Regulamin gry „Kto czyta, żyje podwójnie”

Gra mobilna w aplikacji ActionTrack.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Gry mobilnej „Kto czyta, żyje podwójnie” zorganizowanej z okazji „Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich” zwanej dalej Grą jest Centrum Innowacji Przejście – Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 19, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Gra skierowana jest do młodzieży i osób dorosłych.
 3. Gra ma charakter otwarty.
 4. Liczba uczestników jest nieograniczona, a udział w Grze jest bezpłatny.
 5. Wymogiem wzięcia udziału w Grze jest posiadanie przez uczestników minimum jednego smartfona/tabletu z zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore) z mobilnym dostępem do Internetu. Ze względu na czas trwania rozgrywki zaleca się zaopatrzenie w baterię przenośną powerbank.
 6. Gra odbywa się w przestrzeni miejskiej. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników Gry w czasie jej trwania.

§ 2. ZGŁOSZENIE DO GRY

 1. Udział w Grze nie wymaga wcześniejszych zgłoszeń.
 2. Wszystkie osoby biorące udział w Grze muszą być pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze pod opieką opiekunów pełnoletnich.
 3. W celu rozpoczęcia Gry konieczne jest pobranie Gry z aplikacji ActionTrack.
 4. Organizator nie wymaga podania żadnych danych, oprócz loginu/ nazwy uczestnika/nazwy drużyny podanego podczas pobierania Gry w aplikacji. Jest ono niezbędne do udziału w Grze.
 5. Poprzez pobranie Gry z aplikacji ActionTrack uczestnicy akceptują regulamin Gry.
 6. Poprzez pobranie Gry z aplikacji ActionTrack gracze indywidualni:
  a) akceptują regulamin Gry,
  b) wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów i na portalach społecznościowych relacji z Gry oraz zdjęć zawierających wizerunek gracza.
 7. Uczestnicy, biorący udział w Grze, udzielają Organizatorom nieodwołalne, nieograniczone czasowo i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z ich wizerunkiem, wykonywanych podczas trwania Gry. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, wprowadzanie ich do pamięci komputera, publikowanie przez Organizatora w gazetach, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych oraz informacjach medialnych celem informowania o Grze oraz o zadaniach statutowych Organizatora.
 8. Podanie danych osobowych przez uczestnika oraz udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Grze.
 9. Administratorem danych osobowych uczestników Gry jest Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej – adres e-mail: iod@biblioteka.wroc.pl) i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że dane będą przetwarzane w celach określonych przez Organizatorów w Regulaminie i aplikacji ActionTrack, niezbędnych do prawidłowego przebiegu Gry.
 10. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEBIEG GRY

 1. Zadaniem graczy będzie podążanie wyznaczoną trasą, odpowiadanie na pytania ukryte w przestrzeni miejskiej, wyświetlające się w aplikacji mobilnej ActionTrack i zdobycie jak największej liczby punktów w jak najkrótszym czasie.
 2. Gracz w trakcie rozgrywki może uzyskać max. 260 punktów.
 3. Gra kończy się w momencie odpowiedzi na 20 pytań.
 4. Zdobyta ilość punktów widoczna jest po zakończeniu rozgrywki w rankingu Gry.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Gry mogące naruszyć obowiązujące przepisy, porządek publiczny, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.