Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Gry mobilnej „Stuxnet”, zorganizowanej w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Cyfryzacji zwanej dalej Grą jest Centrum Innowacji  Przejście – Filia numer 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 19, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Gra przeprowadzona zostanie dnia 3.10.2020 roku w godzinach 15.00 – 17.00, równocześnie na ulicach miast:  Wrocław, Łódź, Warszawa.
 3. Trasa gry rozpoczyna się: we Wrocławiu – koło przystanku MPK „Opera”, w Łodzi – na placu Wolności, w Warszawie pod Pałacem Kultury i Nauki od strony Placu Defilad. Dalsza rozgrywka przebiegać będzie według trasy wyznaczonej w aplikacji ActionTrack.
 4. Gra skierowana jest do młodzieży i osób dorosłych. Niepełnoletni mogą wziąć udział w grze wyłącznie za zgodą i pod opieką opiekuna prawnego. 
 5. Wymogiem wzięcia udziału w Grze jest posiadanie przez uczestników minimum jednego smartfona lub tabletu z zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore) z mobilnym dostępem do Internetu. Ze względu na czas trwania rozgrywki zaleca się zaopatrzenie w baterię przenośną powerbank.
 6. Udział w Grze jest bezpłatny.
 7. Gra odbywa się w przestrzeni miejskiej. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników Gry w czasie jej trwania.

Zgłoszenie do Gry

 1. Udział w Grze nie wymaga wcześniejszych zapisów.
 2. W Grze mogą wziąć udział osoby indywidualne oraz drużyny.
 3. Rozpoczęcie Gry nastąpi dnia 3 października 2020 roku o godzinie 15.00.
 4. W celu rozpoczęcia Gry konieczne jest pobranie jej z aplikacji ActionTrack poprzez zeskanowanie kodu QR Gry. Kody QR do rozgrywek w poszczególnych miastach dostępne są na stronach Festiwalu CyfryzacjiCentrum Innowacji Przejście – filii numer 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.
 5. Do Gry można dołączyć w czasie trwania rozgrywki.
 6. Poprzez zgłoszenie i pobranie gry z aplikacji ActionTrack Uczestnicy:
  1. akceptują regulamin Gry
  1. wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów i na portalach społecznościowych relacji z gry oraz zdjęć zawierających wizerunek graczy
 7. Uczestnicy biorący udział w Grze, udzielają Organizatorom nieodwołalne, nieograniczone czasowo i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonywanych podczas trwania Gry. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, wprowadzanie ich do pamięci komputera, publikowanie przez Organizatora w gazetach, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz informacjach medialnych celem informowania o Grze oraz o zadaniach statutowych Organizatora
 8. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Grze.

Przebieg gry

 1. Zadaniem graczy będzie podążanie trasą wyznaczoną w aplikacji ActionTrack, odpowiadanie na pytania w checkpointach zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej i zdobycie jak największej liczby punktów w jak najkrótszym czasie, co równoznaczne jest z wykonaniem zadania wynikającego z fabuły gry.
 2. Gracz w trakcie rozgrywki może uzyskać maksymalnie 350  punktów.
 3. Część zadań oceniana jest przez Jury 3.10.2020 roku, w związku z czym ostateczna liczba zdobytych punktów może ulec zmianie.

Postanowienia końcowe

 1. Złamanie zasad określonych w niniejszym regulaminie Gry jest jednoznaczne z dyskwalifikacją. W przypadku dyskwalifikacji Uczestnik lub Drużyna otrzymuje 0 punktów za całą Grę.
 2. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie Centrum Innowacji Przejście – filii numer 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.