Regulamin gry „Reguła Meyera”

„Reguła Meyera” Gra mobilna w aplikacji ActionTrack inspirowana powieściami Katarzyny Bondy

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Mobilnej Gry Miejskiej jest Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu – Filia nr 58 Mediateka przy Placu Teatralnym 5 i Filia nr 29 przy ul. Reja 1 we współpracy z wydawnictwem Muza S.A., zwani dalej Organizatorami.
 2. Gra przeprowadzana jest w przestrzeni miejskiej miasta Wrocław.
 3. Gra odbywa się w ruchu miejskim. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo członków Drużyn.
 4. Liczba uczestników jest nieograniczona, a udział w Grze jest bezpłatny.
 5. Wymogiem wzięcia udziału w Grze jest posiadanie przez Drużynę minimum jednego smartfona/tabletu z zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore) z mobilnym dostępem do Internetu. Ze względu na czas trwania rozgrywki zaleca się zaopatrzenie w baterię przenośną powerbank.

§ 2. ZGŁOSZENIE DO GRY

 1. Organizator nie zbiera zgłoszeń do udziału w grze.
 2. Wszystkie osoby w Drużynie muszą być pełnoletnie.
 3. Poprzez pobranie gry z aplikacji ActionTrack uczestnicy akceptują regulamin gry.
 4. Organizator nie wymaga podania żadnych danych, oprócz loginu/ nazwy uczestnika/nazwy drużyny podanego podczas pobierania gry w aplikacji. Jest ono niezbędne do udziału w Grze.
 5. Poprzez zgłoszenie i pobranie gry z aplikacji ActionTrack gracze indywidualni oraz członkowie Drużyny:
  a) akceptują regulamin Gry,
  b) wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów i na portalach społecznościowych relacji z gry oraz zdjęć zawierających wizerunek gracza.
 6. Uczestnicy, biorący udział w Grze, udzielają Organizatorom nieodwołalne, nieograniczone czasowo i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonywanych podczas trwania gry. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, wprowadzanie ich do pamięci komputera, publikowanie przez Organizatora w gazetach, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz informacjach medialnych celem informowania o Grze oraz o zadaniach statutowych Organizatora.
 7. Podanie danych osobowych przez uczestnika oraz udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Grze.
 8. Administratorem danych osobowych uczestników Gry jest Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej – adres e-mail: iod@biblioteka.wroc.pl) i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że dane będą przetwarzane w celach określonych przez Organizatorów w Regulaminie i aplikacji ActionTrack, niezbędnych do prawidłowego przebiegu Gry.
 9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEBIEG GRY

 1. Uczestnicy/drużyny rejestrują się w Grze, pobierając grę w aplikacji ActionTrack.
 2. Miejscem startu jest przestrzeń przy wejściu Filii nr 29 MBP, ul. Reja 1.
 3. Zadaniem Graczy będzie wykonanie określonych zadań i zagadek i zdobycie jak największej ilości punktów w jak najkrótszym czasie.
 4. Do udziału w grze nie jest konieczna znajomość powieści Katarzyny Bondy.

§ 4. NAGRODY

 1. W Grze nie przewidziano nagród.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników gry mogące naruszyć obowiązujące przepisy, porządek publiczny, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.