Regulamin gry „Tropy ekonomii. Tajemnica mumii”

Gra mobilna w aplikacji ActionTrack.
Na podstawie opowiadania Tamary Chorążyczewskiej „Kryminał bardzo ekonomiczny”.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem miejskiej Gry mobilnej „TROPY EKONOMII. TAJEMNICA MUMII” w aplikacji ActionTrack zwanej dalej „Grą” jest Centrum Innowacji Przejście filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 19 w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i Akademią Wojsk Lądowych.
 2. Rozgrywka premierowa przeprowadzona została dnia 14 września 2019 roku w przestrzeni miejskiej jako integralna część wydarzenia: Poligon Naukowy/Park Wiedzy/Dolnośląski Festiwal Nauki.
 3. Gra realizowana jest w ruchu miejskim. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo członków Drużyn.
 4. Liczba uczestników jest nieograniczona, a udział w Grze jest bezpłatny.
 5. Wymogiem wzięcia udziału w Grze jest posiadanie przez Drużynę minimum jednego smartfona/tabletu z zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore) z mobilnym dostępem do Internetu. Ze względu na czas trwania rozgrywki zaleca się zaopatrzenie w baterię przenośną powerbank.

§ 2. ZGŁOSZENIE DO GRY

 1. Poprzez zgłoszenie i pobranie Gry z aplikacji ActionTrack Uczestnicy: akceptują regulamin Gry i wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów i na portalach społecznościowych relacji z Gry oraz zdjęć zawierających wizerunek graczy.
 2. Uczestnicy biorący udział w Grze, udzielają Organizatorom nieodwołalne, nieograniczone czasowo i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonywanych podczas trwania Gry. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, wprowadzanie ich do pamięci komputera, publikowanie przez Organizatora w gazetach, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz informacjach medialnych celem informowania o Grze oraz o zadaniach statutowych Organizatora.
 3. Podanie danych osobowych przez uczestnika oraz udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Grze.
 4. Administratorem danych osobowych uczestników Gry jest Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej – adres e-mail: iod@biblioteka.wroc.pl) i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że dane będą przetwarzane w celach określonych przez Organizatorów w Regulaminie i aplikacji ActionTrack, niezbędnych do prawidłowego przebiegu Gry.
 5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEBIEG GRY

 1. Miejscem startu jest Centrum Innowacji Przejście.
 2. Zadaniem Graczy będzie wykonanie określonych zadań ekonomicznych i rozwiązanie zagadki kryminalnej wynikającej z fabuły gry.
 3. Do udziału w Grze nie jest konieczna znajomość zaawansowanych zagadnień z obszaru ekonomii.

§ 4. NAGRODY

 1. W Grze nie przewidziano nagród.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złamanie zasad określonych w niniejszym regulaminie Gry jest jednoznaczny
  z dyskwalifikacją. W przypadku dyskwalifikacji Uczestnik/Drużyna otrzymuje 0 punktów za całą Grę.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Gry mogące naruszyć obowiązujące przepisy, porządek publiczny, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
 4. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.
 6. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.