1. Wolontariat jest inicjatywą Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza
  we Wrocławiu skierowaną do wszystkich zainteresowanych, którzy ukończyli 13 rok życia.
 2. Chęć podjęcia wolontariatu należy zgłosić kierownikowi filii MBP lub Koordynatorowi wolontariatu.
 3. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych zawierane jest na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, osoby niepełnoletnie dodatkowo zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Przed podpisaniem Porozumienia kandydat na wolontariusza ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Wolontariatu Miejskiej Biblioteki Publicznej
  im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
 5. Pracę wolontariuszy organizują kierownicy filii MBP, a nadzoruje Koordynator wolontariatu.
 6. Wolontariusz pracuje ochotniczo i bez wynagrodzenia.
 7. Terenem działania wolontariatu są filie MBP.
 8. Do zadań wolontariuszy należy:
  1. pomaganie dzieciom w odrabianiu lekcji;
  2. organizowanie dla dzieci zajęć w bibliotece;
  3. pomaganie dzieciom z niepełnosprawnościami podczas zajęć w bibliotece;
  4. przygotowywanie wystaw oraz materiałów do zajęć z dziećmi;
  5. prowadzenie kursów komputerowych dla seniorów;
  6. dostarczanie materiałów bibliotecznych do domu osobom starszym, chorym
   i z niepełnosprawnościami;
  7. pomaganie w przygotowywaniu i realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych;
  8. pomoc w innych pracach bibliotecznych.
 9. Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia
  o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych i opinii o wykonywanej pracy.
 10. Po miesiącu nieusprawiedliwionej nieobecności Porozumienie z wolontariuszem zostaje rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Porozumienie może być rozwiązane w trybie natychmiastowym po uprzedzeniu przez każdą ze stron.

Wrocław, 24 listopada 2022

DYREKTORKA

Anna Janus