1. Organizatorem Klubu Rodzica jest Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Różewicza we Wrocławiu (MBP). 
 2. Wydarzenia w ramach Klubu Rodzica odbywają się w wybranych filiach MBP.
 3. Warsztaty w Klubie Rodzica są płatne. Koszt zakupu biletów na warsztaty dla osób posiadających imienną kartę biblioteczną (także w aplikacji Nasz Wrocław) wynosi 5 zł, dla pozostałych osób – 10 zł (jedna opłata dla pary dziecko + opiekun; każdy dodatkowy opiekun powinien uiścić opłatę za zajęcia zgodnie z cennikiem). 
 4. Aby skorzystać z biletu w niższej cenie (5 zł), przynajmniej jeden uczestnik z pary dziecko + opiekun powinien posiadać imienną kartę biblioteczną. 
 5. Sprzedaż biletów na warsztaty Klubu Rodzica odbywa się wyłącznie przez zewnętrzną platformę sprzedażową Biletyna.pl
 6. Bilet wstępu (w wersji elektronicznej lub w formie wydruku) należy okazać Organizatorowi przed rozpoczęciem warsztatów w danej filii. 
 7. Jeśli Uczestnik wykupił bilet ze zniżką dla posiadacza karty bibliotecznej, jest zobowiązany wraz z biletem wstępu okazać Organizatorowi kartę uprawniającą do zniżki. 
 8. Zasady zakupu i zwrotu biletu określa regulamin platformy sprzedażowej Biletyna.pl. Wszelkie skargi i reklamacje dotyczące zakupu i zwrotu biletów należy kierować zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez regulamin platformy sprzedażowej. 
 9. W sytuacjach, gdy z powodu przyczyn losowych lub siły wyższej nie jest możliwe osobiste skorzystanie z biletu, istnieje możliwość przekazania biletu imiennego na warsztaty osobie trzeciej. W takiej sytuacji Uczestnik proszony jest o poinformowanie o tym fakcie Organizatora przez kontakt mailowy lub telefoniczny z filią, w której odbędzie się dane wydarzenie. 
 10. Osoby zagrożone wykluczeniem ekonomicznym mogą wnioskować do Organizatora o zwolnienie z opłat. Wnioski prosimy składać mailowo na adres klubrodzica@biblioteka.wroc.pl lub telefonicznie pod numerem: 71 364 69 68 u koordynatora projektu. 
 11. Wraz z wykupieniem biletu, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z opisem warsztatów, m.in. zakładającym preferowany wiek uczestników, i dopasowuje się do zaleceń zawartych w opisie.
 12. Uczestnicy proszeni są o przybywanie 15 min. przed rozpoczęciem wydarzenia w celu weryfikacji biletów i kart bibliotecznych oraz przygotowania się do zajęć. 
 13. Organizator ma prawo odmówić udziału w wydarzeniu osobie spóźnionej. Zwrot kosztu biletu w takim przypadku nie obowiązuje. 
 14. Opiekun biorący udział w wydarzeniu Klubu Rodzica jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i swojego dziecka.
 15. Sprzęt i urządzenia znajdujące się w bibliotece oraz materiały do zajęć należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 16. Opiekun ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody i zniszczenia wyrządzone przez siebie i dziecko.
 17. Organizator ma prawo odmówić udziału w wydarzeniu osobie, która wykazuje brak poszanowania wspólnej przestrzeni, mienia biblioteki, zachowuje się agresywnie lub narusza zasady współżycia społecznego. Nie przewiduje się zwrotu kosztów poniesionych przez Uczestnika w takiej sytuacji. 
 18. W wydarzeniach Klubu Rodzica można brać udział tylko będąc zdrowym i ze zdrowymi dziećmi (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, chorób zakaźnych). Organizator ma prawo odmówić udziału w wydarzeniu osobie z widocznymi objawami choroby. Nie przewiduje się zwrotu kosztów poniesionych przez Uczestnika w takiej sytuacji. 
 19. Opiekun jest zobowiązany do udzielania informacji dodatkowych o dziecku, mających znaczenie dla przebiegu wydarzenia, tj. nadpobudliwość, ograniczenia fizyczne wynikające np. z wad słuchu, wzroku, mowy, itp.
 20. Po zakończeniu wydarzenia należy pozostawić porządek po sobie i swoich dzieciach.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników.