numer sprawy: ZPBD -7/17

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Przedmiot postępowania dotyczy:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WROCŁAWIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WROCŁAWIU

ulica Sztabowa 98

kod pocztowy 53-310 Miejscowość; WROCŁAW

strona internetowa: www.biblioteka.wroc.pl

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

Telefon, faks: (071) 364-69-68, 364-69-73.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

         1. CZĘŚĆ A

1) Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe: 1 sztuka,

2) Skaner Canon LiDE 220 lub równoważny: 1 sztuka

3) Notebook 1 – 10 sztuk

4) Notebook 2 – 3 sztuki,

5) Notebook 3 – 1 sztuka,

6) Notebook 4 – 1 sztuka,

7) Jednostka centralna – 2 szt.

8) Monitor PHILIPS 226V4LAB czarny lub równoważny – 3 sztuki,

9) Dysk sieciowy - 1 sztuka,

10) Drukarka HP LaserJet Pro M402dw (C5F95A) lub równoważna - 2 szt.,

11) HTC Vive Bussines Edition lub równoważny: - 4 sztuki,

12) Office 2016 Professional Plus PL EDU MOLP - 17 licencji,

13) Dysk Seagate ST1000DM010 BarraCuda 1TB 6Gb/s SATA lub równoważny dysk 1TB sATA III, 7200 obr./min – 5 sztuk,

14) Klawiatura PS2 – 15 sztuk

15) Klawiatura USB – 15 sztuk

16) Mysz optyczna z dwoma klawiszami oraz scroll PS2 – 10 sztuk

17) Mysz optyczna z dwoma klawiszami oraz scroll USB – 20 sztuk

18) Linka stalowa typu KENSINGTON 1,8 m – 10 sztuk

19) Zasilacz komputerowy ATX – 15 sztuk

 

2. CZĘŚĆ B

1) Tablet Apple iPad Pro 10,5 lub równoważny: - 5 sztuk,

2) Tablet Samsung Galaxy Tab S3 lub równoważny: - 5 sztuk,

3) Projektor Epson EB-955WH lub równoważny – 1 sztuka,

4) Projektor Epson EB-2255U lub równoważny: - 1 sztuka,

5) Projektor Optoma EH330 lub równoważny: - 1 sztuka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacji wyposażenia (załącznik nr 9 do SIWZ)

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV:

30213100-6 Komputery przenośne

30213200-7 Komputer tablet

38652100-1 Projektory

30230000-0 sprzęt związany z komputerami

30232130-4 Kolorowe drukarki atramentowe

30232110-8 Drukarki laserowe

30213200-7 Skanery komputerowe

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

30233000-1Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

30237200-1 Akcesoria komputerowe

48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

51310000-8 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo

72260000-5 usługi w zakresie oprogramowania

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania: 14 dni od dnia podpisania umowy.

V. Informacja o zamówieniu

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Dostawca może złożyć oferty na jedną lub wszystkie części zamówienia.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamówień dodatkowych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający dokona oceny powyższego warunku w oparciu o złożone przez Dostawcę oświadczenie w zakresie art. 22ust. 1;

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

W tym zakresie Zamawiający wymaga od Dostawcy:

DLA CZĘŚCI A : wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 dostaw sprzętu komputerowego o wartości min. 100  000,00 zł każda (słownie: sto tysięcy złotych), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Dostawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Dostawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

DLA CZĘSCI B: wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 dostaw projektorów lub tabletów o wartości min. 20 000,00 zł każda (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Dostawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Dostawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający dokona oceny powyższego warunku w oparciu o złożone przez Dostawcę oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 oraz 24 ust. 1 i 2.

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dokona oceny powyższego warunku w oparciu o złożone przez

Dostawcę oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1.

5) wniosą wadium w wysokości:

DLA CZĘŚCI A: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych ) przed upływem terminu składania ofert.

DLA CZĘŚCI B: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych ) przed upływem terminu składania ofert.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Dostawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim wypadku Dostawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Dostawcy stosuje się odpowiednio do Dostawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Jeżeli oferta Dostawców, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Dostawców.

4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców dokonana będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych przez Dostawcę w złożonej ofercie wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

5. Warunki szczegółowe wymagane od Dostawców:

1) Dostawca zobowiązuje się do udzielenia rękojmi i gwarancji na okres trzech lat. Wady sprzętu wykryte w okresie gwarancji i rękojmi będą usuwane najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (faks lub mail), a w wypadku niemożności dotrzymania terminu, Dostawca dostarczy na okres naprawy sprzęt zastępczy o identycznych parametrach;

2) Dostawca odbiera wadliwy sprzęt i dostarcza naprawiony na własny koszt do miejsc wyznaczonego przez Zamawiającego;

3) Dostawca zobowiązuje się dostarczyć i dokonać montażu przedmiotu zamówienia w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach na terenie Wrocławia, w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy;

4) firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2009 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty – TYLKO DLA CZĘŚCI A

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Dostawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

W celu potwierdzenia, że Dostawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), Dostawca składa następujące dokumenty:

  1. Podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o podwykonawstwie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
  2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zmawiający żąda złożenia podpisanego oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten musi przedłożyć każdy z podmiotów.

   3. W celu wykazania spełniania przez Dostawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda złożenia:

DLA CZĘŚCI A: wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 dostaw sprzętu komputerowego o wartości min. 100 000,00 zł każda (sto tysięcy złotych) , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Dostawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Dostawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

DLA CZĘSCI B: wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 dostaw projektorów lub tabletów o wartości min. 20 000,00 zł każda (dwadzieścia tysięcy złotych) , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Dostawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Dostawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy Dostawca wskazuje w wykazie dostawy wykonane na rzecz Zamawiającego nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.

Wzory wykazu, stanową załącznik nr 6 A i B do SIWZ.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.

    4. Jeżeli Dostawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 25 ust. 3-6 ustawy. Zamawiający w celu oceny czy Dostawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Dostawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda złożenia pisemnego zobowiązania podmiotów, oddających do dyspozycji Dostawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – w formie oryginałów (wzór wg załącznika nr 2 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał informacje:

1) jaki rodzaj zasobu jest udostępniany,

2) w jakiej formie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, inne),

3) w jakim okresie podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia

4) jaki stosunek łączy Dostawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa, zlecenie, umowa o współprace, kontrakt, inne).

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 25 ust 3-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Dostawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

    5. Kserokopię pokwitowania za wpłacone wadium lub oryginalny dokument wybranej przez Dostawcę formy wadium (poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancja bankowe; gwarancja ubezpieczeniowa; poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)).

     6. W celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji, należy wraz z ofertą dostarczyć testy wykonane programem PassMark CPU Mark. – DOTYCZY CZĘŚCI A

     7. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Wymienione dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

     8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument taki winien odpowiednio spełniać wszystkie wymagania dotyczące treści i okresu wystawienia, nałożone na dokumenty, które zastępuje.

     9. Dokumenty wymagane dla każdego partnera z osobna w przypadku składania oferty wspólnej.

1) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;

2) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

3) Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Wymienione dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt a i b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument taki winien odpowiednio spełniać wszystkie wymagania dotyczące treści i okresu wystawienia, nałożone na dokumenty, które zastępuje.

     10. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Dostawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez Dostawców występujących wspólnie oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej każdy z Dostawców musi złożyć oddzielnie.

     11. Wykaz innych oświadczeń lub dokumentów jakie muszą Dostawcy złożyć w każdej ofercie.

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;

2) Wypełniony i podpisany formularz z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 do SIWZ.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

CZĘŚĆ A: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych);

CZĘŚĆ B:   700,00 zł (słownie: siedemset złotych)

2. Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Dostawcy z postępowania.

3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu na konto nr PKO BP SA I O/Wrocław

nr 70 1020 5226 0000 6102 0416 0651 lub w innych formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

4. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona z postępowania bez rozpatrywania.

5. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy PZP.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Dostawcami.

Każdy Dostawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Dostawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WROCŁAWIU

ul. Sztabowa 98,

53-310 Wrocław,

faksem: nr (071) 364-69-73

lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Dostawcom nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Dostawcami.

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Dostawcami:

Joanna Łuszpińska, tel. (071) 364-69-68 wew. 629, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XI. Termin związania ofertą

Dostawca pozostaje związany ofertą w ciągu 30 kolejnych dni, liczonych z upływem terminu składania ofert.

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego;

Oferty winny być złożone w języku polskim

Nazwa zamawiającego: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WROCŁAWIU

Ulica: SZTABOWA 98

Kod pocztowy: 53-310

Miejscowość: WROCŁAW

Pokój nr 209 (sekretariat I p.)

do dnia 29/09/2017 r. do godz. 11:00

Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Dostawcom.

2. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie Zamawiającego;

Nazwa Zamawiającego: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WROCŁAWIU

Ulica: SZTABOWA 98

Kod pocztowy: 53-310 Miejscowość, WROCŁAW

Pokój nr 305 (II p.), dnia 29 września 2017 r. godz. 11:10.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – zgodnie z Załącznikiem nr 5 niniejszej specyfikacji.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.

XIV. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:

1) Cena - 60%;

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:

cena = cena oferowana minimalna brutto / cena badanej oferty brutto x 100 pkt. x 60%

 

2) SZYBKOŚĆ REAKCJI SERWISU – 40 %

za każdy 1 dzień skrócenia terminu naprawy wyposażenia Zamawiający przyzna 10 %

Wykonawca może skrócić termin naprawy do 1 dnia roboczego.

2. Wynik:

Zamawiający udziela zamówienia Dostawcy, który zdobył największą ilość punktów procentowych.

 

Początek strony