Dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu ogłasza konkurs na Specjalistę/tkę ds. działań programowych

Etapy konkursu

I Etap

Pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz z listem motywacyjnym i CV kandydata na stanowisko Specjalisty/tki ds. działań programowych w wersji pisemnej, elektronicznej (formaty DOC, PDF) przez zainteresowane osoby do dnia 27 maja 2022 r. na adres: mbp00@biblioteka.wroc.pl

II Etap

Wybór wstępny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów  do dnia 1 czerwca 2022 r.

III Etap

Spotkanie z kandydatami w dniu 2 czerwca 2022 r.

Wymagania wobec kandydatów:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku: w event marketingu lub w realizacji projektów w instytucjach kultury lub edukacyjnych;
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami, radami osiedla, klubami osiedlowymi i innymi podmiotami;
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na realizację projektów kulturalnych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu umów, kosztorysów, jak również pozyskiwaniu partnerów do współpracy;
 • doświadczenie w tworzeniu kampanii reklamowych na FB;
 • umiejętność tworzenia tekstów na stronę www instytucji kultury;
 • znajomość WordPressa i wymogów WCAG w instytucji kultury;
 • dyspozycyjność związana z prowadzonymi działaniami;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane wykształcenie humanistyczne, artystyczne, ekonomiczne, zarządzanie i marketing lub inne pokrewne.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • realny wpływ na program organizowanych wydarzeń;
 • rozwój zawodowy w instytucji kultury;
 • fundusz socjalny;
 • ubezpieczenie grupowe i opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach.

Do zadań Specjalisty/tki ds. działań programowychnależy:

 • bieżąca realizacja działań programowych;
 • sporządzanie kosztorysów i sprawozdań merytorycznych oraz finansowych z realizowanych działań;
 • inicjowanie działań i współpraca z innymi działami MBP/ filiami oraz instytucjami;
 • tworzenie kampanii reklamowych na FB;
 • tworzenie i aktualizowanie treści na strony www (WordPress), materiałów promocyjnych, prasowych.

Do zadań Pracowników Działu Promocji i Projektów należy:

 • podejmowanie działań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki oraz popularyzację i rozpowszechnianie jej działań;
 • opracowanie i nadzór nad systemem identyfikacji biblioteki w tym  przygotowanie materiałów  informacyjnych, reklamowych, promocyjnych;
 • opracowanie założeń strategii oraz planów promocyjnych i marketingowych.
 • przygotowanie koncepcji projektów i wniosków dotyczących pozyskania środków pozabudżetowych oraz koordynowanie ich realizacji przy współpracy z filiami MBP i innymi działami Biblioteki;
 • inicjowanie i monitorowanie współpracy z innymi bibliotekami, a także instytucjami kultury, oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, wydawnictwami w celu realizacji wspólnych inicjatyw i zadań projektowych; szczególnie w zakresie upowszechniania i promocji czytelnictwa oraz edukacji medialnej, kulturalnej i estetycznej;
 • współpraca z Wydziałem Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miasta;
 • współpraca z drukarniami, firmami wystawienniczymi i wyposażenia wnętrz;
 • współpraca z potencjalnymi sponsorami w tym z wydawnictwami w zakresie  pozyskiwania nagród na różnorodne konkursy, gry miejskie i inne działania filii;
 • opracowywanie projektów wystroju i estetyki Biblioteki;
 • opracowanie informacji o działalności Biblioteki w zakresie działań kulturotwórczych i animacyjnych;
 • promocja Biblioteki w mediach, środowisku lokalnym, w prasie branżowej, portalach społecznościowych;
 • aktualizacja informacji o Bibliotece na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i w Biuletynie Informacji Publicznej MBP;
 • gromadzenie dokumentacji projektowej, zdjęciowej dotyczącej działalności animacyjnej Biblioteki organizowanych przez dział Promocji i Projektów;
 • organizacja wydarzeń, spotkań, wystaw i innych ogólnobibliotecznych działań czytelniczych, edukacyjnych i kulturalnych odbywających się w filiach MBP;
 • przygotowywanie wstępnych propozycji do rocznego planu merytorycznego i finansowego;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z zrealizowanych przedsięwzięć;
 • współpraca z innym Działami Biblioteki.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.