§ 1. Informacje podstawowe o Konkursie

 1. Organizatorem Konkursu List do Szymborskiej (zwanego dalej „Konkurs”) jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu przy ulicy Sztabowej 98, NIP: 894 25 62 883 – zwana dalej „Organizatorem”.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Gminy Wrocław.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 maja 2023 roku.
 4. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 9 czerwca 2023 r.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 2. Informacje o zgłoszeniach do Konkursu

 1. Uczestnik Konkursu wypełnia dokument zgłoszeniowy, w którym podaje imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 2. Dokument zgłoszeniowy Małoletniego wypełnia i podpisuje Opiekun prawny.
 3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika/Uczestniczki Konkursu przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

§ 3. Informacje o warunkach Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu listu do poetki Wisławy Szymborskiej.
 2. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę – wcześniej niepublikowany w żadnej formie tekst literacki, niebiorący udziału w innych konkursach.
 3. Przesłany tekst powinien być zapisany w formacie .pdf, .doc lub .docx i nie może przekraczać objętości 2500 znaków (ze spacjami).
 4. Przesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że:
  1. praca jest jego autorstwa i nie przysługuje do niej prawo autorskie osobie trzeciej,
  2. praca nie narusza praw innych osób.
 5. Przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone czasowo i terytorialnie przeniesienie praw autorskich i praw zależnych do utworu na następujących polach eksploatacji:
  • wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalania i zwielokrotniania utworu wszelkimi technikami, dokonywanie zapisu utworu na nośnikach elektronicznych,
  • publicznego wystawiania i wyświetlania na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora, rozpowszechniania tak aby każdy miał do niego dostęp,
  • wprowadzania do obrotu, wydawania, wykorzystania utworu celem promocji działalności statutowej Organizatora
 6. Wraz z prawem do dokonywania w pracy zmian, skrótów i jej tłumaczeń Organizator zastrzega sobie prawo cytowania, powielania i publikowania prac konkursowych bez honorariów autorskich w celach promocyjnych konkursu i działalności statutowej Organizatora w prasie, telewizji, na stronach internetowych i mediach społecznościowych Organizatora oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych.
 7. W przypadku złożenia więcej niż jednej pracy, pod uwagę będzie brana ostatnia praca.
 8. Prace można składać bezpośrednio w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, przy ulicy Sztabowej 98, w godzinach otwarcia Filii nr 1, lub przesłać drogą mailową na adres mbp01@biblioteka.wroc.pl
 9. 8. W przypadku przesłania pracy drogą elektroniczną, uczestnik jest zobowiązany do dołączenia podpisanego formularza zgłoszeniowego, udostępnionego na stronie biblioteki.
 10. Praca musi być napisana w języku polskim.
 11. Pod uwagę będą brane tylko prace, które w Fili nr 1 zostaną złożone do dnia 9 czerwca 2023.. W przypadku przesłania pracy drogą elektroniczną, decyduje data wysłania.
 12. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej pracy.
 13. Wykonanie zadania konkursowego będzie podlegać ocenie przez komisję konkursową (zwaną dalej jako „Komisja”) powołaną przez Organizatora. W skład Komisji wchodzić będą pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu – skład Komisji zostanie podany do wiadomości Uczestników/Uczestniczek w momencie ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 3. Informacje o nagrodach

 1. W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe (książki, gadżety), a także publikacja nagrodzonej pracy na stronie biblioteki.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent finansowy.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród nastąpi w dniu 23 czerwca 2023.
 4. Uczestnicy o wygranej zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji także pozostałych prac biorących udział w Konkursie.
 6. O ewentualnej publikacji uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

§ 4. Informacje końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
  1. odwołania konkursu lub zmiany jego terminu bez podania przyczyny;
  2. zmiany regulaminu w trakcie konkursu;
  3. wybrania więcej niż jednej pracy konkursowej i przekazania jej do publikacji w Internecie lub
  4. w przypadku negatywnego zaopiniowania przez komisję jakości przesłanych prac konkursowych – do niewybrania żadnej z nadesłanych prac.
 2. Zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie dniem ogłoszenia.