Language Cafe

Regulamin

 1. Zajęcia językowe w ramach programu Language Cafe organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu mają charakter doskonalący i przeznaczone są dla pełnoletnich osób, które komunikatywnie porozumiewają się w danym języku.
 2. Zajęcia w Language Cafe są bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych, którzy spełniają warunki opisane w niniejszym Regulaminie.
 3. Spotkania Language Cafe odbywają się online (platforma Zoom). Słuchacz zapisuje się mailowo lub przez Facebook na wybrane zajęcia z bieżącego grafiku.
 4. Grafik zajęć będzie publikowany na stronie internetowej: http://www.biblioteka.wroc.pl/projekty/language-cafe/plan-zajec/ oraz na profilu FB Language Cafe: https://pl-pl.facebook.com/LanguageCafeMediateka/
 5. Zapisując się na zajęcia, Słuchacz potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 6. Zapisując się na zajęcia, Słuchacz musi podać następujące dane:
  a) swoje imię;
  b) swój adres mailowy;
  c) terminy zajęć, na które chce się zapisać.
 7. Słuchacz może zapisać się na zajęcia w dowolnym momencie semestru.
 8. Jeśli Słuchacz nie może wziąć udziału w zajęciach, jest zobowiązany do poinformowania o tym telefonicznie (filia 58) mailowo lub przez Facebook.
 9. Jeśli Lektor stwierdzi, że Słuchacz nie posługuje się danym językiem w stopniu komunikatywnym, ma prawo wykreślić go z grupy.
 10. Filie nie udostępniają prywatnych danych lektorów Słuchaczom zajęć.
 11. Jeżeli w ciągu 15 minut od rozpoczęcia zajęć nie zjawi się żaden ze Słuchaczy, zajęcia zostają odwołane.
 12. Jeżeli na zajęcia zapisze się mniej niż 5 osób, spotkanie w tym terminie zostanie odwołane.
 13. Liczba Słuchaczy w grupie nie może przekraczać 15 osób.
 14. MBP zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w danej Filii z ważnych przyczyn, także w trakcie semestru.
 15. W ramach bezpłatnych zajęć językowych MBP nie zapewnia podręczników do nauki.
 16. MBP zastrzegają sobie prawo do ustalenia terminów zajęć w danej Filii. Wszelkie zmiany terminów zajęć wymagają zgody kierownika odpowiedniej Filii.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć  w szczególności w sytuacji braku wystarczającej liczby uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Informacja o odwołaniu zajęć w formie elektronicznej pojawi się na stronie www, na profilu FB Language Cafe i przekazana będzie mailowo na podany przez zapisanego Słuchacza adres.
 18. Słuchacze zobowiązani są stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia Lektora. W przypadku naruszania dyscypliny na zajęciach lub niestosowania się do poleceń prowadzącego, lub za uniemożliwianie innym osobom uczestniczenia w zajęciach lub ich prowadzenia przez Lektora, Słuchacz może zostać pozbawiony prawa do udziału w zajęciach w trybie natychmiastowym.
 19. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu nie wystawia zaświadczeń potwierdzających udział Słuchacza w zajęciach.
 20. W sprawie zajęć w Language Cafe Słuchacze mogą kontaktować się mailowo lub telefonicznie:
  a) w sprawie zajęć w Filii 44: aolszewska@biblioteka.wroc.pl lub 71 347 12 60;
  b) w sprawie zajęć w Filii 58 (Mediateka): mgontarz@biblioteka.wroc.pl lub 71 347 12 68.
 21. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem danych osobowych Słuchaczy  jest Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu ul. Sztabowa 98.
 22. Dane osobowe Słuchacza (imię, nazwisko adres mailowy lub  numer telefonu) przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć (wypełnienia formularza zgłoszeniowego) oraz  dla celów statystycznych i celem otrzymywania bieżących informacji na temat zajęć a będących niezbędnych dla świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem zajęć  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 23. Dane osobowe Słuchacza mogą być ujawnione:
  a) podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  b) Lektorom współpracującym z MBP w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć,
  c) innym zewnętrznym podmiotom wspierającym MBP w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z MBP i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 24. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia zajęć , a także po ich zakończeniu w celach związanych z:
  a) wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  b) dane dla celów marketingowych: – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody; – w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu ODO 24 sp. z o.o. – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu,
  c) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
 25. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 26. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 27. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia udziału w zajęciach. W razie niepodania danych osobowych MBP  nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem zajęć.