Regulamin korzystania z MultiCentrum – Centrum Edukacji Interaktywnej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu

REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ WE WROCŁAWIU W MULTICENTRUM – Centrum Edukacji Interaktywnej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin udziału w warsztatach zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki uczestników (indywidualnych, jak i grup zorganizowanych) warsztatów twórczych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu, MultiCentrum – Centrum Edukacji Interaktywnej, ul. Powstańców Śląskich 210, 53-140 Wrocław (zwanym dalej MultiCentrum / „MC”).
 2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach wymienionych w pkt. 1 Regulaminu dla grup zorganizowanych jest wypełnienie i podpisanie przez opiekuna grupy tzw. Karty uczestnictwa (wzór Karty uczestnictwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz wniesienie opłaty. Warunkiem udziału w zajęciach bezpłatnych jest wypełnienie Karty uczestnictwa.

W przypadku osób indywidualnych (osób dorosłych lub rodzin z dziećmi powyżej 6. roku życia) Kartę uczestnictwa zliczającą dane statystyczne (ilość uczestników w danym dniu) wypełnia obecny podczas oferty rodzinnej instruktor MC. O realizacji ofert płatnych oraz bezpłatnych MC informuje szczegółowo na: www.biblioteka.wroc.pl / zakładka MultiCentrum.

W przypadku osób indywidualnych niepełnoletnich (w wieku 11 – 17 lat) warunkiem udziału w zajęciach jest podpisana przez opiekuna prawnego niepełnoletniego tzw. Karta – Zgoda opiekuna (wzór karty „Zgoda opiekuna” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). Karta – zgoda opiekuna może być wypełniona na miejscu w MultiCentrum lub przesłana elektronicznie na adres: multicentrum2@biblioteka.wroc.pl.

 1. Regulamin nie dotyczy warsztatów prowadzonych w MultiCentrum przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów zawartych z Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu. Podmioty prowadzące te warsztaty ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność.
 1. Aktualna oferta warsztatów i oferta skierowana do rodzin jest dostępna na: https://biblioteka.wroc.pl/filie/multicentrum/
 2. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  1. przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych MultiCentrum MBP we Wrocławiu,
  2. rejestrację i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych MultiCentrum MBP we Wrocławiu,
  3. nieodpłatne przeniesienie na MultiCentrum MBP we Wrocławiu autorskich praw majątkowych do utworów (w tym prac plastycznych) powstałych podczas warsztatów.
 3. MultiCentrum MBP we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie o czym poinformuje na https://biblioteka.wroc.pl/filie/multicentrum/

II. ORGANIZACJA WARSZTATÓW dla grup zorganizowanych / ZAPISY

 1. Zapisy na warsztaty odbywają się telefonicznie nr : 71 364 69 66 i trwają do wyczerpania miejsc przewidzianych w harmonogramie / tzw. Kalendarzu zapisów poszczególnych warsztatów. O szczegółach dotyczących zapisów informujemy na: https://biblioteka.wroc.pl/filie/multicentrum/
 2. W warsztatach mogą brać udział tylko zgłoszone wcześniej grupy wszystkich poziomów i rodzajów szkół od klasy 1. SP do 3. klasy LO. Warunkiem uczestnictwa jest: wybór tematu ze zbioru tematów zamieszczonych na https://biblioteka.wroc.pl/filie/multicentrum/ oraz wypełnienie Karty uczestnictwa (na miejscu w MC) stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i uiszczenie opłaty za zajęcia.
 3. Na warsztatach realizowany jest wyłącznie program prowadzącego, zaakceptowany przez kierownika MultiCentrum. Uczestnicy zobowiązani są do jego realizacji, a także do przestrzegania Regulaminu, ogólnie przyjętych norm zachowania oraz wymagań stawianych przez prowadzącego instruktora MC.
 4. Opiekun grupy dba o bezpieczeństwo uczestników, kulturę osobistą swoich podopiecznych i właściwą komunikację z instruktorem MC (stosować się do poleceń i wskazówek prowadzącego warsztaty).
 5. Wypełniona Karta uczestnictwa w warsztatach jest jednocześnie oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach.

III. KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI WARSZTATOWEJ

 1. Przestrzeń warsztatowa wyposażona jest w odpowiedni sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć. W ustaleniu z prowadzącym dopuszcza się używanie materiałów własnych uczestników, szczególnie z odzysku.
 2. Powstałe w trakcie warsztatów prace stanowią własność uczestnika. Spośród nich prowadzący zajęcia wytypuje 3 prace, które nieodpłatnie staną się własnością MultiCentrum i zostaną przeznaczone na potrzeby wystaw i kiermaszów. Zależnie od autorskiego programu warsztatów, na własność MultiCentrum przechodzą nieodpłatnie wskazane przez prowadzącego prace zbiorowe (np. elementy scenograficzne).
 3. Nieodebrane przez 14 dni licząc od daty zakończenia warsztatów, prace przechodzą nieodpłatnie na własność MultiCentrum.
 4. Materiały, narzędzia, sprzęt i inne elementy wyposażenia przestrzeni warsztatowej i będące własnością MultiCentrum nie mogą być wynoszone poza teren MultiCentrum. Uczestnicy mogą korzystać z w/w zasobów wyłącznie na terenie MultiCentrum.
 5. Uczestnika warsztatów obowiązuje dbałość o mienie MultiCentrum, szczególnie dbałość o wykorzystywane materiały, narzędzia i urządzenia, a także porządek na stanowisku pracy. Odpowiedzialność za jakiekolwiek zniszczenia mienia MultiCentrum wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia ponosi osoba odpowiedzialna za szkodę. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada prowadzący warsztatów .
 6. Uczestnik warsztatów jest zobowiązany do stosowania obowiązujących w MultiCentrum regulaminu BHP i instrukcji p.poż., dostępnych w MultiCentrum.
 7. MultiCentrum nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez uczestników.

IV. OPŁATY

 1. Opłaty za warsztaty przyjmowane są z góry i nie ulegają zwrotowi, za wyjątkiem wskazanym w ust.2, w przypadku nieobecności uczestnika w zajęciach. W przypadku rezygnacji grupy szkolnej z warsztatów – na 7 dni przed terminem realizacji warsztatów w MultiCentrum nastąpi zwrot dokonanej wpłaty.
 2. W przypadku odwołania zajęć ze strony MultiCentrum, wniesione opłaty zostaną zwrócone. Uczestnik może wystąpić o zaliczenie wniesionej opłaty na poczet odpłatności za inne warsztaty, w innym zaakceptowanym przez dwie strony – terminie. Cennik opłat stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 3. Płatności za udział w zajęciach dokonać należy gotówką w MultiCentrum lub przelewem na konto w banku PKO Bank Polski I Oddział we Wrocławiu 60 1020 5226 0000 6902 0630 7922 .
  Konto  W tytule przelewu należy podać: nazwę szkoły, temat warsztatu, uzgodnioną telefonicznie datę, (np. SP nr 5, Geometria gwiazdek śniegowych/ 12.01.19/g.11 ). Na prośbę uczestnika – MultiCentrum wystawia faktury, po podaniu danych na adres: e-mail: multicentrum2@biblioteka.wroc.pl
 4. Kasa MultiCentrum czynna jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.15 – 15.30.
 5. Uczestnik jest zobligowany do terminowego wnoszenia opłat – z góry. Brak wpłaty może skutkować niewpuszczeniem na zajęcia – aż do czasu jej uregulowania. Za opuszczone z tego powodu zajęcia nie przysługuje rekompensata finansowa.
 6. MultiCentrum nie zwraca opłat za zajęcia w przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez uczestnika lub w przypadku wyproszenia go z zajęć powodu złamania Regulaminu MultiCentrum. 

V. ZWOLNIENIE Z OPŁAT / ODRABIANIE ZAJĘĆ

 1. W przypadku uczęszczania na warsztaty dwóch lub więcej osób z jednej rodziny, a także udziału uczestnika w kilku – w dwóch lub więcej warsztatach w ramach Makerspace (Miejsca kreacji  w MultiCentrum) / – obowiązuje 25 % RABAT FAMILIJNY obejmujący każdy z warsztatów (25% od całej opłaty). W tytule przelewu należy dopisać informację RABAT FAMILIJNY. W przypadku braku takiego zapisu i przelania pełnej kwoty nie obowiązuje rekompensata.
 2. Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o zmniejszenie opłaty za udział w warsztatach o 50%, na podstawie wniosku przesłanego na adres e-mail: multicentrum2@biblioteka.wroc.pl. Ich udział w zajęciach następuje po wcześniejszej konsultacji z prowadzącym.
 3. Udzielone rabaty nie podlegają sumowaniu. Wybór jednego rabatu należy do uczestnika warsztatów.
 4. Rezygnację z warsztatów uczestnik zgłasza pisemnie w MultiCentrum lub mailowo na adres e-mail: multicentrum2@biblioteka.wroc.pl
 5. W przypadku nieobecności prowadzącego, zajęcia prowadzone są w zastępstwie lub odrabiane w ustalonym z uczestnikami terminie.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: RODO), w związku z tym MultiCentrum MBP we Wrocławiu realizuje procedurę dostosowania zasad przetwarzania danych osobowych do nowych regulacji prawnych.

 1. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) i zgodnie z treścią RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  1. Realizacja obowiązków Administratora wynikających z umowy łączącej klienta MultiCentrum MBP we Wrocławiu i Administratora, w tym w szczególności komunikowania informacji dotyczących usług kulturalnych
  2. prowadzenie przez MultiCentrum MBP we Wrocławiu marketingu usług własnych.
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. prawo wniesienia skargi do organu nadzoru dot. danych osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. W przypadku celów związanych z marketingiem lub newsletterem – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. W przypadku umowy o świadczenie usług kulturalnych – do dnia przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 10 lat.
  3. Dane zostaną również usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
 7. Odbiorcą danych osobowych będą również podmioty świadczące dla MultiCentrum MBP we Wrocławiu usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu będą to podmioty świadczące usługi w zakresie przechowywania danych na serwerach zewnętrznych.
 8. Dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez MultiCentrum MBP we Wrocławiu.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Załączniki:

Zgoda opiekuna
Karta uczestnictwa
Cennik opłat

Wrocław, 25 stycznia 2019 r.

Andrzej Ociepa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu