Regulamin dotyczy organizacji zajęć i warsztatów przeprowadzanych w Centrum Innowacji Przejście w stanie zagrożenia epidemicznego i zostały przygotowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek kultury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1066 z późn. zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

CEL

Celem stworzenia niniejszego Regulaminu jest ograniczenie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 na terenie Centrum Innowacji Przejście, ulica Świdnicka 19, Wrocław.

POSTĘPOWANIE SZCZEGÓŁOWE

 1. Uczestnik zajęć lub warsztatów, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego jego rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego teść poprzez wypełnienie i podpisanie oświadczenia załącznik numer 1.
 2. Prowadzący zajęcia lub warsztaty jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisania oświadczenia o jego akceptacji oraz kwestionariusza ryzyka epidemicznego.
 3. Każda osoba, która wchodzi do budynku Centrum Innowacji Przejście jest zobowiązana do zasłonięcia ust oraz nosa maseczką lub przyłbicą i do dezynfekcji rąk.
 4. W przestrzeni Centrum Innowacji Przejście odstęp pomiędzy osobami musi wynosić minimum 1,5 metra.
 5. Limit liczby Uczestników zajęć lub warsztatów uzależniony jest od powierzchni poszczególnych sal, w których odbywają się zajęcia lub warsztaty i wynosi w sali warsztatowej 6 osób i osoba prowadząca, a w sali głównej: 15 osób i osoba prowadząca.
 6. Podczas zajęć lub warsztatów Prowadzący:
  • Sprawdza przygotowanie sali do zajęć lub warsztatów,
  • Dba o odpowiedni dystans między Uczestnikami zajęć lub warsztatów.
  • Przypomina i egzekwuje od Uczestników stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny.
  • Zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich procedur w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u Uczestnika zajęć lub warsztatów, o których mowa w Rozdziale III niniejszego Regulaminu.
 7. Między kolejnymi zajęciami/warsztatami wprowadza się przerwę techniczną w celu przewietrzenia pomieszczeń i dezynfekcji powierzchni oraz przedmiotów używanych podczas zajęć/warsztatów. Podczas przerwy uczestnicy i prowadzący są zobowiązani do opuszczenia sali.
 8. Toalety znajdujące się w Centrum Innowacji Przejście dostępne są tylko dla Uczestników zajęć prowadzonych przez placówkę. W każdej toalecie może przebywać tylko jedna osoba.
 9. W celu zminimalizowania zagrożenia do budynku wstęp mają:
  • w przypadku zajęć lub warsztatów indywidualnych dla osób pełnoletnich – tylko Uczestnicy
  • w przypadku zajęć lub warsztatów indywidualnych dla dzieci i młodzieży – tylko Uczestnicy, opiekunowie przyprowadzają uczestników na zajęcia i odbierają po zakończeniu zajęć
  • w przypadku zajęć lub warsztatów dla grup zorganizowanych maksymalnie 15 osób – uczestnikom może towarzyszyć jeden opiekun
 10. Uczestnicy zajęć/warsztatów zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 11. Nie ma możliwości przebywania na terenie Centrum Innowacji Przejście poza wyznaczonymi godzinami zajęć lub warsztatów.
 12. W zajęciach lub warsztatach prowadzonych w Centrum Innowacji Przejście mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych i infekcji takich jak: kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury.
 13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia Uczestnika, Centrum Innowacji Przejście ma prawo odmówić udziału w zajęciach.
 14. Jeżeli w domu Uczestnika zajęć/warsztatów przebywa osoba na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych lub wykazująca objawy chorobowe, Uczestnik taki ma bezwzględny zakaz uczestnictwa w zajęciach lub warsztatach, a także przebywania na terenie Centrum Innowacji Przejście.
 15. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą powinno się jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA U UCZESTNIKA

 1. W Centrum Innowacji Przejście wyznacza się pomieszczenie będące miejscem izolacji dla Uczestnika zajęć lub warsztatów, który przejawia objawy chorobowe.
 2. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego, u którego pojawiły się objawy chorobowe, pracownik Centrum Innowacji Przejście powiadamia niezwłocznie rodzica lub opiekuna prawnego o konieczności pilnego odbioru Uczestnika.
 3. Uczestnik, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego jego rodzic lub opiekun prawny, u którego pojawiły się objawy chorobowe, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kierownika Centrum Innowacji Przejście o wyniku badania lekarskiego, któremu poddał się Uczestnik.
 4. Po opuszczeniu Centrum Innowacji Przejście przez Uczestnika z objawami zakażenia wszystkie pomieszczenia w których przebywał poddane są dokładnej dezynfekcji.
 5. W przypadku podejrzenia u Uczestnika zajęć wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, Centrum Innowacji Przejście ma obowiązek telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji pozostałych uczestników zajęć lub warsztatów, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego rodziców/opiekunów prawnych.
 6. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 u Uczestnika zajęć lub warsztatów, Centrum Innowacji Przejście ma obowiązek udostępnić listę pozostałych Uczestników i osób mających kontakt z osobą zakażoną i przekazać ją do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 7. Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.