Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie Organizacji Save The Children International odbywał się w MultiCentrum od stycznia 2023 do grudnia 2023 roku.

Celem projektu było zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży oraz opiekunom, przybyłym do Polski z Ukrainy, w kontynuacji nauki w ukraińskiej szkole, a także w adaptacji do polskiej szkoły, korzystaniu z różnych form zajęć rozwojowych w bibliotekach oraz nauce języka polskiego i integracji z młodymi Polkami i Polakami.

Projekt był realizowany we współpracy z Save the Children International międzynarodową organizacją humanitarną, która pomaga dzieciom i ich rodzinom na całym świecie, zwłaszcza zagrożonym społecznych wykluczeniem lub mieszkającym na terenach dotkniętych konfliktami. W projekcie uczestniczyły 52 biblioteki z całej Polski.

Jako biblioteka uczestnicząca w projekcie, MultiCentrum otrzymało od grantodawcy – Save The Children International – wsparcie merytoryczne i finansowe w kwocie 42.570,00 zł, w tym sprzęt niezbędny do realizacji programu (m.in. interaktywne roboty i tablety, laptopy, zestawy muzyczne i edukacyjne) oraz granty na zatrudnienie asystentów/asystentek z Ukrainy, zakup pomocy dydaktycznych i realizację zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży. Utworzona została także przestrzeń do nauki w szkole online (Cyfrowe Centra Edukacji) dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, ale w formie stacjonarnej, umożliwiającej integrację i kontakty z rówieśnikami oraz wsparcie nauczyciela.

Otrzymany sprzęt: 3 x Scottie Go!, 4 x robot Photon, robot Photon AI, robot Fable AI, 2 x roboty Codey Rocky + rozszerzenia do robotów, 5 laptopów, 9 tabletów, długopisy 3D, zestawy Makey Makey, zestaw
animacyjny Team Up.

W ramach projektu odbyło się 90 warsztatów dla dzieci i dorosłych oraz zajęć w ramach CCE, prowadzonych przez zatrudnioną opiekunkę ze znajomością języka ukraińskiego. Łącznie udział wzięło 466 uczestników z Polski i Ukrainy.

Edukatorki MultiCentrum w ramach projektu przeprowadziły ankiety na temat oferty i uczestnictwa osób z Ukrainy w projekcie, zajmowały się statystyką, wprowadzaniem nowych osob do bazy uczestników, raportowały zajęcia, publikowały informacje i plakaty w języku polskim i ukraińskim na temat ofert na stronie www MBP i MultiCentrum oraz na FB MultiCentrum.