Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

UWAGA: Regulamin obowiązuje od 24 listopada 2022.

§ 1 Zasady ogólne

 1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, zwanej dalej MBP, są udostępniane wszystkim zainteresowanym bezpłatnie na zasadach określonych
  w niniejszym Regulaminie.
 2. Czytelnik MBP ma prawo do:
  1. wypożyczania na zewnątrz książek, innych mediów i czytników;
  2. korzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu w MBP;
  3. korzystania z udostępnianych przez MBP komputerów;
  4. korzystania z usługi „Książka do domu”.
 3. Zasady wypożyczania i korzystania z czytników określa Regulamin wypożyczania czytników.
 4. Wypożyczanie zbiorów w filiach MBP możliwe jest tylko po każdorazowym okazaniu karty czytelnika, karty UrbanCard lub karty w aplikacji Nasz Wrocław.
 5. Zagubienie karty czytelnika należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, który zablokuje konto.
 6. Odblokowanie konta nastąpi po wykupieniu nowej karty czytelnika. Za duplikat karty czytelnika MBP pobiera opłatę w wysokości 10 zł.
 7. Duplikat karty czytelnika może wykupić tylko właściciel konta bibliotecznego lub
  w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny, po okazaniu dowodu osobistego, e-dowodu lub innego dokumentu ze zdjęciem i numerem PESEL.
 8. MBP nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą czytelnika przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia jej utraty przez właściciela.

§ 2 Rejestracja czytelników

 1. Przy zapisie do MBP zgłaszający powinien:
  1. jeśli jest obywatelem Polski – okazać dowód osobisty, e-dowód lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL, wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z Regulaminem, czytelnie ją podpisać;
  2. jeśli jest obywatelem innego kraju – okazać paszport lub inny dokument ze zdjęciem, wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z Regulaminem czytelnie ją podpisać.
 2. Czytelnika niepełnoletniego może zapisać rodzic lub opiekun prawny, który czytelnie podpisuje za niego kartę zobowiązania.
 3. Rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje kartę zobowiązania za czytelnika niepełnoletniego, odpowiada za jego działania i zaniechania wynikające
  z nieprzestrzegania Regulaminu.
 4. Osoba mająca nierozliczone zobowiązania wobec MBP nie może zapisać osoby niepełnoletniej.
 5. Przy zapisie do MBP czytelnik zobowiązany jest podać adres do korespondencji.
 6. Po zalogowaniu się na swoje konto biblioteczne czytelnik może samodzielnie wpisać adres swojej poczty elektronicznej. Podanie adresu e-mail jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie powiadomień elektronicznych z systemu bibliotecznego.
 7. Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie informować MBP o zmianie miejsca zamieszkania i innych danych zamieszczonych w karcie zobowiązania.
 8. Przy zmianie danych osobowych i/lub karty czytelnika konieczne jest ponowne wypełnienie i czytelne podpisanie karty zobowiązania przez właściciela konta bibliotecznego lub w przypadku osoby niepełnoletniej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 9. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 10. Dane osobowe czytelnika będą przetwarzane w celach: zapewnienia możliwości korzystania z zasobów MBP, statystycznych oraz związanych z odzyskiwaniem wypożyczonych zasobów bibliotecznych i opłat naliczonych za ich przetrzymanie.
 11. Czytelnik rezygnujący z usług MBP ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z ewidencji czytelników, a MBP ma obowiązek usunąć te dane – pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec MBP.
 12. Konto czytelnika nieaktywnego przez 5 lat zostanie usunięte z bazy czytelników, a jego karta zobowiązania zniszczona – pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec MBP.

§ 3 Udostępnianie zbiorów

 1. Ze zbiorów wypożyczanych na zewnątrz mogą korzystać osoby, które wypełniły i czytelnie podpisały kartę zobowiązania.
 2. Ze zbiorów wypożyczanych na zewnątrz można korzystać po każdorazowym okazaniu karty czytelnika, karty UrbanCard lub karty w aplikacji Nasz Wrocław.
 3. Wypożyczenie zbiorów na zewnątrz możliwe jest tylko po rozliczeniu zobowiązań wobec MBP.
 4. Jednorazowo w jednej filii MBP można wypożyczyć następującą liczbę mediów:
  1. książki, audiobooki, 1 czytnik, materiały do nauki języków – razem 10 egzemplarzy;
  2. filmy, kompakty muzyczne, edukacyjne programy multimedialne, 2 gry planszowe – razem 5 egzemplarzy.
   W przypadku korzystania z usług bibliotecznych kilku filii MBP czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 20 mediów, w tym 2 gry planszowe.
 5. Całkowitym okresem wypożyczenia dla poszczególnych mediów jest:
  1. dla książek, audiobooków, czytników i materiałów do nauki języków maksymalnie 60 dni:
   • pierwszy okres wypożyczenia – 30 dni;
   • wszystkie przedłużenia – maksymalnie do 30 dni od pierwotnego terminu zwrotu;
  2. dla filmów, kompaktów muzycznych, edukacyjnych programów multimedialnych i gier planszowych maksymalnie 14 dni:
   • pierwszy okres wypożyczenia – 7 dni;
   • wszystkie przedłużenia – maksymalnie do 7 dni od pierwotnego terminu zwrotu.
 6. Czytelnik samodzielnie bądź za pośrednictwem bibliotekarza może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych mediów, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników i nie minął termin ich zwrotu.
 7. MBP może skrócić okres wypożyczenia każdego medium, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.
 8. Przy wypożyczaniu mediów szczególnie cennych MBP pobiera kaucję w wysokości obowiązującej ceny rynkowej.
 9. W przypadku nieoddania w terminie mediów szczególnie cennych, wypożyczonych za kaucją, pobrana kaucja zaliczona zostaje na poczet opłat za zwrot po terminie wypożyczonych mediów i/lub na poczet należności z tytułu wartości nieoddanego do MBP egzemplarza.
 10. Czytelnik samodzielnie bądź za pośrednictwem bibliotekarza może zamówić 20 różnych mediów wypożyczonych przez innych czytelników.
 11. Zamówione zbiory czytelnik może odebrać w terminie do 7 dni od daty realizacji zamówienia.
 12. Czytelnik jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzania, czy zamówienie zostało już zrealizowane.
 13. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan mediów przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
 14. Wybrane media czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza i także jemu je zwraca.
 15. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych mediów bez wezwania MBP.
 16. Czytelnikowi, który podał adres poczty elektronicznej, MBP przed upływem terminu zwrotu materiałów, wysyła powiadomienie o terminie zwrotu. Powiadomienia mają charakter pomocniczy oraz informacyjny, a ich niedostarczenie do skrzynki poczty elektronicznej nie stanowi podstawy do obniżenia bądź anulowania nałożonej opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.
 17. Media należy zwracać w tej filii MBP, w której zostały wypożyczone.
 18. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia mediów odpowiada czytelnik.
 19. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia medium czytelnik zobowiązany jest do odkupienia danego tytułu.
 20. Jeżeli odkupienie nie jest możliwe, czytelnik zobowiązany jest do zapłaty równowartości zagubionego, uszkodzonego lub zniszczonego medium. Odszkodowanie równe jest wysokości ceny inwentarzowej egzemplarza.
 21. Po odkupieniu lub zapłaceniu równowartości uszkodzonego lub zniszczonego medium czytelnik ma prawo otrzymać uszkodzony lub zniszczony egzemplarz na własność. Termin odbioru uszkodzonego lub zniszczonego egzemplarza ustala kierownik filii. Jest to możliwe dopiero po wycofaniu uszkodzonego lub zniszczonego medium ze stanu inwentarzowego filii i usunięciu znaków własnościowych.
 22. Czytelnik może za zgodą kierownika filii dostarczyć zamiast zagubionego, uszkodzonego lub zniszczonego medium inne, ale przydatne MBP, jednak nie o mniejszej wartości.

§ 4 Korzystanie z komputerów

 1. Korzystanie z komputerów zainstalowanych w MBP jest bezpłatne.
 2. Prawo do korzystania z komputerów zainstalowanych w MBP mają osoby, które wypełniły kartę zobowiązania i nie mają zablokowanego konta.
 3. Czytelnik zobowiązany jest okazać bibliotekarzowi kartę czytelnika, kartę UrbanCard lub kartę w aplikacji Nasz Wrocław.
 4. Czytelnik może korzystać z komputerów wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych.
 5. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę tylko przez godzinę w danym dniu. Stanowisko komputerowe opuszczone na dłużej niż 15 minut zostanie udostępnione innemu czytelnikowi.
 6. W przypadku awarii, zatrzymania pracy komputera należy powiadomić o tym pracownika MBP bez podejmowania samodzielnej próby naprawy.
 7. Czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego użytkowania.
 8. Czytelnik ma prawo do:
  1. korzystania z zainstalowanych programów;
  2. korzystania z dostępu do Internetu;
  3. kopiowania danych na nośniki elektroniczne.
 9. Czytelnikowi nie wolno:
  1. instalować programów i zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego
   na stanowiskach komputerowych;
  2. wykorzystywać komputerów zainstalowanych w MBP do gier, czatów, wyszukiwania informacji o treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami lub obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie itp.);
  3. wykonywać czynności naruszające prawa autorskie twórców;
  4. wykorzystywać komputerów MBP i Internetu do prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy zarobkowej.
 10. Dźwięk odtwarzany podczas pracy komputera może być emitowany tylko przez słuchawki.
 11. Czytelnik zobowiązany jest do pozostawienia w porządku zajmowanego przez siebie stanowiska komputerowego.
 12. Pracownik MBP ma prawo kontrolować zgodność wykorzystania komputera z zasadami Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania warunków określonych w Regulaminie pracownik MBP może odebrać prawo do korzystania z komputera.
 13. MBP nie ponosi odpowiedzialności za nośniki danych pozostawione w napędach komputerów.

§ 5 Usługa „Książka do domu”

 1. Z usługi „Książka do domu” mogą korzystać osoby, które mają trudności z poruszaniem się (np. starsze, obłożnie chore lub z niepełnosprawnością) zamieszkałe na terenie Wrocławia, które wypełniły kartę zobowiązania.
 2. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w bibliotece usytuowanej najbliżej miejsca zamieszkania osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.
 3. Dostarczaniem zbiorów do domu zajmują się bibliotekarze i wolontariusze.
 4. Czytelnicy korzystający z usługi „Książka do domu” wypożyczają zbiory MBP na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 6 Opłaty

 1. MBP pobiera opłaty za przetrzymanie mediów ponad termin określony Regulaminem oraz inne określone niniejszym Regulaminem.
 2. Każda wpłata dokonana przez czytelnika potwierdzana jest pokwitowaniem drukowanym na życzenie czytelnika.
 3. Za przetrzymanie mediów ponad termin ustalony w § 3 ust. 5 MBP pobiera opłaty w kwocie:
  1. książki i audiobooki – 0,20 od jednego egzemplarza za każdy dzień po terminie zwrotu;
  2. filmy, kompakty muzyczne, edukacyjne programy multimedialne, gry planszowe, czytniki – 2,00 zł od jednego medium za każdy dzień po terminie zwrotu.
 4. Dopuszcza się możliwość korzystania z usług MBP, w tym wypożyczania i przedłużania terminów zwrotu wypożyczonych zbiorów, przy zadłużeniu na koncie bibliotecznym w wysokości maksymalnie 5,00 zł.
 5. W sytuacji przekroczenia dopuszczalnego limitu zadłużenia, korzystanie z usług MBP możliwe jest dopiero po uregulowaniu całej kwoty zadłużenia.
 6. Jeśli czytelnik nie zwraca wypożyczonych mediów w terminie określonym niniejszym Regulaminem, MBP blokuje jego konto. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec MBP konto czytelnika jest zablokowane, a ponadto w przypadku nieuregulowania opłat z tytułów wskazanych w § 3 ust. 5 MBP kieruje sprawę do postępowania windykacyjnego.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania mediów i pozostałego mienia MBP oraz do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Na terenie filii MBP zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności zarobkowej bez zgody Dyrektorki MBP.
 3. Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika nie stosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującego się głośno i agresywnie oraz nieprzestrzegającego podstawowych zasad higieny oraz obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
 4. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być decyzją Dyrektorki MBP czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z usług MBP.
 5. MBP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 6. Dyrektorka MBP ma prawo zamknąć na określony czas filie lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
 7. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie MBP, w mediach społecznościowych oraz w lokalach poszczególnych filii MBP.
 8. Informacja o zmianach w Regulaminie umieszczana jest w filiach w widocznym miejscu oraz na stronie MBP. Po upływie 30 dni od podania informacji uważa się, że czytelnik zapoznał się ze zmianami w Regulaminie.
 9. Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać Dyrektorce Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, ul. Sztabowa 98, e-mail: mbp00@biblioteka.wroc.pl

Wrocław, 24.11.2022 r.  

DYREKTORKA

Anna Janus