Statut MBP

Załącznik do uchwały nr XVIII/353/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015 r.

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę Wrocław zwaną dalej Organizatorem.
 2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 3. Biblioteka działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, zwanej dalej ustawą, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Siedzibą Biblioteki jest Wrocław.
 2. Biblioteka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
 3. Biblioteka może korzystać z tłumaczeń swojej nazwy na inne języki niż język polski.

§ 3.

 1. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
 2. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Prezydent Wrocławia. W zakresie realizacji zadań merytorycznych określonych ustawą, nadzór nad Biblioteką sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.
 3. Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku herb Wrocławia z napisem w otoku „Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu”.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 4.

 1. Biblioteka, jako główna biblioteka publiczna Wrocławia, jest miejscem wymiany dokumentów, usług i informacji, a także miejską instytucją kultury aktywizującą i zapraszającą do współpracy środowiska twórcze oraz stwarzającą możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.
 2. Realizując cele określone w ustawie oraz w ust. 1 Biblioteka:
  1. gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych oraz samokształceniowych użytkowników Biblioteki;
  2. udostępniania zbiory biblioteczne na miejscu oraz wypożycza je do domu użytkownikom wszystkich grup wiekowych;
  3. zapewnia przechowywanie, ochronę i konserwację materiałów bibliotecznych;
  4. realizuje różnorodne i nowoczesne oferty usług informacyjno-bibliotecznych uwzględniających potrzeby społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji;
  5. organizuje edukację czytelniczą i medialną wraz z popularyzacją książki, czytelnictwa, mediów elektronicznych i Internetu poprzez różnego rodzaju działania, tj. spotkania autorskie i tematyczne, wystawy, warsztaty, konkursy, panele dyskusyjne, kiermasze i targi książki;
  6. przygotowuje użytkowników Biblioteki do samodzielnego korzystania i posługiwania się nowymi technologiami;
  7. wspiera uczenie się i rozwijanie zainteresowań użytkowników Biblioteki;
  8. prowadzi praktyki studenckie oraz staże;
  9. udziela innym bibliotekom pomocy metodycznej i szkoleniowej;
  10. prowadzi stałą obserwację i analizę rynku wydawniczego książki i innych mediów;
  11. wdraża nowe technologie teleinformatyczne wraz z doskonaleniem podstawowych i fakultatywnych form i metod pracy bibliotecznej;
  12. prowadzi działalność wydawniczą połączoną z targami i kiermaszami służącymi propagowaniu czytelnictwa;
  13. współpracuje z innymi instytucjami kultury, jednostkami oświatowymi, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w celu organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej;
  14. doskonali formy i metody pracy bibliotecznej;
  15. współdziała z innymi bibliotekami, zwłaszcza naukowymi, Wrocławia a także instytucjami kultury, oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami w celu realizacji wspólnych inicjatyw zmierzających do stworzenia spójnego systemu służącego rozwiązywaniu problemów czytelniczych, edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców Wrocławia;
  16. realizuje współpracę biblioteczną z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi Wrocławia, w zakresie doskonalenia działalności podstawowej i organizacyjnej Biblioteki, wymiany materiałów bibliotecznych, organizacji wspólnych projektów edukacji czytelniczej i medialnej oraz wizyt i wyjazdów metodycznych.

 

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 5.

 1. Biblioteką zarządza Dyrektor.
 2. Dyrektor powoływany i odwoływany jest przez Prezydenta Wrocławia w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Wyłonienie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu lub bez przeprowadzenia konkursu. Prezydent Wrocławia może również powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej.
 3. Dyrektor organizuje pracę Biblioteki jednoosobowo, określa w regulaminie organizacyjnym jej szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres zadań poszczególnych działów, odpowiada za całokształt jej działalności oraz reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Biblioteki.
 4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1. nadzór i kierownictwo nad całością działalności Biblioteki;
  2. przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
  3. wydawanie regulaminów i wewnętrznych zarządzeń;
  4. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Biblioteki oraz dokonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy;
  5. poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej Biblioteki.
 5. W Bibliotece tworzy się dwa stanowiska zastępców dyrektora, których powołuje i odwołuje Dyrektor.

§ 6.

 1. Biblioteka prowadzi filie, których wykaz określa załącznik do niniejszego statutu.
 2. Zakres działania filii jest określony w § 4.

§ 7.

Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół Biblioteki oraz towarzystwa i fundacje powoływane w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 8.

Majątek Biblioteki może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych z działalnością statutową Biblioteki.

§ 9.

Instytucja działa we własnym imieniu na własny rachunek i ryzyko, w ramach obowiązujących przepisów, dysponując przydzieloną i nabytą częścią mienia, a także prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu finansowego Instytucji, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

§ 10.

 1. Źródłami finansowania Biblioteki są:
  1. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
  2. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
  3. dotacje podmiotowe i celowe od Organizatora;
  4. inne dotacje niż wymienione w pkt 3;
  5. darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych;
  6. inne dozwolone prawem.
 2. Biblioteka prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.
 3. Dyrektor składa sprawozdania z wykonywania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z ustalonymi przez Organizatora procedurami nadzoru.
 4. Dyrektor składa materiały dotyczące planowania zgodnie z ustalonymi przez Organizatora procedurami nadzoru.
 5. Dyrektor składa Organizatorowi roczne sprawozdanie finansowe. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Prezydent Wrocławia, który dokonuje również wyboru uprawnionego podmiotu do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego w przypadku jego badania.

§ 11.

 1. Biblioteka może, na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem, prowadzić jako dodatkową działalność w zakresie:
  1. wypożyczania, najmu, dzierżawy i sprzedaży posiadanych składników majątkowych;
  2. produkcji i sprzedaży wydawnictw książkowych, audiowizualnych, multimedialnych, map, planów, zdjęć oraz innych publikacji i materiałów bibliotecznych;
  3. promocji i reklamy;
  4. projekcji filmów;
  5. organizacji spotkań i wystaw;
  6. usług transportowych związanych z przewozem osób i rzeczy;
  7. usług konserwacji i introligatorskich;
  8. usług kserograficznych, przegrywania, skanowania i nagrywania materiałów bibliotecznych na urządzenia mobilne;
  9. organizacji wizyt metodycznych, przeprowadzania staży;
  10. sprzedaży dzieł i utworów powstałych w związku z realizacją zadań statutowych;
 2. Dodatkowa działalność nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych Biblioteki a środki uzyskane z jej prowadzenia mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych Biblioteki.

 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 12.

 1. Połączenie, podział lub likwidacja Biblioteki może nastąpić na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach i ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 2. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

Załącznik do Statutu

Wykaz filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

 1. Filia nr 1 53-310 Wrocław ul. Sztabowa 98.
 2. Filia nr 2 54-019 Wrocław ul. Eluarda 51-55.
 3. Filia nr 3 52-429 Wrocław ul. Morelowskiego 43.
 4. Filia nr 4 50-550 Wrocław ul. Wieczysta 105.
 5. Filia nr 5 50-304 Wrocław ul. Namysłowska 8.
 6. Filia nr 6 53-515 Wrocław ul. Lwowska 21.
 7. Filia nr 7 54-104 Wrocław ul. Suwalska 5.
 8. Filia nr 8 53-621 Wrocław ul. Głogowska 9-11.
 9. Filia nr 9 54-027 Wrocław ul. Wielkopolska 16.
 10. Filia nr 10 54-242 Wrocław ul. Jelenia 7.
 11. Filia nr 11 50-304 Wrocław ul. Krzywoustego 286.
 12. Filia nr 12 50-085 Wrocław ul. Piłsudskiego 105.
 13. Filia nr 14 52-130 Wrocław ul. Wilhelma Grapowa 1.
 14. Filia nr 15 51-180 Wrocław ul. Tymiankowa 3.
 15. Filia nr 16 51-152 Wrocław ul. Kolista 17.
 16. Filia nr 17 52-223 Wrocław ul. Nenckiego 136a.
 17. Filia nr 18 53-235 Wrocław ul. Grabiszyńska 236a.
 18. Filia nr 19 51-168 Wrocław ul. Sołtysowicka 29h.
 19. Filia nr 20 54-317 Wrocław ul. Majakowskiego 34/1a.
 20. Filia nr 22 54-433 Wrocław ul. Chociebuska 8-10.
 21. Filia nr 23 54-130 Wrocław bulwar Ikara 29-31.
 22. Filia nr 26 51-644 Wrocław ul. Olszewskiego 85a.
 23. Filia nr 27 50-243 Wrocław ul. Łokietka 13.
 24. Filia nr 29 50-354 Wrocław ul. Reja 1.
 25. Filia nr 31 – czasowo zawieszona działalność.
 26. Filia nr 32 51-671 Wrocław ul. 8 Maja 26.
 27. Filia nr 37 51-661 Wrocław ul. Sempołowskiej 54a.
 28. Filia nr 40 51-151 Wrocław ul. Przybyszewskiego 59.
 29. Filia nr 42 51-111 Wrocław ul. Serbska 5a.
 30. Filia nr 44 53-140 Wrocław ul. Powstańców Śl. 210.
 31. Filia nr 45 50-418 Wrocław ul. Traugutta 82.
 32. Filia nr 46 52-021 Wrocław ul. Tarnogórska 1.
 33. Filia nr 47 52-120 Wrocław ul. Polna 4.
 34. Filia nr 54 53-017 Wrocław ul. Jesienna 22.
 35. Filia nr 55 53-532 Wrocław ul. Zielińskiego 2.
 36. Filia nr 57 50-054 Wrocław ul. Szewska 78.
 37. Filia nr 58 50-051 Wrocław pl. Teatralny 5.
 38. Filia nr 63 51-004 Wrocław pl. Wyzwolenia 4.