Regulamin gry „W 240 minut dookoła Wrocławia”

„W 240 minut dookoła Wrocławia” – wersja otwarta
Gra mobilna w aplikacji ActionTrack na podstawie powieści Juliusza Verne’a „W 80 dni dookoła świata”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem miejskiej Gry mobilnej „W 240 minut dookoła Wrocławia” w aplikacji ActionTrack zwanej dalej „Grą” jest Centrum Innowacji Przejście filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 19 we współpracy z Biurem Zarządzania Projektami Zespołem Smart City Wrocław oraz Biurem Zrównoważonej Mobilności zwanymi dalej Organizatorami.
 2. Gra odbywa się w ruchu miejskim. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo członków Drużyn.
 3. Gra promuje mobilność. Podczas rozgrywki Organizator zaleca korzystanie z alternatywnych środków transportu: komunikacja miejska, rower, hulajnoga, rolki.
 4. Liczba uczestników jest nieograniczona, a udział w Grze jest bezpłatny.
 5. Wymogiem wzięcia udziału w Grze jest posiadanie przez Drużynę minimum jednego smartfona/tabletu z zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore) z mobilnym dostępem do Internetu. Ze względu na czas trwania rozgrywki zaleca się zaopatrzenie w baterię przenośną powerbank.

§ 2. ZGŁOSZENIE DO GRY

 1. Organizator nie zbiera zgłoszeń do udziału w Grze.
 2. Poprzez zgłoszenie i pobranie Gry z aplikacji ActionTrack Uczestnicy:
  akceptują regulamin Gry i wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów i na portalach społecznościowych relacji z Gry oraz zdjęć zawierających wizerunek graczy.
 3. Uczestnicy biorący udział w Grze, udzielają Organizatorom nieodwołalne, nieograniczone czasowo i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonywanych podczas trwania Gry. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, wprowadzanie ich do pamięci komputera, publikowanie przez Organizatora w gazetach, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz informacjach medialnych celem informowania o Grze oraz o zadaniach statutowych Organizatora.
 4. Podanie danych osobowych przez uczestnika oraz udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Grze.
 5. Administratorem danych osobowych uczestników Gry jest Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej – adres e-mail: iod@biblioteka.wroc.pl) i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że dane będą przetwarzane w celach określonych przez Organizatorów w Regulaminie i aplikacji ActionTrack, niezbędnych do prawidłowego przebiegu Gry.
 6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEBIEG GRY

 1. Uczestnicy/drużyny rejestrują się w Grze, pobierając grę w aplikacji ActionTrack.
 2. Miejscem startu jest przestrzeń pl. Solnego.
 3. Zadaniem Graczy będzie wykonanie określonych zadań i zagadek nawiązujących do powieści Juliusza Verne’a „W 80 dni dookoła świata” i zdobycie jak największej ilości punktów w jak najkrótszym czasie. Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia: 240, maksymalny czas rozgrywki: 240 minut.
 4. Do udziału w Grze nie jest konieczna znajomość powieści Juliusza Verne’a

§ 4. NAGRODY

 1. W Grze nie przewidziano nagród.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Gry mogące naruszyć obowiązujące przepisy, porządek publiczny, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.