§ 1. Podstawowe informacje o grze

 1. Organizatorem gry miejskiej ,,Biblioteka z Szymborską’’ (zwana dalej Grą) jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu (zwana dalej MBP).
 2. Gra będzie trwała trzy dni i rozpocznie się 15.06. Zakończenie  Gry nastąpi 17.06.
 3. W Grę będzie można zagrać w następujących bibliotekach: Filia nr 1 (ul. Sztabowa 98), Filia nr 4 (ul. Wieczysta 105), Filia nr 6 (ul. Lwowska 21), Filia nr 12 (ul. Piłsudskiego 105), Filia nr 14 (ul. Grapowa 1), Filia nr 18 (ul. Grabiszyńska 236a), w godzinach otwarcia bibliotek.  
 4. Gra jest skierowana do każdego odbiorcy.
 5. Liczba uczestników nie jest ograniczona. W Grze może wziąć udział dowolna liczba uczestników.
 6. Udział w Grze jest bezpłatny i dobrowolny.
 7. Gra będzie prowadzona na terenie miejskim. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność, podczas przemieszczania się do innych filii.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  • za bezpieczeństwo Uczestników (każdy z Uczestników odpowiada za własne bezpieczeństwo w trakcie udziału w Grze, za bezpieczeństwo niepełnoletnich Uczestników Gry oraz przestrzeganie Regulaminu odpowiada osoba pełnoletnia sprawująca nad nimi opiekę).
  • za wypadki losowe powstałe w trakcie Gry.
  • za zachowanie pełnoletnich uczestników Gry oraz następstwa z niego wynikające.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Grze

 1. Wzięcie udziału w Grze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
 2. Udział w Grze nie wymaga wcześniejszych zapisów.
 3. Zgłoszenie do udziału w Grze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika/Uczestniczki Gry przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
 4. Uczestnicy, biorący udział w Grze, udzielają Organizatorom nieodwołalnego, nieograniczonego czasowo i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonywanych podczas trwania Gry. Utrwalony wizerunek może zostać opublikowany na stronie MBP we Wrocławiu i CBK FAMA oraz kanałach social mediów (Facebook, Instagram) Organizatora w celu udokumentowania wydarzenia i w celach promocyjnych działalności statutowej Organizatora.
 5. Udzielenie powyższej zgody dotyczy zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022r., Nr 2509) dotyczy  w szczególności:
  • wykorzystanie, utrwalenia wizerunku na nośnikach materialnych, niezależnie od systemu, formatu i standardu, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, wprowadzanie ich do pamięci komputera, zwielokrotnienia wszelkimi technikami i metodami, na wszelkich nośnikach, w tym: techniką filmową, telewizyjną, w tym drukarską w dowolnej formie, cyfrową i optyczną;
  • publikowanie przez Organizatora w gazetach, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz informacjach medialnych celem informowania o Grze oraz o zadaniach statutowych Organizatora.
  • wprowadzenia do sieci multimedialnej oraz wszelkich innych
   nośników przetwarzania cyfrowego
  • publicznego odtwarzania, wykonywania, wyświetlania, w tym wyświetlania w kinach,
   nadań telewizyjnych za pomocą techniki przewodowej i bezprzewodowej zarówno przez stacje naziemne, jak i za pośrednictwem satelity,
  • publicznego odtwarzania utworów audiowizualnych na targach, wystawach, festiwalach i innych imprezach o podobnym charakterze.
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika (imienia nazwiska uczestnika, imię i nazwisko opiekuna prawnego) oraz udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Grze.
 7. Administratorem danych osobowych uczestników Gry jest Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Różewicza we Wrocławiu (dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. T. Różewicza  – adres e-mail: iod@biblioteka.wroc.pl) i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że dane będą przetwarzane w celach określonych przez Organizatorów w Regulaminie, niezbędnych do prawidłowego przebiegu Gry, dla celów informacyjnych o działaniach statutowych Organizatora.
  Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. Uczestnicy niepełnoletni mogą wziąć udział pod opieką osoby pełnoletniej.
 9. Udział w Grze jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi zezwoleń nieograniczonych czasowo i terytorialnie na wykorzystanie prac plastycznych uczestnika powstałych w trakcie Gry w na następujących polach eksploatacji:
  • publiczne udostępnianie pracy dla wszystkich osób chcących się z nią zapoznać, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji Gry i działalności statutowej Organizatora, w tym na wszystkie czynności konieczne dla publicznego udostępnienia pracy, w szczególności:
   • wprowadzanie pracy  do komputera, sieci komputerowych, Internetu,
   • publiczna prezentacja i wyświetlanie pracy, w tym jej umieszczenie w sieci Internet;
   • wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
    Zezwolenie uprawnia także Organizatora nieodpłatnie na ekspozycję pracy podczas ewentualnej wystawy oraz na opublikowanie pracy na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora.
    Wraz z uzyskaniem w/w zezwolenia, Organizator uzyskuje także bezpłatnie prawa zależne do wykonanej przez Uczestnika pracy, w tym prawo do rozporządzania, rozpowszechniania i korzystania z opracowań tej pracy, w zakresie, na polach eksploatacji i na warunkach określonych wyżej, a także prawo do udzielania w tym zakresie i na tych polach eksploatacji i warunkach zezwoleń na rozporządzanie, rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań tej pracy.
 10. Warunkiem udziału Uczestnika niepełnoletniego w Grze jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika na udział w Grze oraz wyrażenie przez niego w imieniu Uczestnika zgody na wykorzystanie pracy  w sposób określony w Regulaminie.

§ 3. Przebieg gry

 1. Gra polega na rozwiązywaniu zadań opracowanych przez wybrane filie. Po wykonaniu zadań w danej filii, uczestnik otrzymuje pieczątkę i może wybrać się do następnej filii.
 2. Gra kończy się w momencie rozwiązania zagadek we wszystkich filiach, biorących udział w wydarzeniu i zebraniu kompletu pieczątek.

§ 4. Informacje o nagrodach

 1. Dla pierwszych 30 osób, które zbiorą wszystkie pieczątki w grze przewidziane są nagrody rzeczowe.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent finansowy.
 3. Nagrody będzie można odebrać 19 czerwca w Filii nr 4, ulica Wieczysta 105 Wrocław.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie Biblioteki.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz odwołania konkursu.