Regulamin Klubu Rodzica

  1. Spotkania w ramach Klubu Rodzica odbywają się w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.
  2. Uczestnictwo i spotkania w Klubie Rodzica są bezpłatne.
  3. Opiekun biorący udział w spotkaniach Klubu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i swojego dziecka.
  4. Sprzęt i urządzenia znajdujące się w bibliotece oraz materiały do zajęć wykorzystujemy zgodnie z przeznaczeniem.
  5. Rodzic ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody i zniszczenia wyrządzone przez siebie i dziecko.
  6. W zajęciach Klubu można brać udział tylko będąc zdrowym i ze zdrowymi dziećmi (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, chorób zakaźnych).
  7. Rodzic jest zobowiązany do udzielania informacji dodatkowych o dziecku, mających znaczenie dla przebiegu spotkań, tj. nadpobudliwość, ograniczenia fizyczne wynikające np. z wad słuchu, wzroku, mowy, itp.
  8. W trakcie zajęć i po ich zakończeniu szanujemy przestrzeń, z której korzystają również inni użytkownicy.
  9. Po zakończeniu warsztatów staramy się pozostawić porządek po sobie i swoich dzieciach.
  10. Za rzeczy pozostawione przez użytkowników Klub nie ponosi odpowiedzialności.