Spis treści

 1. Informacje
 2. Paneliści
 3. Poznaj uczestników debaty

Table of contents

 1. Information
 2. Panelists
 3. Biographical entries of the participants of the debate

Czy wszyscy nosimy drewno do lasu, czyli o potrzebie zdobywania nowej publiczności

Debata rozpoczynająca projekt Wyspa książka – kierunek Północ. Projekt dofinansowany w ramach Działania 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 .

Działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Informacje

Termin: 28 października 2021, godzina 12:00, Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Międzynarodowa debata ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zdobywania nowej publiczności dla wydarzeń promujących czytelnictwo. W dyskusji międzynarodowych ekspertów poruszymy tak istotne kwestie jak:

 • rola rodzica i szkoły i biblioteki w procesie kształtujących się nawyków czytelniczych,
 • kluczowe momenty w rozwoju dziecka a rola projektów bookstartowych,
 • alternatywne kanały komunikacji wydarzeń skierowanych do dzieci rodziców nieczytających
 • rola współpracy wielu sektorów w celu skutecznych działań proczytelniczych
 • potrzeby włączenia dziecka w proces kreacji wydarzeń i komunikacji

Będziemy szukać odpowiedzi na pytania:

 • Gdzie szukać nowej publiczności i jak budować komunikację?
 • Czy dziecko nieczytających rodziców ma szansę stać się wytrawnym czytelnikiem?
 • Co mogłoby przekonać rodziców z grupy nieczytającej do uczestnictwa w wydarzeniach promujących czytelnictwo wśród dzieci?
 • Czy programy bookstartowe można traktować jako wyrównanie szans dla dzieci czytających i nieczytających rodziców?
 • Jak podtrzymać zainteresowanie książką, które zakiełkowało w małym dziecku?

Paneliści:

 1. Agnieszka Karp-Szymańska – prowadząca debatę, prezes Fundacji Czas Dzieci
 2. Gabriela Dul, koordynatorka projektów bookstartowych w Instytucie Książki
 3. Peter Jenkins, manager Booktrust
 4. Trond Onarheim, Koordynator festiwalu Stord Arts Centre; Falturiltu
 5. Camilla Ruhs – bibliotekarka z Biblioteki Publicznej w Stord
 6. Anna Janus, koordynatorka projektu, zastępczyni dyrektora ds. merytorycznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu
 7. Martyna Chuderska – dziennikarka, Polskie Radio Dzieciom
 8. Alicja Rose – tłumaczka spotkania, poetka, ilustratorka

Forma: LIVE na platformie ZOOM i streaming debaty.
Czas trwania: około 2 godziny

Podczas debaty będziemy rozmawiać o ogromnym potencjale współpracy wielu sektorów. W myśl tej idei zapraszamy Państwa do czynnego udziału, do dyskusji, która ma szansę choć w niewielkim stopniu zmieniać rzeczywistość.


Poznaj uczestników debaty

Agnieszka Karp-Szymańska

Od 15 lat związana z branżą internetową, marketingiem internetowym i promocją, ale przede wszystkim tematyką dziecięcą. Twórca i współwłaściciel portalu CzasDzieci.pl, a także założyciel i członek zarządu Fundacji Czas Dzieci. Od 2014 do 2018 odpowiedzialna za program i produkcję Festiwalu Literatury dla dzieci. Od 2019 dyrektor Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej. Inicjatorka wielu niestandardowych akcji m.in. Ostry Dyżur Literacki. Prowadziła wiele wykładów o współczesnych trendach w literaturze dla dzieci oraz sposobach promocji.

Gabriela Dul

Od 6 lat związana z Instytutem Książki, gdzie zainicjowała i realizuje projekty bookstartowe w tamach kampanii Mała książka – wielki człowiek,  zajmuje się upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Certyfikowana biblioterapeutka. Interesuje się literaturą dla najmłodszych  czytelników, innowacyjnymi sposobami promowania projektów kulturalnych i pozyskiwania nowych odbiorców.

Peter Jenkins

Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego. Nauczyciel literatury i wykładowca w Indiach i Chinach; monitorował międzynarodową pomoc szkoleniową Wielkiej Brytanii dla Azji i Ameryki Południowej; opracowywał materiały szkoleniowe dla międzynarodowych pracowników pomocy; pracował na Bliskim Wschodzie i w Europie Środkowej. Był dyrektorem artystycznym londyńskiego Africa Center (ze szczególnym uwzględnieniem tras pisarzy afrykańskich), a następnie dyrektorem naczelnym krajowej organizacji pozarządowej zajmującej się włączaniem pisarzy w nauczanie. Pracując w BookTrust, był członkiem zarządu i liderem zespołu European Literacy Policy Network, a w ramach sieci EU Read zainicjował i powołał Global Network for Early Years Bookgifting.

Trond Onarheim

Jest koordynatorem Falturiltu – nowonorweskiego festiwalu literatury dla dzieci i młodzieży. Trond zarządza planowaniem festiwalu wraz z dyrektorem artystycznym Roaldem Kaldestadem i komitetem programowym oraz odpowiada za logistykę i budżet festiwalu.

Camilla Ruhs

Pracuje jako bibliotekarz w Bibliotece Publicznej Stord i specjalizuje się w literaturze dziecięcej. Camilla ma wieloletnie doświadczenie w planowaniu wydarzeń dla dzieci i młodzieży, a także jest członkiem komisji seminarium literackiego Falturiltu.

Anna Janus 

Zastępczyni dyrektora do spraw merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, w latach 2002 –2007 realizowała projekt Biblioteka dla młodych klientów w wieku 13-25 lat we współpracy z Fundacją Bertelsmana, do roku 2017 kierowała wrocławską Mediateką. Współorganizatorka Żywej Biblioteki Wrocław, trenerka z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji o prawach człowieka, certyfikowana mediatorka. Współzałożycielka i aktywna członkini Stowarzyszenia Diversja. Aktywnie poszukuje nowych sposobów dotarcia do osób, które nie czytają. Koordynatorka projektu Wyspa Książka – kierunek Północ.

Martyna Chuderska

Dziennikarka Polskiego Radia Dzieciom, autorka programów kulturalnych. Z radiem związana od dziesięciu lat. Jurorka konkursów dla dzieci i młodzieży. Prowadzi pokazy filmowe i spotkania autorskie. Zakochana w teatrze, zaczytana w literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Uważa, że doba jest zdecydowanie za krótka, bo gdyby było inaczej, mogłoby być tak jak w Dolinie Muminków: „Można leżeć na moście i patrzeć, jak przepływa pod nim woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas” – tylko trzeba go znaleźć.”

Alicja Rosé

Poetka, ilustratorka i tłumaczka. Ostatnio wydała tomik wierszy z ilustracjami Północ. Przypowieści (Znak, 2019), który miał swoją premierę na Festiwalu Miłosza 2019. Książka Jarosława Iwaszkiewicza Kocia książka z jej ilustracjami została nominowana do nagrody Najpiękniejsza książka roku 2015. Za ilustracje do książki Magdaleny Tulli Ten i tamten las (2017) otrzymała Nagrodę Literacką Warszawy. Tłumaczy wiersze i eseje z języka norweskiego, angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego oraz z języka polskiego na angielski.
Portfolio

Inicjatywy

Falturiltu

Falturiltu jest festiwalem literackim dla dzieci i młodzieży, który promuje autorów i ilustratorów książek napisanych w odmianie języka norweskiego zwanej Nynorsk; jednej z dwóch norm pisarskich w Norwegii i najbardziej rozpowszechnionej formy na zachodnim wybrzeżu Norwegii. Podczas jednego festiwalowego tygodnia w listopadzie cała społeczność – a w szczególności młodzi ludzie – stają się aktywnymi uczestnikami tych wydarzeń, które odbywają się na arenach piłkarskich, w galeriach, obiektach dziedzictwa kulturowego, szkołach, kawiarniach, stajniach, terenach przemysłowych, bibliotekach, centrach kultury i innych. Głównym celem festiwalu jest zwrócenie uwagi na kreatywne i innowacyjne wydarzenia literackie poprzez zaangażowanie lokalnej społeczności.

BookTrust

BookTrust to największa w Wielkiej Brytanii organizacja charytatywna zajmująca się wspieraniem czytelnictwa wśród dzieci. Każdego roku dociera do około 4 milionów dzieci w całej Wielkiej Brytanii z książkami, materiałami i wsparciem. Największe uniwersalne programy to: Bookstart (dla klas początkowych) i Time to Read for School Reception.


Finansowanie

Logotyp Funduszy Norweskich z napisem Iceland Liechtenstein Norway Grants Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy strategiczni

Logotyp Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, Fundacji Czas Dzieci, Stord Kulturhus, Fundacji Go'n'Act

Partnerzy i Patroni medialni

Pasek z logotypami partnerów: Logotyp Świerszczyka. Logotyp SKIBA, litery składające się na napis w czarnym kole. Logotyp Radia Wrocław, kwadracik z amplitudą. Logotyp Radia Wrocław Kultura, obok napisu kwadracik z amplitudą. Logotyp Radia Ram, pomiędzy litery a i m wpisany zakres fal 89.8 FM

Logotyp Polskie Radio Dzieciom. Kolorowe grafiki zwierzątek i obok napis Polskie Radio Dzieciom.

Patronat honorowy

Logotyp Wrocław Miasto spotkań, pod spodem napis Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia

Are we carrying coals to Newcastle, or about the need for growing an audience – debate

The debate launches The Book Island – Direction North project. The project is co-financed CULTURE Programme under the EEA Grants 2014-2021, under Outcome 2 “Access to art and culture improved”.

28th October 2021, 12:00, Facebook page of Tadeusz Różewicz Municipal Public Library in Wrocław

Information

The international debate highlights the need for growing a new audience for reading promotion events. During the discussion, the international experts will raise such important issues as:

 • the role of a parent, school and library in the process of developing reading habits,
 • child development milestones and the role of bookstart programmes,
 • alternative forms of communication for events aimed at children of non-reading parents,
 • the role of multi-sectoral cooperation for activities to promote reading development,
 • the need for child involvement in the process of creating events and communication.

We will be looking for answers to the questions:

 • How to discover new audiences and develop effective communication?
 • Is the child of non-reading parents likely to become an avid reader?
 • What could convince non-reading parents to participate in reading promotion events among children?
 • Can bookstart programmes  be seen as leveling the playing field for children of reading and non-reading parents?
 • How to sustain the interest in books that has appeared in a young child?

Panelists:

 1. Agnieszka Karp-Szymańska (PL) – the moderator of the debate, Czas Dzieci Foundation
 2. Anna Janus (PL) – the coordinator of the Book Island project, deputy director for content-related matters at Tadeusz Różewicz Municipal Public Library in Wrocław
 3. Trond Onarheim (NO) – the Festival’s coordinator at the Stord Arts Centre; Falturiltu – one of Norway’s biggest literature festivals for young people
 4. Camilla Ruhs (NO) – the Librarian at the Stord Public Library, specializes in children’s literature
 5. Peter Jenkins (ENG) – the International Manager at BookTrust, Convenor of the Global Network for Early Years Bookgifting
 6. Gabriela Dul (PL) – the Bookstart Project Coordinator at the Book Institute
 7. Martyna Chuderska (PL) – the journalist at Polskie Radio Dzieciom
 8. Alicja Rose (PL) – the translator of the debate, poet, illustrator.

During the debate, we will talk about the enormous potential of cooperation between various sectors. According to this idea, we invite you to take an active part in a discussion that has a chance to change reality, even to a small extent.

Projekt Wyspa książka – kierunek Północ


Biographical entries of the participants of the debate

Agnieszka Karp-Szymańska

For 15 years she has been associated with the internet industry, Internet marketing and promotion, but, above all, with topics on child development. The creator and co-owner of the CzasDzieci.pl portal, as well as the founder and member of the board of the Czas Dzieci Foundation. From 2014 to 2018, she was responsible for the programme and production of the Children’s Literature Festival. From 2019, she is the director of the Intergenerational Children’s Literature Festival. Initiator of many non-standard actions, incl. ER Literary Emergency Service. She conducted many lectures on contemporary trends in children’s literature and methods of promotion.

Anna Janus

Deputy director for content-related matters at Tadeusz Różewicz Municipal Public Library in Wrocław, in 2002–2007 she implemented the project Library for young clients aged 13-25 in cooperation with the Bertelsman Foundation, until 2017 she was the manager of Mediateka in Wrocław. Co-organizer of the Human Library in Wrocław, trainer in the field of anti-discrimination and human rights education, certified mediator. Co-founder and active member of the Diversja Association. He is actively looking for new ways to reach non-readers. The coordinator of The Book Island – Direction North project.

Martyna Chuderska

Journalist of the Polish Radio for Children, author of cultural programmes. She has been associated with the radio for ten years. Juror of competitions for children and youth. She conducts and organises film shows as well as meetings with authors. In love with the theater, she reads literature for children and teenagers. He believes that the day is definitely too short, because if it were otherwise, it could be like in the Moomin Valley: “Lie on the bridge and watch the water flowing past. Or run, or wade through the swamp in your red boots. Or roll yourself up and listen to the rain falling on the roof. It’s very easy to enjoy yourself. ”- you just have to find more time to do so.

Gabriela Dul

She has been associated with the Book Institute for 6 years, where she initiated and implemented bookstart programme in the campaign „Mała książka – wielki człowiek”, she deals with encouraging good reading habits in children and adolescents. Certified librotherapist. She is interested in literature for the youngest readers, innovative ways to promote cultural projects and attract new audiences.

Camilla Ruhs

Works as a librarian for Stord Public Library, specializes in children’s literature. Camilla has long experience in planning events for children and young people. She is also a member of the committee for Falturiltu’s literary seminar.

Trond Onarheim

Trond is the Coordinator of Falturiltu – the Norwegian festival of literature for children and youth. Trond, together with Art Director, Roald Kaldestad, and the programme committee, manages the planning of the event, and is responsible for the logistics and budget of the festival.

Peter Jenkins

An Oxford graduate with the international work experience. Literature teacher, lecturer in India and China. He monitored UK international training for aid workers to Asia and South America; developed international aid staff training resources; also worked in the Middle East and Central Europe. He was artistic director of London’s Africa Centre (with a focus on African writers’ tours), then the managing director of a national non-governmental organization dedicated to getting writers into schools. While working at BookTrust, he was a board member and team leader of the European Literacy Policy Network, and within the EU Read network, he initiated and convened the Global Network for Early Years Bookgifting.

Alicja Rosé

Poet, illustrator and translator. Recently, her volume of poetry with illustrations “Północ. Przypowieści” („North. Parables”) (Znak, 2019, blurb by Adam Zagajewski) has been published and had its premiere at the Miłosz Festival 2019. The book by Jarosław Iwaszkiewicz “Kocia książka” („Cat’s Book”) with her illustrations was nominated for the Most Beautiful Book of the Year 2015. For illustrations to the book by Magdalena Tulli “Ten i tamten las” („This and That Forest”) (2017) she received the Literary Award of Warsaw and was nominated for the International IBBY Award. She translates poems and essays from Norwegian, English, Spanish, Italian, French, and from Polish to English and Norwegian.
Portfolio

Initiatives

Falturiltu

Falturiltu is a literary festival for children and young people that promotes authors and illustrators of books written in a variant of the Norwegian language called „Nynorsk”; one of the two writing standards in Norway and the most widespread form on the west coast of Norway. During one week in November, the entire community – young people in particular – become active participants in festival events, which take place in football arenas, galleries, cultural heritage sites, schools, cafes, stables, industrial sites, libraries, cultural centers and others. The main goal of the festival is to draw attention to creative and innovative literary events by involving the local community.

Booktrust

BookTrust is the UK’s largest children’s reading charity. Each year we reach c.4 million children across the UK. Our organization supplies children with books, necessary resources and support. Our largest universal programmes are Bookstart (for Early Years) and Time to Read for School Reception.

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia: 28.10.2021

Godzina: 12:00