Regulamin MBP

UWAGA: Regulamin obowiązuje od 10 października 2023.

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

§ 1 Zasady ogólne

 1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, zwanej dalej MBP, są udostępniane wszystkim zainteresowanym bezpłatnie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Czytelniczka/czytelnik MBP ma prawo do korzystania z usług MBP, a w szczególności z:
  1. wypożyczania na zewnątrz książek, innych mediów i czytników;
  2. korzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu w MBP;
  3. korzystania z udostępnianych przez MBP pomieszczeń lub urządzeń, w tym komputerów;
  4. korzystania z usługi „Książka do domu”.
 3. Zasady wypożyczania i korzystania z czytników określa Regulamin wypożyczania czytników.
 4. Wypożyczanie zbiorów w filiach MBP możliwe jest tylko po każdorazowym okazaniu karty bibliotecznej wydanej przez MBP lub karty zapisanej na Wrocławskiej Karcie Miejskiej UrbanCard, lub karty w aplikacji Nasz Wrocław.
 5. Zagubienie karty bibliotecznej wydanej przez MBP należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarce/bibliotekarzowi, która/który zablokuje konto.
 6. Odblokowanie konta nastąpi po wykupieniu nowej karty bibliotecznej wydanej przez MBP lub po aktywowaniu karty zapisanej na Wrocławskiej Karcie Miejskiej UrbanCard, lub karty w aplikacji Nasz Wrocław.
 7. Za duplikat karty bibliotecznej wydanej przez MBP pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.
 8. Duplikat karty bibliotecznej może wykupić tylko właścicielka/właściciel konta bibliotecznego lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny, po okazaniu dowodu osobistego, e-dowodu lub innego dokumentu ze zdjęciem i numerem PESEL.
 9. MBP nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną lub kartą UrbanCard, lub kartą w aplikacji Nasz Wrocław przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia jej utraty przez właścicielkę/właściciela.
 10. MBP nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczanie przez niepełnoletnich pozycji zawierających treści przeznaczone dla osób dorosłych.

§ 2 Rejestracja czytelniczek/czytelników

 1. Przy zapisie do MBP zgłaszająca/zgłaszający powinien:
  1. jeśli jest obywatelką/obywatelem Polski – okazać dowód osobisty, e-dowód lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL, wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z Regulaminem, czytelnie ją podpisać;
  2. jeśli jest obywatelką/obywatelem innego kraju – okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem, wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z Regulaminem czytelnie ją podpisać.
 2. Czytelniczkę/czytelnika niepełnoletniego może zapisać rodzic lub opiekun prawny, który czytelnie podpisuje za nią/niego kartę zobowiązania.
 3. Rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje kartę zobowiązania za niepełnoletnią/niepełnoletniego, odpowiada za jej/jego działania i zaniechania wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu.
 4. Osoba mająca nierozliczone zobowiązania wobec MBP nie może zapisać osoby niepełnoletniej.
 5. Przy zapisie do MBP czytelniczka/czytelnik zobowiązana/y jest podać adres zamieszkania.
 6. Podanie przy zapisie numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcjonalności systemu bibliotecznego, m.in. otrzymywanie przypomnień o terminach zwrotu, powiadomień o zamówieniach oraz możliwość zamawiania zbiorów niewypożyczonych.
 7. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe w przypadku korzystania z usługi zamawiania zbiorów niewypożyczonych.
 8. Podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie powiadomień elektronicznych z systemu bibliotecznego.
 9. Czytelniczka/czytelnik zobowiązana/y jest niezwłocznie informować MBP o zmianie miejsca zamieszkania i innych danych zamieszczonych w karcie zobowiązania.
 10. Przy zmianie danych osobowych i/lub karty bibliotecznej konieczne jest ponowne wypełnienie i czytelne podpisanie karty zobowiązania przez właścicielkę/właściciela konta bibliotecznego lub w przypadku osoby niepełnoletniej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 11. Czytelniczce/czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 12. Dane osobowe czytelniczki/czytelnika będą przetwarzane w celach: zapewnienia możliwości korzystania z zasobów MBP, statystycznych oraz związanych z odzyskiwaniem wypożyczonych zasobów bibliotecznych i opłat naliczonych za ich przetrzymanie.
 13. Czytelniczka/czytelnik rezygnująca/y z usług MBP ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z ewidencji czytelniczek/czytelników, a MBP ma obowiązek usunąć te dane – pod warunkiem, że czytelnik/czytelniczka zwrócił/a wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec MBP.
 14. Konto czytelniczki/czytelnika nieaktywnego przez 5 lat zostanie usunięte z bazy czytelniczek/czytelników, a jej/jego karta zobowiązania zniszczona – pod warunkiem, że czytelnik/czytelniczka zwrócił/a wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec MBP.

§ 3 Udostępnianie zbiorów

 1. Ze zbiorów wypożyczanych na zewnątrz można korzystać po każdorazowym okazaniu karty bibliotecznej wydanej przez MBP lub karty zapisanej na Wrocławskiej Karcie Miejskiej UrbanCard, lub karty w aplikacji Nasz Wrocław.
 2. Wypożyczone media należy zwracać w tej filii MBP, w której zostały wypożyczone.
 3. Dopuszcza się możliwość korzystania z usług MBP, w tym wypożyczania i przedłużania terminów zwrotu wypożyczonych zbiorów, przy zadłużeniu na koncie bibliotecznym w wysokości maksymalnie 5,00 zł.
 4. Jednorazowo w jednej filii MBP można wypożyczyć następującą liczbę mediów:
  1. książki, audiobooki, 1 czytnik, materiały do nauki języków – razem 10 egzemplarzy;
  2. filmy, kompakty muzyczne, edukacyjne programy multimedialne, 2 gry planszowe – razem 5 egzemplarzy.
   W przypadku korzystania z usług bibliotecznych kilku filii MBP czytelniczka/czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 20 różnych mediów.
 5. Całkowitym okresem wypożyczenia dla poszczególnych mediów jest:
  1. dla książek, audiobooków, czytników i materiałów do nauki języków maksymalnie 60 dni:
   • pierwszy okres wypożyczenia – 30 dni;
   • wszystkie przedłużenia – maksymalnie do 30 dni od pierwotnego terminu zwrotu;
  2. dla filmów, kompaktów muzycznych, edukacyjnych programów multimedialnych i gier planszowych maksymalnie 14 dni:
   • pierwszy okres wypożyczenia – 7 dni;
   • wszystkie przedłużenia – maksymalnie do 7 dni od pierwotnego terminu zwrotu.
 6. Czytelniczka/czytelnik samodzielnie bądź za pośrednictwem bibliotekarki/bibliotekarza może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych mediów, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelniczek/czytelników i nie minął termin ich zwrotu.
 7. MBP może skrócić okres wypożyczenia każdego medium, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.
 8. Przy wypożyczaniu mediów szczególnie cennych MBP pobiera kaucję w wysokości obowiązującej średniej ceny rynkowej egzemplarza.
 9. W przypadku nieoddania w terminie mediów szczególnie cennych, wypożyczonych za kaucją, pobrana kaucja zaliczona zostaje na poczet opłat za zwrot po terminie wypożyczonych mediów i/lub na poczet należności z tytułu wartości nieoddanego do MBP egzemplarza.
 10. Czytelniczka/czytelnik samodzielnie bądź za pośrednictwem bibliotekarki/bibliotekarza może zamówić 20 różnych mediów:
  1. wypożyczonych przez inne/innych czytelniczki/czytelników;
  2. niewypożyczonych – dostępnych aktualnie w danej filii.
 11. Zamówione zbiory czytelniczka/czytelnik może odebrać w terminie do 3 dni roboczych od daty realizacji zamówienia, po otrzymaniu powiadomienia e-mail i/lub po zmianie statusu zamówienia na koncie bibliotecznym.
 12. Czytelniczka/czytelnik jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzania, czy zamówienie zostało już zrealizowane.
 13. Czytelniczka/czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan mediów przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić bibliotekarce/bibliotekarzowi.
 14. Wybrane media czytelniczka/czytelnik rejestruje u dyżurnej/dyżurnego bibliotekarki/bibliotekarza i także jej/jemu je zwraca.
 15. W wybranych filiach zwrot zbiorów możliwy jest za pośrednictwem trezora (wrzutni).
 16. Zwrot zbiorów za pośrednictwem trezora (wrzutni) będzie widoczny na koncie bibliotecznym czytelniczki/czytelnika w następnym dniu roboczym.
 17. Za pośrednictwem trezora (wrzutni) nie wolno zwracać gier planszowych i prasy.
 18. Czytelniczka/czytelnik jest zobowiązana/zobowiązany do zwrotu wypożyczonych mediów bez wezwania MBP.
 19. Czytelniczce/czytelnikowi, który podał adres e-mail, MBP przed upływem terminu zwrotu materiałów, wysyła powiadomienie o terminie zwrotu. Powiadomienia mają charakter pomocniczy oraz informacyjny, a ich niedostarczenie do skrzynki poczty elektronicznej nie stanowi podstawy do obniżenia bądź anulowania nałożonej opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.
 20. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia mediów odpowiada czytelniczka/czytelnik.
 21. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia medium czytelniczka/czytelnik zobowiązana/zobowiązany jest do odkupienia danego tytułu.
 22.  Jeżeli odkupienie nie jest możliwe, czytelniczka/czytelnik zobowiązana/zobowiązany jest do zapłaty równowartości zagubionego, uszkodzonego lub zniszczonego medium. Odszkodowanie równe jest wysokości obowiązującej średniej ceny rynkowej egzemplarza.
 23. Po odkupieniu lub zapłaceniu równowartości uszkodzonego lub zniszczonego medium czytelniczka/czytelnik ma prawo otrzymać uszkodzony lub zniszczony egzemplarz na własność. Termin odbioru uszkodzonego lub zniszczonego egzemplarza ustala kierowniczka/kierownik filii. Jest to możliwe dopiero po wycofaniu uszkodzonego lub zniszczonego medium ze stanu inwentarzowego filii i usunięciu znaków własnościowych.
 24. Czytelniczka/czytelnik może za zgodą kierowniczki/kierownika filii dostarczyć zamiast zagubionego, uszkodzonego lub zniszczonego medium inne, ale przydatne MBP, jednak nie o mniejszej wartości.

§ 4 Korzystanie z komputerów

 1. Korzystanie z komputerów zainstalowanych w MBP jest bezpłatne.
 2. Warunkiem korzystania z komputerów jest okazanie bibliotekarce/bibliotekarzowi karty bibliotecznej wydanej przez MBP lub karty zapisanej na Wrocławskiej Karcie Miejskiej UrbanCard, lub karty w aplikacji Nasz Wrocław.
 3. Prawo do korzystania z komputerów zainstalowanych w MBP mają osoby, które nie mają zablokowanego konta. Dopuszcza się możliwość korzystania z usługi przy zadłużeniu na koncie bibliotecznym w wysokości maksymalnie 5,00 zł.
 4. Czytelniczka/czytelnik może korzystać z komputerów wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych.
 5. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę przez jedną godzinę
  w danym dniu. Stanowisko komputerowe opuszczone na dłużej niż 15 minut zostanie udostępnione innej/innemu czytelniczce/czytelnikowi.
 6. W przypadku awarii, zatrzymania pracy komputera należy powiadomić o tym pracownicę/pracownika MBP bez podejmowania samodzielnej próby naprawy.
 7. Czytelniczka/czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego użytkowania.
 8. Czytelniczka/czytelnik ma prawo do:
  1. korzystania z zainstalowanych programów;
  2. korzystania z dostępu do Internetu;
  3. kopiowania danych na nośniki elektroniczne.
 9. Czytelniczce/czytelnikowi nie wolno:
  1. instalować programów i zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych;
  2. wykorzystywać komputerów zainstalowanych w MBP do gier, czatów, wyszukiwania informacji o treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami lub obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie itp.);
  3. wykonywać czynności naruszające prawa autorskie twórców;
  4. wykorzystywać komputerów MBP i Internetu do prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy zarobkowej.
 10. Dźwięk odtwarzany podczas pracy komputera może być emitowany tylko przez słuchawki.
 11. Czytelniczka/czytelnik zobowiązany jest do pozostawienia w porządku zajmowanego przez siebie stanowiska komputerowego.
 12. Pracownica/pracownik MBP ma prawo kontrolować zgodność wykorzystania komputera z zasadami Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania warunków określonych w Regulaminie pracownica/pracownik MBP może odebrać prawo do korzystania z komputera.
 13. MBP nie ponosi odpowiedzialności za nośniki danych pozostawione w napędach komputerów.

§ 5 Usługa „Książka do domu”

 1. Z usługi „Książka do domu” mogą korzystać osoby, które mają trudności z poruszaniem się (np. starsze, obłożnie chore lub z niepełnosprawnością) zamieszkałe na terenie Wrocławia, które wypełniły kartę zobowiązania.
 2. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w bibliotece usytuowanej najbliżej miejsca zamieszkania osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.
 3. Dostarczaniem zbiorów do domu zajmują się bibliotekarki/bibliotekarze i wolontariuszki/wolontariusze.
 4. Czytelniczki/czytelnicy korzystający z usługi „Książka do domu” wypożyczają zbiory MBP na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 6 Opłaty

 1. MBP pobiera opłaty za przetrzymanie mediów ponad termin określony Regulaminem oraz inne określone niniejszym Regulaminem.
 2. Każda wpłata dokonana przez czytelniczkę/czytelnika potwierdzana jest pokwitowaniem drukowanym na życzenie czytelniczki/czytelnika.
 3. Za przetrzymanie mediów ponad termin ustalony w § 3 ust. 5 MBP pobiera opłaty w kwocie:
  1. książki i audiobooki – 0,20 od jednego egzemplarza za każdy dzień po terminie zwrotu;
  2. filmy, kompakty muzyczne, edukacyjne programy multimedialne, gry planszowe, czytniki – 2,00 zł od jednego medium za każdy dzień po terminie zwrotu.
 4. W sytuacji przekroczenia dopuszczalnego limitu zadłużenia w wysokości maksymalnie 5,00 zł, korzystanie z usług MBP możliwe jest dopiero po uregulowaniu całej kwoty zadłużenia.
 5. Jeśli czytelniczka/czytelnik nie zwraca wypożyczonych mediów w terminie określonym niniejszym Regulaminem, MBP blokuje jej/jego konto. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec MBP konto czytelniczki/czytelnika jest zablokowane, a ponadto w przypadku nieuregulowania opłat z tytułów wskazanych w § 3 ust. 5 MBP kieruje sprawę do postępowania windykacyjnego.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Czytelniczka/czytelnik zobowiązany jest do poszanowania mediów i pozostałego mienia MBP oraz do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Na terenie filii MBP zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności zarobkowej bez zgody Dyrektorki MBP.
 3. Bibliotekarka/bibliotekarz może odmówić obsługi czytelniczki/czytelnika nie stosującej/nie stosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającej/naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącej/będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującej/zachowującego się głośno i agresywnie, nieprzestrzegającej/nieprzestrzegającego podstawowych zasad higieny oraz obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
 4. Czytelniczka/czytelnik nie stosująca/nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być decyzją Dyrektorki MBP czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiona/pozbawiony prawa do korzystania z usług MBP.
 5. MBP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 6. Dyrektorka MBP ma prawo zamknąć na określony czas filie lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
 7. Bieżące komunikaty adresowane do czytelniczek/czytelników umieszczane są na stronie biblioteki, w mediach społecznościowych oraz w lokalach poszczególnych filii MBP.
 8. Informacja o zmianach w Regulaminie umieszczana jest w filiach w widocznym miejscu oraz na stronie biblioteki. Po upływie 30 dni od podania informacji uważa się, że czytelniczka/czytelnik zapoznał się ze zmianami w Regulaminie.
 9. Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać Dyrektorce Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, ul. Sztabowa 98, e-mail: mbp00@biblioteka.wroc.pl

Wrocław, 10.10.2023 r.

DYREKTORKA

Anna Janus