Dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu ogłasza konkurs na Kierownika/czkę Działu Promocji i Projektów.

Etapy konkursu

I Etap

 1. Pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz z listem motywacyjnym i CV kandydata na stanowisko Kierownika/czki Działu Promocji i Projektów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
 2. Złożenie autorskiej koncepcji organizacyjnej i programowej dotyczącej prowadzenia działalności Działu Promocji i Projektów w wersji pisemnej, elektronicznej (formaty DOC, PDF) przez zainteresowane osoby do dnia 27 maja 2022 r. na adres: mbp00@biblioteka.wroc.pl

Autorska koncepcja organizacyjna i programowa  powinna zawierać:

 • propozycję organizacji pracy działu;
 • zarys strategii oraz planów promocyjnych i marketingowych działu ze wskazaniem pól rozwoju. Strategia powinna się opierać o działania prowadzone przez MBP oraz propozycje nowych działań programowych;
 • plan działań promocyjnych do jednego z projektów MBP lub propozycję nowego projektu wraz z jego promocją;
 • wskazanie obszarów współpracy z podmiotami zewnętrznymi, rozwoju programu OK;
 • propozycję pozyskania środków pozabudżetowych.

II Etap

Wybór wstępny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów (pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz z listem motywacyjnym i autorska koncepcja programowa i organizacyjna) do dnia 1 czerwca 2022 r.

III Etap

Spotkanie z kandydatami (prezentacja koncepcji i rozmowa) w dniu 2 czerwca 2022 r. godz. 9.00.

Wymagania wobec kandydatów:

 • predyspozycje menedżerskie, a także do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną, twórczością artystyczną, edukacją czytelniczą i medialną;
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami, radami osiedla, klubami osiedlowymi i innymi podmiotami;
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych;
 • znajomość podstaw prawnych w zakresie organizowania imprez różnego typu w tym masowych;
 • znajomość trendów w obszarze literatury;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na realizację projektów kulturalnych;
 • motywacja i zaangażowanie w realizację nowego, kreatywnego działania;
 • lekkie pióro i łatwość operowania słowem;
 • umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków;
 • doświadczenie w przygotowywaniu umów, kosztorysów, jak również pozyskiwaniu partnerów do współpracy;
 • doświadczenie w tworzeniu kampanii reklamowych na FB;
 • znajomość WordPressa i  wymogów WCAG w instytucji kultury;
 • dyspozycyjność związana z prowadzonymi działaniami;
 • wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane wykształcenie humanistyczne, artystyczne, ekonomiczne, zarządzanie i marketing lub inne pokrewne.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – wynagrodzenie 5300 zł brutto oraz dodatek kierowniczy 800 zł brutto;
 • realny wpływ na program organizowanych wydarzeń;
 • rozwój zawodowy w instytucji kultury;
 • fundusz socjalny;
 • ubezpieczenie grupowe i opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach.

Do zadań Kierownika/czki Działu Promocji i Projektów należy:

 • bieżąca koordynacja działań  zespołu;
 • nadzór nad programową i finansową działalnością działu;
 • sporządzanie planów i sprawozdań merytorycznych oraz finansowych;
 • inicjowanie działań i współpraca z innymi działami MBP oraz instytucjami.

Do zadań Pracowników Działu Promocji i Projektów należy:

 • podejmowanie działań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki oraz popularyzację i rozpowszechnianie jej działań;
 • opracowanie i nadzór nad systemem identyfikacji biblioteki w tym  przygotowanie materiałów  informacyjnych, reklamowych, promocyjnych;
 • opracowanie założeń strategii oraz planów promocyjnych i marketingowych.
 • przygotowanie koncepcji projektów i wniosków dotyczących pozyskania środków pozabudżetowych oraz koordynowanie ich realizacji przy współpracy z filiami MBP i innymi działami Biblioteki;
 • inicjowanie i monitorowanie współpracy z innymi bibliotekami, a także instytucjami kultury, oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, wydawnictwami w celu realizacji wspólnych inicjatyw i zadań projektowych; szczególnie w zakresie upowszechniania i promocji czytelnictwa oraz edukacji medialnej, kulturalnej i estetycznej;
 • współpraca z Wydziałem Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miasta;
 • współpraca z drukarniami, firmami wystawienniczymi i wyposażenia wnętrz;
 • współpraca z potencjalnymi sponsorami w tym z wydawnictwami w zakresie  pozyskiwania nagród na różnorodne konkursy, gry miejskie i inne działania filii;
 • opracowywanie projektów wystroju i estetyki Biblioteki;
 • opracowanie informacji o działalności Biblioteki w zakresie działań kulturotwórczych i animacyjnych;
 • promocja Biblioteki w mediach, środowisku lokalnym, w prasie branżowej, portalach społecznościowych;
 • aktualizacja informacji o Bibliotece na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i w Biuletynie Informacji Publicznej MBP;
 • gromadzenie dokumentacji projektowej, zdjęciowej dotyczącej działalności animacyjnej Biblioteki organizowanych przez dział Promocji i Projektów;
 • organizacja wydarzeń, spotkań, wystaw i innych ogólnobibliotecznych działań czytelniczych, edukacyjnych i kulturalnych odbywających się w filiach MBP;
 • przygotowywanie wstępnych propozycji do rocznego planu merytorycznego i finansowego;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z zrealizowanych przedsięwzięć;
 • współpraca z innym Działami Biblioteki.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.