Filia nr 58, MEDIATEKA, Plac Teatralny 5

Spotkania grupy wsparcia terapii uzależnień

Spotkania zawieszone do odwołania

W sobotę o godzinie 11:00 w gościnnych murach Mediateki na pl. Teatralnym 5, odbywać się będą spotkania Grupy Wsparcia. Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli podstawowy program terapii uzależnień i mają potrzebę kontaktów,  rozmowy z drugim człowiekiem o podobnych doświadczeniach. Grupę prowadzi Małgorzata Krajewska – instruktor terapii uzależnień w procesie certyfikacji.

Wejście do budynku od strony ul. Widok.


ZASADY GRUPY WSPARCIA

 1. W pracach Grupy Wsparcia mogą brać udział osoby uzależnione od alkoholu, innych środków zmieniających świadomość oraz hazardu, które ukończyły podstawowy program leczenia uzależnień.
 2. Członkowie Grupy wsparcia zobowiązują się do przestrzegania Zasad Grupy Wsparcia.
 3. Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się przez cały rok, oprócz lipca – sierpnia i dni świątecznych, raz tygodniu w sobotę od godziny 11:00 do 13:00, we Wrocławiu w Mediatece przy pl. Teatralnym 5.
 4. Każdy Członek Grupy Wsparcia zobowiązuje się do systematycznego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w spotkaniach Grupy.
 5. Członkowie Grupy Wsparcia zobowiązują się do stosowania „Zaleceń dla osób trzeźwiejących”.
 6. Członkowie Grupy Wsparcia zobowiązują się do zachowania bezwzględnej tajemnicy spraw zasłyszanych i poruszanych podczas spotkań Grupy.
 7. Każdy z Członków ma obowiązek dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach, w których odbywają się spotkania Grupy.
 8. Podczas spotkań Grupy Wsparcia jej Członkowie nie mogą używać przekleństw, słów obraźliwych i wulgarnych.
 9. Członkowie Grupy zobowiązują się nie utrzymywać stosunków seksualnych z innymi Członkami Grupy wtedy, kiedy przynależą do Grupy.
 10. Każdy Członek Grupy ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Grupie.
 11. Każdy Członek Grupy ma prawo do 3 nieusprawiedliwionych nieobecności. W przypadku czwartej nieusprawiedliwionej nieobecności Prowadzący Grupę Wsparcia i Członkowie Grupy wspólnie podejmują decyzję o wykluczeniu lub zawieszeniu w uczestnictwie zajęciach Grupy.
 12. Każdy z Członków Grupy ma prawo do zawieszenia uczestnictwa w spotkaniach Grupy z powodów losowych po uprzednim omówieniu tego z pozostałymi Członkami Grupy i Prowadzącym Grupę.
 13. Zajęcia Grupy Wsparcia prowadzi Małgorzata Krajewska, instruktor terapii uzależnień, nr zezwolenia PARPA 3618/2014.
 14. Prowadzący Grupę Wsparcia zobowiązuje się do pracy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami oraz Kodeksem Etyczno-Zawodowym Terapeutów i Instruktorów Uzależnień.
 15. Prowadzący Grupę Wsparcia zobowiązuje się informowania Członków Grupy o ewentualnych zmianach terminów spotkań Grupy.

KONTRAKT GRUPY WSPARCIA

Ja niżej podpisany, decydując się na uczestniczenie w Grupie Wsparcia, zobowiązuję się do:

 1. Zapoznania się i przestrzegania zasad Grupy Wsparcia.
 2. Zachowania całkowitej abstynencji od alkoholu i innych środków zmieniających nastrój oraz hazardu.
 3. Systematycznego, punktualnego i aktywnego udziału w zajęciach Grupy.
 4. Zachowania bezwzględnej tajemnicy spraw poruszanych podczas spotkań.