Filia nr 13, Centrum Innowacji PRZEJŚCIE, ul. Świdnicka 19

Regulamin Centrum Innowacji PRZEJŚCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ WE WROCŁAWIU W FILII NR 13 – Centrum Innowacji PRZEJŚCIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin udziału w warsztatach zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki uczestników warsztatów organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu, Filia nr 13 – Centrum Innowacji PRZEJŚCIE, ul. Świdnicka 19, 50-066 Wrocław (zwanym dalej CI PRZEJŚCIE).
 2. Warsztaty realizowane są dla użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej – warunkiem uczestnictwa jest posiadanie karty bibliotecznej, która w dniu realizacji zajęć nie może być obciążona karą oraz wniesienie opłaty za warsztaty w terminie 3 dni od daty zapisu, nie później niż 3 dni przed datą realizacji zajęć.
 3. Zgłoszenia na poszczególne warsztaty przyjmowane są w formie elektronicznej na adres: przejscie@biblioteka.wroc.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę warsztatu/kursu, termin realizacji, numer karty bibliotecznej.
 4. Podpis na liście obecności w dniu realizacji zajęć równoznaczny jest z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz zasad przechowywania danych RODO dostępnych na stronie Centrum Innowacji Przejście
 5. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach osób niepełnoletnich jest wypełnienie i podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych „Deklaracji udziału w zajęciach” (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz wniesienie opłaty.
 6. Regulamin nie dotyczy warsztatów prowadzonych w Centrum Innowacji Przejście na podstawie odrębnych umów zawartych z Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu. Podmioty prowadzące te warsztaty ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność.
 7. Aktualna oferta warsztatów jest dostępna na stronie Centrum Innowacji Przejście.  
 8. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  a. przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych CI PRZEJŚCIE,
  b. rejestrację i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych CI PRZEJŚCIE,
  c. nieodpłatne przeniesienie na CI Przejście autorskich praw majątkowych do utworów powstałych podczas warsztatów.
 9. CI PRZEJŚCIE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie o czym poinformuje na stronie Centrum Innowacji Przejście.  

II. ORGANIZACJA WARSZTATÓW / ZAPISY

 1. Zapisy na warsztaty odbywają się drogą elektroniczną e-mail: przejscie@biblioteka.wroc.pl, telefonicznie 71 798 64 99, bezpośrednio w CI PPRZEJŚCIE i trwają do wyczerpania miejsc przewidzianych w harmonogramie poszczególnych warsztatów.
 2. W warsztatach mogą brać udział tylko osoby zapisane. Warunkiem uczestnictwa uiszczenie opłaty za zajęcia w terminie 3 dni od daty zapisu, nie później niż 3 dni przed datą realizacji zajęć.
 3. W przypadku nieuzyskania minimalnej ilości osób w danych warsztatach grupowych, CI PRZEJŚCIE zastrzega sobie możliwość rezygnacji z utworzenia warsztatów.
 4. Na warsztatach realizowany jest wyłącznie program prowadzącego, zaakceptowany przez kierownika CI PRZEJŚCIE. Uczestnik zobowiązany jest do jego realizacji, a także do przestrzegania Regulaminu, ogólnie przyjętych norm zachowania oraz wymagań stawianych przez prowadzącego. Uczestnik utrudniający pracę prowadzącemu lub utrudniający korzystanie innym z zajęć może zostać skreślony z listy uczestników warsztatów decyzją prowadzącego lub kierownika CI PRZEJŚCIE.
 5. Uczestnik na własną odpowiedzialność i ryzyko bierze udział w warsztatach. Uczestnik uwzględniając stan swego zdrowia, zalecenia lekarza i predyspozycje powinien przed zapisaniem się na warsztaty zapoznać się
  z zagrożeniami wynikającymi z udziału w warsztatach. Ponadto uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń i wskazówek prowadzącego warsztaty. Uczestnik przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest zapoznać się z planem zajęć oraz zasadami wykonywania ćwiczeń/zadań.
 6. W przypadku osób niepełnoletnich „Deklaracja udziału w zajęciach” jest jednocześnie oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach.

III. KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI WARSZTATOWEJ

 1. Przestrzeń warsztatowa wyposażona jest w odpowiedni sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć. W ustaleniu z prowadzącym dopuszcza się używanie materiałów własnych uczestników.
 2. Zależnie od autorskiego programu warsztatów, na własność CI PRZEJŚCIE przechodzą nieodpłatnie wskazane przez prowadzącego prace uczestników zajęć.
 3. Materiały, narzędzia, sprzęt i inne elementy wyposażenia przestrzeni warsztatowej i będące własnością CI PRZEJŚCIE nie mogą być wynoszone poza CI PRZEJŚCIE. Uczestnicy mogą korzystać z w/w zasobów wyłącznie na terenie CI PRZEJŚCIE.
 4. Uczestnika warsztatów obowiązuje dbałość o mienie CI PRZEJŚCIE, szczególnie dbałość o wykorzystywane materiały, narzędzia i urządzenia, a także porządek na stanowisku pracy. Odpowiedzialność za jakiekolwiek zniszczenia mienia CI PRZEJŚCIE wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia ponosi osoba odpowiedzialna za szkodę. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada prowadzący warsztaty.
 5. Uczestnik warsztatów jest zobowiązany do stosowania obowiązujących w CI PRZEJŚCIE regulaminu BHP i instrukcji przeciw pożarowej.

 IV. OPŁATY

 1. Opłaty za zajęcia jednorazowe, jak i za cykl zajęć przyjmowane są z góry, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia/zapisu jednak nie później niż 1 dzień przed terminem realizacji zajęć. Dokonując opłaty uczestnik rezerwuje miejsce w grupie.
 2. Zwrot opłat za zajęcia możliwy jest w przypadku: zgłoszenia nieobecności w terminie do 3 dni przed terminem realizacji zajęć lub okazania zaświadczenia potwierdzającego chorobę uniemożliwiającą udział w zajęciach. W innych przypadkach nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 3. Warunkiem zwrotu wpłaconej kwoty za zajęcia jest pisemne zgłoszenie nieobecności w CI PRZEJŚCIE lub mailowe na adres e-mail: przejscie@biblioteka.wroc.pl. Brak takiego zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do pełnej opłaty.
 4. W przypadku nieutworzenia lub rozwiązania grupy w wyniku braku wystarczającej ilości osób, wniesione opłaty zostaną zwrócone.
 5. Płatności za udział w zajęciach dokonać należy gotówką/kartą w CI PRZEJŚCIE lub przelewem na konto PKO BP SA I Oddział we Wrocławiu nr 68 1020 5226 0000 6002 0479 6183. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę warsztatu, którego dotyczy opłata, termin realizacji (np. Anna Nowak, SQL level 1 i data ). Na prośbę uczestnika – CI PRZEJŚCIE wystawia faktury, po podaniu danych na adres: e-mail: przejscie@biblioteka.wroc.pl
 6. Prowadzący zajęcia w żadnym przypadku nie są upoważnieni do przyjmowania jakichkolwiek opłat od uczestników.
 7. Uczestnik jest zobligowany do terminowego wnoszenia opłat. Brak wpłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników zajęć.
 8. Za opuszczone zajęcia będące częścią zajęć cyklicznych nie przysługuje rekompensata finansowa/procentowy zwrot wpłaconej kwoty za całość zajęć.
 9. CI PRZEJŚCIE nie zwraca opłat za zajęcia w przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez uczestnika lub w przypadku wyproszenia go z powodu niewłaściwego zachowania.

V. ZWOLNIENIE Z OPŁAT / ODRABIANIE ZAJĘĆ

 1. Rezygnację z warsztatów uczestnik zgłasza w CI PRZEJŚCIE lub mailowo na adres e-mail: przejscie@biblioteka.wroc.pl,
 2. Rezygnacja może dotyczyć wyłącznie warsztatów cyklicznych. Uczestnikowi, który zrezygnuje z warsztatów po uiszczeniu opłaty za cykl nie przysługuje rekompensata finansowa.
 3. W przypadku nieobecności prowadzącego, zajęcia prowadzone są w zastępstwie lub odrabiane w ustalonym z uczestnikami terminie.