Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu dzięki decyzji Zarządu PFRON otrzymała środki w ramach programu „Kultura bez barier” na realizację przedsięwzięcia „Jak się żyło w dawnym Wrocławiu. Cykl działań literackich, artystycznych i kulturalnych w wybranych filiach bibliotecznych MBP we Wrocławiu inspirowanych niezwykłą historią miasta.”

Odbiorcy

Projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, na zasadzie równych szans, dla odbiorców w różnym wieku, z różnych środowisk, z różnymi potrzebami.

O projekcie

Jak się żyło w dawnym Wrocławiu to cykl warsztatów artystycznych, kulinarnych, sesji fotograficznych, spotkań z autorami dla dorosłych i dzieci piszącymi o Wrocławiu, z ilustratorami oraz pokaz strojów historycznych, prezentacji i wystaw inspirowanych niezwykle bogatą historią miasta. Uczestnicy będą poznawali między innymi tradycje świąteczne i karnawałowe, kulinaria, a także kulturę i życie codzienne dawnych wrocławian.

Na wydarzeniach obecny będzie tłumacz PJM, pojawią się również opisy wystaw.

W ramach projektu zniwelowane zostaną wybrane bariery architektoniczne w przestrzeni MBP, a bibliotekarze filii uczestniczących w projekcie podniosą swoje kompetencje w ramach szkoleń.

Filie MBP im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu biorące udział w projekcie

Zajęcia prowadzone będą w pięciu wrocławskich bibliotekach. Dostosowane będą pod względem tematyki i formy do zainteresowań i predyspozycji różnych grup uczestników. Odpowiednie przygotowanie przestrzeni, a także prowadzenie zajęć i spotkań przez profesjonalistów w swoich dziedzinach pozwoli na zaproponowanie ciekawej oferty kulturalnej dla możliwie szerokiego grona odbiorców.

  1. Filia nr 1, ulica Sztabowa 98
  2. Filia nr 5, Biblioteka Grafit, ulica Namysłowska 8
  3. Filia nr 22, ulica Chociebuska 8-10
  4. Filia nr 23, bulwar Ikara 29-31
  5. Filia nr 29, ulica Reja 1

Bloki tematyczne:

Książka w dawnym Wrocławiu (kwiecień 2023)

Tydzień Bibliotek: tajemnice dawnego Wrocławia (maj 2023)

Zaproszenie w Polskim Języku Migowym do projektu „Jak się żyło w dawnym Wrocławiu” – film w serwisie YouTube

Program Kultura bez barier

Projekt Kultura bez barier realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Cel projektu

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Efektem projektu będzie przygotowanie usystematyzowanego zestawu praktycznych rozwiązań – modelu udostępnienia działalności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnością. Model zostanie przetestowany poprzez wyłonienie w trybie konkursowym około 100 instytucji kultury – beneficjentów grantów – które w sposób usystematyzowany przygotują dostępne wydarzenie kulturalne i zbudują sieć kontaktów zarówno pomiędzy sobą, jak i z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także zwiększą własne kompetencje w obszarze dostępności i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami. Po weryfikacji model zostanie przekazany do stosowania przez różnorodne instytucje sektora kultury wraz z opisami dobrych praktyk, praktycznymi wskazówkami służącymi jego wdrożeniu oraz rekomendacjami dotyczącymi warunków niezbędnych do jego długotrwałego stosowania.

ORGANIZATOR: MBP im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu
FINANSOWANIE: Projekt UE/ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Operatorem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Grantobiorca: MBP we Wrocławiu
KOORDYNATOR: Emilia Kubacka
KONTAKT: telefon 71 364 69 68 wew. 631; ekubacka@biblioteka.wroc.pl

trzy logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne