Toalety: toalety dla czytelników oraz dla osób niepełnosprawnych na parterze.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych,dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 5 ul.Namysłowska 8, 50-301 Wrocław 71 780 68 64, mbp05@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 70, 1, 6, 11, 23 do ul. Jedności Narodowej przystanek Nowowiejska słupki: 20627/20628 oraz tramwaj linii: 8 do ul.Słowiańska przystanek Nowowiejska słupek: 20634 w obu przypadkach trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i dźwiękową ze ścieżką rowerową. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, szlaban, nierówny chodnik, słupki. Dojazd autobusem linii 111 do ul. Jedności Narodowej przystanek Nowowiejska słupki: 120627/120628. Trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i dźwiękową ze ścieżką rowerową. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, szlaban, słupki i źle zaparkowane samochody.

Parking: brak miejsc postojowych.

Wejście główne: wejście główne do budynku GRAFIT drzwiami szklanymi automatycznie rozsuwanymi do holu, który prowadzi do biblioteki. Wejście drzwiami szklanymi dwuskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 90 cm do korytarza z którego prowadzą drzwi szklane dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 90 cm. Następnie w odległości 2 m od drzwi występują bramki o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

Winda: brak

Pochylnia: brak.

Schody: brak

Toalety: toalety dla czytelników oraz dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku GRAFIT.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 6 ul. Lwowska 21, 53-515 Wrocław 71 364 69 65, mbp06@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 4, 5, 11 do ul.Grabiszyńskiej przystanek Pereca słupki: 11401/11402 trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik,słupki, źle zaparkowane samochody. Dojazd autobusem linii nr: 126, 127 do ul. Zaporoska przystanek Zaporoska słupek: 11542 oraz autobusem linii: 144 słupek 11531. Trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, wysoki krawężnik, słupki.

Parking: brak

Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi automatycznie rozsuwanymi o szerokości 95 cm do przedsionka o długości 190 cm, następnie z przedsionka drzwiami szklanymi automatycznie otwieranymi o szerokości 95 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się na prawo od wejścia.
Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak

Schody: schody proste, 4 kamienne stopnie, jest poręcz.

Pochylnia: podjazd dla niepełnosprawnych z poręczami po obu stronach.

Toalety: toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 7, ul. Suwalska 11, 54-104 Wrocław, 71 798 64 98mbp07@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: autobus linii nr 101, 123 do ul. Suwalskiej, przystanek Królewiecka, słupek: 18535. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, słupki, źle zaparkowane samochody. Autobus linii nr 127 do ul. Stodolnej, przystanek Kozia, słupek: 18527; trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody typu: wysoki krawężnik, słupki, źle zaparkowane samochody. Autobus linii 102, 103 do ul. Maślickiej, przystanek Kozia, słupek: 18509; trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody na drodze typu: wysoki krawężnik, słupki.

Parking: miejsca parkingowe przed budynkiem, jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 96 cm. Należy skierować się na lewą stronę do wejścia do biblioteki i wejść drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 96 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się naprzeciwko wejścia.
Możliwość wejścia ze zwierzętami, w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Pochylnia: brak.

Schody: brak.

Toalety: toalety dla czytelników oraz dla osób niepełnosprawnych na parterze.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 8 ul. Głogowska 9-11, 53-621 Wrocław 71 354 72 69, mbp08@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 3, 10, 20, 23, 31, 32, 33 do ul.Legnickiej przystanek Zachodnia (Stacja kolejowa) słupki: 10407/10408 trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik,słupki, źle zaparkowane samochody. Dojazd autobusem linii nr: 102 do ul. Zachodniej przystanek Głogowska słupek: 10510/10509. Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik,słupki, źle zaparkowane samochody.

Parking: brak

Wejście główne: wejście główne do budynku przez drzwi antywłamaniowe otwierane do wewnątrz na prawą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się na prawo od wejścia.
Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Pochylni: brak.

Schody: schody proste, 9 kamiennych stopni poprzedzonych wysokim krawężnikiem, jest poręcz po obu stronach.

Toalety: brak.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych,dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 9 ul. Wielkopolska 16, 54-027 Wrocław 71 354 72 72, mbp09@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 3, 10, 20, do ul. Kosmonautów przystanek Złotnicka słupek: 18008 – bez przekraczania jezdni, przejść przez torowisko, następnie pieszo ok. 10 minut. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody. Dojazd autobusem linii nr: 148 do ul. Wielkopolskiej przystanek Wielkopolska słupek: 18144. Trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody.

Parking: miejsca postojowe pod budynkiem, brak stanowiska dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne: wejście główne do budynku drzwiami szklanymi, jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 100 cm do przedsionka o długości 180 cm. Następnie z przedsionka pod kątem prostym w lewo drzwiami szklanymi, jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się vis a vis wejścia.
Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: schody proste, 3 kamienne stopnie.

Pochylnia: podjazd dla niepełnosprawnych, poręcze po obu stronach.

Toalety: brak.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych i dla dzieci na jednym poziomie, brak czytelni. Brak barier, mała powierzchnia.

Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 10 ul. Jelenia 7, 54-242 Wrocław 71 354 72 70, mbp10@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 3, 10, 20, 31, 32, 33 do ul. Legnickiej przystanek Niedźwiedzia słupki: 12201/12202 trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i dźwiękową i ścieżką rowerową. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik, słupki, źle zaparkowane samochody dojście pieszo zajmuje około 10 minut. Dojazd autobusem linii nr: 103, 104, 122, 127, C do ul. Popowickiej przystanek Popowicka słupki: 12311/122312. Trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody.

Parking: brak.

Wejście główne: wejście na teren szkoły przez furtkę o szerokości 110 cm następnie wejście główne do budynku drzwiami szklanymi, jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 110 cm do pierwszego przedsionka o długości 250 cm. Następnie z pierwszego przedsionka drzwiami szklanymi, jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 100 cm do przedsionka drugiego o długości 330 cm. Z drugiego przedsionka drzwiami szklanymi, jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 105 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia.
Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: schody proste, 9 kamiennych stopni.

Pochylnia: podjazd dla niepełnosprawnych, poręcze po obu stronach.

Toalety: toalety dla czytelników oraz dla osób niepełnosprawnych na tym samym poziomie.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 11 ul. Krzywoustego 286, 51-312 Wrocław 71 777 99 44 wew. 1, mbp11@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: autobusy linii nr :D, N, 121, 128, 130, 131, 141, 151, 904, 911, 914, 921, 924 do ul. Bolesława Krzywoustego przystanek Psie Pole słupek: 29103/29104 trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik, słupki, źle zaparkowane samochody.

Parking: brak.

Wejście główne: wejście główne do budynku CBK Fama drzwiami szklanymi, jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 90 cm, następnie holem przez bramki o szerokości 90 cm do głównego wejścia do biblioteki drugimi drzwiami szklanymi otwieranymi na lewą stronę na zewnątrz o szerokości 100 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się vis a vis wejścia głównego do CBK Fama.
Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: jest dla CBK Fama.

Schody: brak.

Pochylnia: brak.

Toalety: toalety na każdym piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych na poziomie „0”.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne FAMA

Informacje kontaktowe: CBK FAMA ul. Krzywoustego 286, 51-312 Wrocław 71 777 99 44 wew. 5, biuro@fama.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: autobusy linii nr: D, N, 121, 128, 130, 131, 141, 151, 904, 911, 914, 921, 924 do ul. Bolesława Krzywoustego przystanek Psie Pole słupek: 29103/29104 trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik,słupki, źle zaparkowane samochody.

Parking: brak.

Wejście główne: wejście główne do budynku CBK Fama drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 90 cm następnie kierując się w prawą stronę do klatki schodowej do której prowadzą szklane drzwi otwierane na zewnątrz na lewą stronę. Klatka schodowa z wejściem na każde piętro (1-3)drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami.
Możliwość skorzystania z windy.
Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: winda z parteru na poziomy: 0-Biblioteka, 1-Sala widowiskowa, garderoby, 2-Laboratorium multimedialne, laboratorium muzyki,studio nagrań, 3-Biuro, zapisy,kasa, Dział programowy,Laboratorium sztuki, Laboratorium ruchu.

Schody: 22 kamienne stopnie do każdego piętra, poręcze po obu stronach.

Pochylnia: brak.

Toalety: toalety na każdym piętrze.

Pomieszczenia: parter- Biblioteka, pierwsze piętro- Sala widowiskowa, garderoby, drugie piętro-Laboratorium multimedialne, laboratorium muzyki,studio nagrań, trzecie piętro-Biuro, zapisy, kasa, Dział programowy, Laboratorium sztuki, Laboratorium ruchu.

Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 12 ul. Piłsudskiego 105, 50-085 Wrocław 71 347 12 63, mbp12@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: autobusy linii nr: 112, 113, 602, 612 do ul. Peronowej przystanek Dworzec Główny słupek: 20362. Autobusy linii nr: 145, 146, 602, K, N do ul. Peronowej przystanek Dworzec Główny słupek: 120268 trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i dźwiękową- wzdłuż ulicy ścieżka rowerowa. Tramwaje linii nr: 0L, 2, 5, 8, 9 do ul. Peronowej przystanek Dworzec Główny słupek: 20268 trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Dodatkowo tramwaje linii: 0L ,2, 5, 11 do ul. Piłsudskiego przystanek Dworzec Główny słupek: 10268 trzeba przekroczyć jezdnię,skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki. Oraz tramwaj 0P do ul. Piłsudskiego przystanek dworzec Główny słupek: 20267 trzeba przekroczyć jezdnię,skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i dźwiękową.

Parking: miejsca ogólnodostępne postojowe na parkingu podziemnym Dworca PKP.

Wejście główna: biblioteka mieści się na piętrze dworca PKP Wrocław Główny, nad sklepem Biedronka. Wjazd schodami ruchomymi lub windą (wejście do windy i klatki schodowej w holu dworca przy Biedronce). Wejście główne do biblioteki na piętrze szklanymi drzwiami jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerkości 90 cm na podest. Z podestu 3 drewnianymi stopniami w dół-poręcze po obu stronach z opisem dla niewidomych do drzwi szklanych otwieranych na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 90 cm. Za drzwiami są bramki kontrolne i podest o długości 330 cm występują schody: 4 drewniane stopnie w dół poręcze po obu stronach.Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Wind: z poziomu -1 do platformy (na wezwanie) windą (wejście do windy i klatki schodowej w holu dworca przy Biedronce). Jadąc windą wybieramy piętro nr 2. Osoby niepełnosprawne lub rodzice z wózkami żeby uniknąć przeszkód architektonicznych, wybierają przycisk: piętro 1.

Schody: schody ruchome z holu Dworca PKP, także 3 drewniane stopnie przy wejściu głównym do biblioteki na piętrze z poręczami po obu stronach z opisem dla niewidomych,oraz 4 stopnie drewniane w dół z poręczami po obu stronach za bramkami kontrolnymi wewnątrz biblioteki-dojście do lady.

Pochylnia: brak.

Toalety: toalety mieszczą się na parterze Dworca PKP.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 14 ul. Wilhelma Grapowa 1, 52-130 Wrocław, tel. 798 847 351, mbp14@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: autobus linii nr: 133 do ul. Konduktorskiej przystanek Tunelowa słupek: 26114 lub dojazd do ul. Konduktorskiej przystanek Tunelowa słupek: 26113 trzeba przekroczyć jezdnię. Dojście pieszo zajmuje około 10 minut. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, słupki, źle zaparkowane samochody.

Parking: miejsca parkingowe pod budynkiem, 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm do przedsionka o długości 500 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się na prawo od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: brak.

Pochylnia: brak.

Toalety: toalety dla czytelników oraz dla osób niepełnosprawnych na tym samym poziomie.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci, czytelnia i sala edukacyjna na jednym poziomie, brak barier. Dodatkowe wejście do sali edukacyjnej od ul.Sygnałowej.

Filia nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 15 ul.Tymiankowa 3, 51-180 Wrocław 71 734 72 66, mbp15@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: autobus linii nr: 105, do ul. Pełczyńskiej przystanek na życzenie Lipa Piotrowska słupek: 23509. Dodatkowo autobus linii 111,143 do ul. Cynamonowej przystanek na życzenie Tymiankowa słupek: 23565/23566 trzeba przekroczyć jezdnię.

Parking: brak.

Wejście główne: wejście z ulicy przez furtkę o szerokości 90 cm natomiast wejście główne drzwiami drewnianymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm do przedsionka o długości 105 cm następnie z przedsionka drzwiami jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm do holu. Wejście główne do biblioteki drzwiami metalowymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się na prawo od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: schody proste, 2 kamienne stopnie poręcze po obu stronach.

Pochylnia: podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową i matek z wózkami z poręczami po obu stronach.

Toalety: brak.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 16 ul. Kolista 17, 54-152 Wrocław 71 354 72 75, mbp16@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 12, 18, 19, 21 do ul. Pilczyckiej przystanek Pilczycka (Anima) słupki: 12603/12604 trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik, słupki, źle zaparkowane samochody. Dojazd autobusem linii nr: 104, 126, 127 do ul. Kozanowskiej przystanek Kolista słupek: 12711/12712 oraz autobusem linii: 101, 102, 103 do ul. Pilczyckiej przystanek Kolista słupek: 12702. Trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, wysoki krawężnik, słupki, źle zaparkowane samochody.

Parking: miejsca parkingowe na terenie szkoły i Domu Kultury, stanowiska dla osób niepełnosprawnych w odległości 25 m.

Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi z elementami PCV otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 87 cm do przedsionka o długości 150 m. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi z elementami PCV otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 100 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się vis a vis wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: schody proste, 3 kamienne stopnie, jest poręcz.

Pochylnia: podjazd dla niepełnosprawnych z poręczami po obu stronach.

Toalety: toalety dla czytelników oraz dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 17 ul. Nenckiego 136 a, 52-223 Wrocław 71 368 74 02, mbp17@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: autobus linii nr: 113 do ul. Strachowskiego przystanek Ołtaszyn, słupki: 26314/26313. Trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, słupki, nierówny chodnik. Autobus linii: 112, 612 do ul. Parafialnej przystanek Ołtaszyn, słupek: 26341/26334. Trzeba przekroczyć jezdnię z sygnalizacją świetlną. Występują przeszkody typu: wysoki krawężnik, słupki.

Parking: 3 miejsca postojowe pod budynkiem, brak stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 100 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się na lewo od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: brak.

Pochylnia: brak.

Toalety: brak.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 18 ul. Grabiszyńska 236 a, 53-235 Wrocław 71 364 69 62, mbp18@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 4, 5, 11, 14, 20, 24 do ul. Grabiszyńskiej przystanek FAT słupki: 11606/11605 trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik, słupki. Dojazd autobusem linii nr: 124, 126, 134, 720 do ul. Grabiszyńskiej przystanek FAT słupek: 11706/11712 oraz autobusem linii: 107, 125, 127, 143, 144, 319, 325, 607, A do ul. Grabiszyńskiej przystanek FAT słupek: 11712. Oraz autobusami linii: 107, 119, 319 do ul. Ostrowskiego przystanek FAT słupek: 11711. Trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną dźwiękową. Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, wysoki krawężnik, słupki.

Parking: miejsca parkingowe na terenie Tarasów Grabiszyńskich pod drogerią Rossmann, w tym też stanowiska dla osób niepełnosprawnych w odległości ok. 30 m.

Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 90 cm do przedsionka o długości 400 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi z elementami PCV dwuskrzydłowymi o szerokości 180 cm z czego jedno skrzydło otwierane na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: brak.

Pochylnia: brak.

Toalety: toalety dla czytelników oraz dla osób niepełnosprawnych na parterze jest zmiana poziomu-zjazd/uskok.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 19 ul. Sołtysowicka 29H, 51-168  Wrocław, telefon 886 038 110, mbp19@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: Dojazd autobusem linii nr: 116,119 do ul. Sołtysowickiej przystanek Poprzeczna słupek 23719/23720 w stronę do centrum miasta trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej. Występują przeszkody na drodze typu: słupki, wysoki krawężnik. W dalszej odległości zatrzymuje się również autobus linii A przystanek Koszarowa- Uniwersytet (przystanek na życzenie).

Parking: miejsca parkingowe pod budynkiem, stanowiska dla osób niepełnosprawnych w odległości 5 m.

Wejście główne: Wejście bezpośrednio do biblioteki drzwiami szklanymi z elementami PCV otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 100 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz napisami na szybach. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje na prawo od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: brak.

Pochylnia: brak.

Toalety: Toalety dla czytelników oraz dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku,

Pomieszczenia: Wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 20 ul. Majakowskiego 34/1 a, 54-317 Wrocław, telefon 71 354 72 60, mbp20@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: dojazd pociągiem do stacji Wrocław-Kuźniki. Autobus linii nr: 129, 149 do ul. Hermanowskiej przystanek Kuźniki słupek: 12911. Dodatkowo autobus linii: 122, 126 do ul. Hermanowskiej przystanek Kuźniki słupek: 12906. Oraz autobus linii: 122, 126, 129 do ul. Koszalińskiej przystanek Kuźniki słupek: 12905 w każdym przypadku trzeba przekroczyć jezdnię.

Parking: brak.

Wejście główne: wejście główne drzwiami metalowymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm do przedsionka o długości 130 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia.
Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: brak.

Pochylnia: brak.

Toalety: brak.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 22 ul. Chociebuska 8-10, 54-433 Wrocław 71 354 72 67, mbp22@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: dojazd pociągiem do stacji Wrocław-Nowy Dwór. Autobus linii nr: 106, 107, 109, 119, 122, 124, 126, 132, 142, 148, 149, 319, 607, 609 do ul. Hermanowskiej przystanek Kuźniki słupek: 12911. Dodatkowo autobus linii: 122, 126 do ul.Hermanowskiej przystanek Kuźniki słupek: 12906. Oraz autobus linii: 122, 126, 129 do ul. Koszalińskiej przystanek Kuźniki słupek: 12905 w każdym przypadku trzeba przekroczyć jezdnię. Dojazd pociągiem do stacji Wrocław Nowy-Dwór. Autobus linii nr: 106, 107, 119, 124, 132, 142, 149, 319, 607 do ul. Strzegomskiej przystanek Nowy Dwór słupek: 12109/12110. Autobusy linii: 109, 122, 126, 148, 609 do ul. Chociebuskiej przystanek Chociebuska słupek: 12123. Dodatkowo autobusy linii: 109, 122, 126, 148, 609 do ul. Gubińskiej, przystanek Chociebuska słupek: 12124. W każdym przypadku trzeba przekroczyć jezdnię. W związku z budową torowiska możliwe zmiany w organizacji ruchu komunikacji miejskiej

Parking: brak.

Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 90 cm do przedsionka o długości 470 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi dwuskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 80 cm-jedno skrzydło do bramek zabezpieczających o szerokości 90 cm.Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia.
Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: brak.

Pochylnia: brak.

Toalety: toalety dla czytelników oraz dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 23 bulwar Ikara 29-31, 54-130 Wrocław 71 354 72 64, mbp23@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwajami linii nr: 3, 10, 20, 33 (przystanek Park Zachodni) słupki: 12403/12404. Autobusem linii 126 (przystanek Park Zachodni) słupki: 12501/12502. Trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, a następnie przejść (w linii prostej) ok. 300 metrów do ul. Szybowcowej – przejście bez sygnalizacji świetlnej. Dojście do biblioteki po ok. 600 m (prawie w linii prostej).

Parking: brak.

Wejście główne: wejście główne w odległości 8 m od schodów drzwiami szklanymi automatycznie rozsuwanymi na szerokość 100 cm do przedsionka o długości 180 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm do 2 bramek o szerokości 90 cm każda. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem. W filii istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej przy stanowisku oznaczonym oficjalnym piktogramem.

Winda: brak.

Schody: wejście od ul. Drzewieckiego: schody proste (poprzedzone wysokim krawężnikiem) łącznie 19 kamiennych stopni przedzielonych 3 płaskimi podestami każdy o długości 140 cm, jest poręcz po obu stronach. Możliwość wejścia od podwórza: schody proste, łącznie 18 kamiennych stopni przedzielonych 1 płaskim podestem o długości 140 cm, jest poręcz po obu stronach.

Pochylnia: podjazd dla niepełnosprawnych z poręczami po obu stronach.

Toalety: toalety dla czytelników oraz dla osób niepełnosprawnych na tym samym poziomie.

Pomieszczenia: część wypożyczalni dla dorosłych na dwóch poziomach – występuje antresola (schody proste-11 stopni, jest poręcz po obu stronach). Czytelnia dla dorosłych, dzieci na jednym poziomie.

Filia nr 26 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 26 ul.Olszewskiego 85 a, 51-644 Wrocław 71 347 12 73, mbp26@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwajami linii 1, 2, 4, 10 jadącymi w kierunku Biskupina. Z przystanku „Spółdzielcza” słupki: 24505/24506 trzeba przejść przez ruchliwą ulicę przejściem bez sygnalizacji świetlnej. Dojście do biblioteki utrudniają licznie parkujące samochody. Krawężniki nie są wysokie, w wielu miejscach już przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Parking: brak.

Wejście główne: wejście główne drzwiami jednoskrzydłowymi szklanymi z elementami PCV otwieranymi do wewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się vis a vis wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: schody proste, 2 kamienne stopnie, jest poręcz.

Pochylnia: brak.

Toalety: brak.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie; brak barier.

Filia nr 27 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 27 ul. Łokietka 13, 51-644 Wrocław 71 326 60 62, mbp27@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 6, 7 do ul. Dubois przystanek Drobnera, słupki: 20611/20612 – trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Występuje ścieżka rowerowa. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik. Dojazd autobusem linii nr: 104, 122, 128, 144, do ul. Dubois przystanek Dubois słupek: 10716/20711 na ul. Drobnera/Dubois dla autobusów: 104, 122, 128, 144, C.Trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i dźwiękową, występuje ścieżka rowerowa. Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, wysoki krawężnik, źle zaparkowane samochody.

Wejście główne: wejście główne drzwiami jednoskrzydłowymi szklanymi z elementami PCV otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm do przedsionka z którego prowadzą drzwi szklane jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: schody proste, 1 kamienny stopnień, jest poręcz.

Pochylnia: brak.

Toalety: brak.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych,dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 29 ul. Reja 1, 50-338 Wrocław 71 326 60 63, mbp29@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: Dojazd tramwajem linii: 2,10 w kierunku do Biskupina przystanek Reja słupek 20813 trzeba przekroczyć jezdnię bez sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej; w kierunku do Krzyki/Leśnica przystanek Reja słupek 20814. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik, słupki, nierówna nawierzchnia drogi na przejściu dla pieszych.

Dojazd tramwajem linii: 1, 9, 17, 70 w kierunku do Biskupina/Sępolna/FATu przystanek Piastowska słupek 20853/20805; w kierunku do Parku Południowego/Kleciny/Poświętnego/Dworca Nadodrze słupek 20806/20854. Trzeba przekroczyć jezdnię z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. 

Dojazd tramwajem linii: 1, 4, 16, 33, 70 do pl. Grunwaldzkiego przystanek pl. Grunwaldzki/Rondo Regana słupki: 20815/20816/20820/20823/20824/20855. Trzeba przekroczyć jezdnię z sygnalizacją świetlną i dźwiękową lub jest możliwość skorzystania z windy dla niepełnosprawnych – dojazd w kierunku Pasażu Grunwaldzkiego. Brak utrudnień na drodze. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik, słupki.

Dojazd autobusem linii: 111, 115, 121, 131 w kierunku Reja/Kminkowa przystanek Reja słupek 20924 przystanek dla wysiadających.

Dojazd autobusem linii: C, D, 145, 146, 149, 151 do pl. Grunwaldzkiego przystanek pl. Grunwaldzki/Rondo Regana słupki: 20920/120815/120820/120823/120824. Trzeba przekroczyć jezdnię z sygnalizacją świetlną i dźwiękową lub jest możliwość skorzystania z windy dla niepełnosprawnych – dojazd w kierunku Pasażu Grunwaldzkiego. Brak utrudnień na drodze.

Parking: brak miejsc parkingowych, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane na ul. Reja (2 stanowiska).

Wejście główne: wejście główne drzwiami jednoskrzydłowymi szklanymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 100 cm do przedsionka o długości 160 cm, z którego drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 100 cm do 2 bramek o szerokości 90 cm każda. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: brak.

Pochylnia: brak.

Toalety: toalety dla czytelników oraz dla osób niepełnosprawnych na tym samym poziomie.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz sala spotkań (sala konferencyjna) na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 32 ul.8 Maja 26, 51-671 Wrocław 71 347 12 74, mbp32@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 9, 17, 33 do ul. Mickiewicza przystanek 8 Maja słupki: 24209/ 24210 – trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik, słupki, źle zaparkowane samochody. Dojazd autobusem linii 345 do ul. Mickiewicza, przystanek 8 Maja, słupek 24313. Dojazd autobusem linii nr: 115 do ul. Mickiewicza przystanek 8 Maja słupek: 24313 trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, wysoki krawężnik, słupki, źle zaparkowane samochody.

Parking: brak.

Wejście główne: wejście do budynku drzwiami jednoskrzydłowymi metalowymi otwieranymi do wewnątrz na lewą stronę o szerokości 100 cm do przedsionka potem do klatki schodowej, która prowadzi do wejścia głównego do biblioteki. Tam wejście drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: schody poprzedzone wysokim progiem zewnętrznym 18 cm, schody proste, 31 drewnianych stopni, jest poręcz po obu stronach, przy drzwiach głównych biblioteki występuje wysoki próg.

Pochylnia: brak.

Toalety: brak.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 37 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 37 ul.Sempołowskiej 54 a, 51-661 Wrocław 71 347 12 77, mbp37@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 1, 2, 4, 10 do ul. Olszewskiego przystanek Biskupin trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, słupki. Dojazd autobusem linii nr: 701 do ul. Olszewskiego przystanek Biskupin słupek: 24507/24508. Oraz autobus linii 146 do ul. Bacciarellego przystanek Bacciarellego słupek: 24518/24517. Trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, wysoki krawężnik, słupki, źle zaparkowane samochody.

Parking: brak.

Wejście główne: wejście główne do budynku drzwiami jednoskrzydłowymi szklanymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 100 cm, drugie drzwi szklane jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz na lewą stronę następnie przedsionek o długości 160 cm. Z przedsionka trzecie drzwi szklane jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 100 cm. W odległości 320 cm od trzecich drzwi jest klatka schodowa, która prowadzi na piętro do wejścia do biblioteki czwartymi drzwiami szklanymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 100 cm dalej korytarzem około 45 m do piątych drzwi szklanych otwieranych na zewnątrz na lewą stronę szerokich 100 cm. Główne drzwi do wypożyczalni szklane otwierane do wewnątrz na lewą stronę. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się vis a vis wejścia. Możliwość skorzystania z windy. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: winda na każdym piętrze: na wezwanie (dzwonek).

Schody: schody na zewnątrz proste: 3 kamienne stopnie. Klatka schodowa: łącznie 22 kamienne stopnie z poręczami po obu stronach.

Pochylnia: podjazd dla niepełnosprawnych z poręczami po obu stronach.

Toalety: toalety dla czytelników na poziomie -1.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych,dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 40 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 40 ul. Przybyszewskiego 59, 51-151 Wrocław 71 325 58 25, mbp40@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: dojazd autobusem linii nr: 105, 116, 118, 119, 130, 132, A do pl. Daniłowskiego przystanek pl. Daniłowskiego słupek: 23734 oraz autobusem linii: 116, 119, A do pl. Daniłowskiego przystanek pl. Daniłowskiego słupek: 23734. Trzeba przekroczyć przebudowę ul. Wacława Berenta oraz jezdnię bez sygnalizacji świetlnej. Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, wysoki krawężnik, słupki, źle zaparkowane samochody.

Parking: brak.

Wejście główne: wejście główne na teren szkoły furtką o szerokości 110 cm następnie należy przejść przez dziedziniec szkoły i skręcić w prawo do wejścia głównego biblioteki. Wejście drzwiami dwuskrzydłowymi szklanymi z elementami PCV otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 80 cm-jedno skrzydło do przedsionka o długości 250 cm z którego drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: brak.

Pochylnia: jest.

Toalety: brak.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych,dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 41 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 41 ul. Sołtysowicka 48, 51-168 Wrocław 71 326 60 68, mbp41@biblioteka.pl

Dojazd i komunikacja: dojazd autobusem linii nr: 116,119 do ul. Redyckiej przystanek Redycka słupki: 23721/23722 trzeba przekroczyć jezdnię, występuje wysoki krawężnik, nierówny chodnik, słupki.

Parking: brak.

Wejście główne: wejście główne drzwiami jednoskrzydłowymi drewnianymi otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę do przedsionka którego drzwiami jednoskrzydłowymi drewnianymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę do biblioteki.Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się vis a vis wejścia.
Wejście główne: wejście główne na teren szkoły furtką o szerokości 110 cm następnie należy przejść przez dziedziniec szkoły i skręcić w prawo do wejścia głównego biblioteki. Wejście drzwiami dwuskrzydłowymi szklanymi z elementami PCV otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 80 cm-jedno skrzydło do przedsionka o długości 250 cm z którego drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: schody proste: 4 kamienne stopnie, poręcz po prawej stronie.

Pochylnia: brak.

Toalety: brak.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 42 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 42 ul. Serbska 5 a, 51-111 Wrocław 71 326 60 72, mbp42@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 14,24 do ul. Osobowickiej przystanek Serbska (Agora) trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik,słupki, źle zaparkowane samochody. Dojazd autobusem linii nr: 108, 129, 142 do ul. Osobowickiej przystanek Serbska (Agora) słupek: 123004 trzeba przekroczyć jezdnię z sygnalizacją świetlną, występuje wysoki krawężnik, nierówny chodnik oraz autobusem linii: 118, 119, K do ul. Łużyckiej przystanek Łużycka słupek: 23112.Trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, wysoki krawężnik, słupki, źle zaparkowane samochody.

Parking: parking dla czytelników pod budynkiem, brak stanowisk dla niepełnosprawnych.

Wejście główne: wejście główne drzwiami jednoskrzydłowymi szklanymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm do przedsionka o długości 280 cm z którego drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się vis a vis wejścia.
Wejście główne: wejście główne na teren szkoły furtką o szerokości 110 cm następnie należy przejść przez dziedziniec szkoły i skręcić w prawo do wejścia głównego biblioteki. Wejście drzwiami dwuskrzydłowymi szklanymi z elementami PCV otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 80 cm-jedno skrzydło do przedsionka o długości 250 cm z którego drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: kamienny podest podzielony na 3 poziomy.

Pochylnia: podjazd dla niepełnosprawnych.

Toalety: toalety dla czytelników oraz dla osób niepełnosprawnych na tym samym poziomie.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych,dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 44 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 44 ul. Powstańców Śląskich 210, 53-140 Wrocław 71 347 12 60, mbp44@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 2, 17, 6, 7 do przystanku Krzyki (słupek: 11215). Trzeba przekroczyć tory tramwajowe oraz skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Występują przeszkody na drodze typu: słupki. Dojazd autobusem linii nr: D do ul. Krzyckiej , przystanek Krzyki (słupek: 11307) oraz autobusami do przystanku Krzyki (pętla autobusowa): 107 (słupek 11314), 112 (słupek 11316), 113 (słupek 11312), 125 (słupek 11310). Trzeba przekroczyć tory tramwajowe oraz skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Występują przeszkody na drodze typu: słupki. Ścieka rowerowa wzdłuż biblioteki oraz z przystanku autobusu D oraz tramwajów 2, 17, 6, 7. Tramwaj linii 20 do przystanku Krzyki (słupek: 11215).

Parking: brak.

Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi z elementami PCV jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się vis a vis wejścia. Wejście główne: wejście główne na teren szkoły furtką o szerokości 110 cm następnie należy przejść przez dziedziniec szkoły i skręcić w prawo do wejścia głównego biblioteki. Wejście drzwiami dwuskrzydłowymi szklanymi z elementami PCV otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 80 cm-jedno skrzydło do przedsionka o długości 250 cm z którego drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: brak.

Pochylnia: brak.

Toalety: toalety dla czytelników oraz dla osób niepełnosprawnych na tym samym poziomie.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, występuje 10 uskoków/zjazdów o kącie nachylenia ok. 30 stopni z barierkami po obu stronach. Antresola: 13 schodów, szerokość 120 cm, barierki po obu stronach, na antresoli znajdują się komiksy i gry planszowe.

Filia nr 45 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 45 ul. Traugutta 82, 50-418 Wrocław 71 347 12 81 mbp45@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 3, 5 do ul. Traugutta przystanek Plac Zgody słupki: 20203/ 20204. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik,słupki. W jednym przypadku trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną dźwiękową. Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, wysoki krawężnik, słupki.

Parking: brak.

Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm do przedsionka o długości 130 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne na teren szkoły furtką o szerokości 110 cm następnie należy przejść przez dziedziniec szkoły i skręcić w prawo do wejścia głównego biblioteki. Wejście drzwiami dwuskrzydłowymi szklanymi z elementami PCV otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 80 cm — jedno skrzydło do przedsionka o długości 250 cm, z którego drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: schody proste, 5 kamiennych stopni, jest poręcz po obu stronach.

Pochylnia: brak.

Toalety: brak.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 46 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 46 ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław 71 347 12 80, mbp46@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 3, 5 do pętli tramwajowej Księże Małe trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik, słupki. Dojazd autobusem linii nr: 124, 134, do ul. Opolskiej przystanek Księże Małe słupek: 25114 oraz autobusami gminnymi Siechnickiej Komunikacji Publicznej: 810, 820, 830, 840, 850 do ul. Opolskiej przystanki MPK. Trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, wysoki krawężnik, słupki.

Parking: brak.

Wejście główne: wejście główne drzwiami PCV z elementami szkła otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 100 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm do przedsionka o długości 130 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne na teren szkoły furtką o szerokości 110 cm następnie należy przejść przez dziedziniec szkoły i skręcić w prawo do wejścia głównego biblioteki. Wejście drzwiami dwuskrzydłowymi szklanymi z elementami PCV otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 80 cm-jedno skrzydło do przedsionka o długości 250 cm z którego drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: podest 1 stopniowy.

Pochylnia: podjazd dla niepełnosprawnych bez poręczy.

Toalety: brak.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 47 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 47 ul. Polna 4, 53-235 Wrocław 71 347 12 61, mbp47@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: dojazd autobusem linii nr: 114, 125, 133, 325 do ul. Chińskiej przystanek Brochów słupki: 25309/25307. Trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, wysoki krawężnik, słupki, źle zaparkowane auta.

Parking: brak.

Wejście główne: wejście główne do budynku drzwiami metalowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm do korytarza i klatki schodowej, która prowadzi do wejścia głównego do biblioteki drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się vis a vis wejścia. Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm do przedsionka o długości 130 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne na teren szkoły furtką o szerokości 110 cm następnie należy przejść przez dziedziniec szkoły i skręcić w prawo do wejścia głównego biblioteki. Wejście drzwiami dwuskrzydłowymi szklanymi z elementami PCV otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 80 cm-jedno skrzydło do przedsionka o długości 250 cm z którego drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: schody zewnętrzne proste: 5 kamiennych stopni, jest poręcz po prawej stronie. Klatka schodowa: proste schody 11 kamiennych stopni, poręcze po obu stronach.

Pochylnia: podjazd dla niepełnosprawnych bez poręczy.

Toalety: brak.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 54 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 54 ul. Jesienna 22, 53-017 Wrocław 71 364 69 61, mbp54@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 2, 6 do ul. Karkonoskiej przystanek Krzyki słupki: 11215/11216 trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik oraz tramwaj linii: 7, 17 do ul. Karkonoskiej przystanek: Radio i Telewizja słupki: 16401/16402. Dojazd autobusem linii nr: 107,133,D do ul.Krzyckiej przystanek Zimowa słupki: 16501/16502. Trzeba przekroczyć jezdnię. Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, wysoki krawężnik.

Parking: brak.

Wejście główne: wejście główne drzwiami plastikowymi z elementami szkła jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę o szerokości 70 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawe stronie od wejścia.
Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm do przedsionka o długości 130 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne na teren szkoły furtką o szerokości 110 cm następnie należy przejść przez dziedziniec szkoły i skręcić w prawo do wejścia głównego biblioteki. Wejście drzwiami dwuskrzydłowymi szklanymi z elementami PCV otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 80 cm-jedno skrzydło do przedsionka o długości 250 cm z którego drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: schody dwubiegowe, łącznie 14 kamiennych stopni dzielonych podestem o długości 130 cm, jest poręcz po lewej stronie.

Pochylnia: brak.

Toalety: toalety dla czytelników, brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 55 ul. Zielińskiego 2, 53-532 Wrocław 71 347 12 65, mbp55@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 70, 2, 5, 11, 15, 31, 32 do ul. Piłsudskiego przystanek Arkady Capitol słupki: 10269/10270 trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i dźwiękową, występuje ścieżka rowerowa. Przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, nierówny chodnik, słupki oraz tramwaje linii: 6, 7, 14, 17, 20 do ul. Świdnickiej przystanek Arkady Capitol słupki: 10233/10234 trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i dźwiękową, występuje ścieżka rowerowa i Pomnik Anonimowego Przechodnia po obu stronach. Dojazd autobusem linii nr: 122, 144 ul. Zielińskiego przystanek Piłsudskiego słupki: 10375/10376 trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz autobusem linii: A, D do ul.Świdnickiej przystanek Arkady Capitol słupki: 10365/10366. Trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną dźwiękową. Występują przeszkody na drodze typu: nierówny chodnik, wysoki krawężnik, słupki.

Parking: miejsca parkingowe na terenie Pasażu Zielińskiego w odległości ok. 100 m.

Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi z elementami PCV otwieranymi do wewnątrz na lewą stronę o szerokości 86 cm do przedsionka o długości 120 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę o szerokości 100 cm. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm do przedsionka o długości 130 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne na teren szkoły furtką o szerokości 110 cm następnie należy przejść przez dziedziniec szkoły i skręcić w prawo do wejścia głównego biblioteki. Wejście drzwiami dwuskrzydłowymi szklanymi z elementami PCV otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 80 cm-jedno skrzydło do przedsionka o długości 250 cm z którego drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: schody proste, 2 kamienne stopnie.

Pochylnia: brak.

Toalety: brak.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 57 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 57 ul. Szewska 78, 50-054 Wrocław 71 347 12 67, mbp57@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 3, 4, 10, 23, 33 do ul. Kazimierza Wielkiego przystanek Świdnicka słupki: 10001/10002 trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, słupki. Tramwaj linii: 6, 7 do ul.Widok przystanek Świdnicka (Dom Europy) słupek: 10008 trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Występują przeszkody na drodze typu: wysokie krawężniki, słupki. Dojazd autobusem linii nr: K do ul. Kazimierza Wielkiego przystanek Świdnicka. słupki: 10101/10102. Trzeba przekroczyć jezdnię, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną dźwiękową. Występują przeszkody na drodze typu: wysoki krawężnik, słupki.

Parking: parking zewnętrzny- miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na ulicy Szewskiej, naprzeciwko sklepu Kameleon w odległości ok. 160 m.

Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 80 cm (z możliwością otwarcia do 130 cm) do przedsionka o długości 190 cm, w którym jest zjazd z podestu. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi z elementami PCV otwieranymi do wewnątrz na lewą stronę o szerokości 86 cm do przedsionka o długości 120 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę o szerokości 100 cm. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm do przedsionka o długości 130 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne na teren szkoły furtką o szerokości 110 cm następnie należy przejść przez dziedziniec szkoły i skręcić w prawo do wejścia głównego biblioteki. Wejście drzwiami dwuskrzydłowymi szklanymi z elementami PCV otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 80 cm-jedno skrzydło do przedsionka o długości 250 cm z którego drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: Schody wewnętrzne dwubiegowe, 17 drewnianych stopni.

Pochylnia: brak.

Toalety: Toaleta dla czytelników na piętrze

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 58 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, Mediateka

Informacje kontaktowe: Filia nr 58 pl. Teatralny 5, 50-051 Wrocław 71 347 12 68, 71 347 12 82, mbp58@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: przystanek tramwajowy Opera, słupek: 10054, zagrożenia: występują przeszkody na drodze w postaci wysokich krawężników, nierównego podłoża (kostka brukowa, torowisko). Przystanek tramwajowy i autobusowy Świdnicka, słupki: 10101/10102, zagrożenia: podwójne przejście dla pieszych, torowisko tramwajowe.

Parking: parking zewnętrzny: miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: przy ulicy Teatralnej na wysokości wejścia do pływalni (około 140 m od wejścia do biblioteki), na ulicy Szewskiej, naprzeciwko sklepu Kameleon (ok. 300 m od wejścia do biblioteki).

Wejście główne na poziom 0: wejście główne drzwiami szklanymi dwuskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm do przedsionka o długości 250 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi dwuskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm do schodów (7 stopni), które prowadzą w górę do bramek o szerokości 88 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi z elementami PCV otwieranymi do wewnątrz na lewą stronę o szerokości 86 cm do przedsionka o długości 120 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę o szerokości 100 cm. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm do przedsionka o długości 130 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne na teren szkoły furtką o szerokości 110 cm następnie należy przejść przez dziedziniec szkoły i skręcić w prawo do wejścia głównego biblioteki. Wejście drzwiami dwuskrzydłowymi szklanymi z elementami PCV otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 80 cm-jedno skrzydło do przedsionka o długości 250 cm z którego drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Wejście na poziom –1: z przedsionka w lewo do schodów prowadzących w dół (14 stopni), do wejścia o szerokości 170 cm – otwierane skrzydło prawe, na zewnątrz o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi z elementami PCV otwieranymi do wewnątrz na lewą stronę o szerokości 86 cm do przedsionka o długości 120 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę o szerokości 100 cm. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm do przedsionka o długości 130 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne na teren szkoły furtką o szerokości 110 cm następnie należy przejść przez dziedziniec szkoły i skręcić w prawo do wejścia głównego biblioteki. Wejście drzwiami dwuskrzydłowymi szklanymi z elementami PCV otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 80 cm-jedno skrzydło do przedsionka o długości 250 cm z którego drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: winda znajduje się w przedsionku na lewo od drzwi szklanych dwuskrzydłowych. Zasięg poziom 0 – wejście główne – poziom -1.

Schody: do wypożyczalni na poziomie 0 prowadzą proste schody w górę (7 stopni, poręcze po prawej stronie). Do Centrum Innowacji na poziomie -1 prowadzą schody proste, 14 kamiennych stopni w dół, poręcze po obu stronach.

Pochylnia: brak.

Toalety: toalety dla czytelników oraz dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie 0 oraz -1.

Pomieszczenia poziom 0: wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

Pomieszczenia poziom –1: sala główna z kawiarenką internetową i przestrzenią prelekcyjną oddzielona od sali warsztatowej jednoskrzydłowymi drzwiami o szerokości 80 cm otwieranymi na lewą stronę – na jednym poziomie, brak barier.

Filia nr 63 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: Filia nr 63 pl. Wyzwolenia 4, 51-004 Wrocław 71 326 60 71, mbp63@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tymczasowy autobus za tramwaj 714 (do pętli Osobowice), autobusy 118 i 140 (do przystanku Jarocińska).

Parking: brak

Wejście główne: główne: wejście główne drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 90 cm do przedsionka o długości 180 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm i wejście do biblioteki po lewej stronie, przez drzwi drewniane. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi z elementami PCV otwieranymi do wewnątrz na lewą stronę o szerokości 86 cm do przedsionka o długości 120 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę o szerokości 100 cm. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm do przedsionka o długości 130 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne na teren szkoły furtką o szerokości 110 cm następnie należy przejść przez dziedziniec szkoły i skręcić w prawo do wejścia głównego biblioteki. Wejście drzwiami dwuskrzydłowymi szklanymi z elementami PCV otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 80 cm-jedno skrzydło do przedsionka o długości 250 cm z którego drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: 1 kamienny stopień.

Pochylnia: podjazd dla niepełnosprawnych z poręczą po lewej stronie.

Toalety: toaleta dla niepełnosprawnych.

Pomieszczenia: wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci oraz czytelnia na jednym poziomie, brak barier.

MultiCentrum Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Informacje kontaktowe: MultiCentrum ul. Powstańców Śląskich 210, 53-140 Wrocław 71 364 69 66, multicentrum2@biblioteka.wroc.pl

Dojazd i komunikacja: tramwaje linii nr: 2, 17, 6, 7 do przystanku Krzyki (słupek: 11215). Trzeba przekroczyć tory tramwajowe oraz skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Występują przeszkody na drodze typu: słupki. Dojazd autobusem linii nr: D do ul. Krzyckiej, przystanek Krzyki (słupek: 11307) oraz autobusami do przystanku Krzyki (pętla autobusowa): 107 (słupek 11314), 112 (słupek 11316), 113 (słupek 11312), 125 (słupek 11310). Trzeba przekroczyć tory tramwajowe oraz skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Występują przeszkody na drodze typu: słupki. Ścieka rowerowa wzdłuż biblioteki oraz z przystanku autobusu D oraz tramwajów 2, 17, 6, 7. Tramwaj linii 20 do przystanku Krzyki (słupek: 11215).

Parking: brak.

Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 90 cm do przedsionka o długości 400 m. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi z elementami PCV dwuskrzydłowymi o szerokości 180 cm z czego jedno skrzydło otwierane na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi z elementami PCV otwieranymi do wewnątrz na lewą stronę o szerokości 86 cm do przedsionka o długości 120 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę o szerokości 100 cm. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm do przedsionka o długości 130 cm. Następnie z przedsionka drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na prawą stronę o szerokości 80 cm. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po lewej stronie od wejścia. Wejście główne: wejście główne na teren szkoły furtką o szerokości 110 cm następnie należy przejść przez dziedziniec szkoły i skręcić w prawo do wejścia głównego biblioteki. Wejście drzwiami dwuskrzydłowymi szklanymi z elementami PCV otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 80 cm-jedno skrzydło do przedsionka o długości 250 cm z którego drzwiami szklanymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90 cm. Wejście jest dobrze oświetlone i oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz drogowskazami. Lada biblioteczna do obsługi czytelników znajduje się po prawej stronie od wejścia. Możliwość wejścia ze zwierzętami w tym z psem przewodnikiem.

Winda: brak.

Schody: brak.

Pochylnia: brak.

Toalety: toalety dla czytelników oraz dla osób niepełnosprawnych na parterze jest zmiana poziomu- zjazd/uskok.

Pomieszczenia: sala warsztatowa i stanowiska komputerowe na jednym poziomie, brak barier.