Wrocław, dnia 20.02.2017 r.

Oferta cenowa dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego usługę kompleksowego sprzątania Filii nr 11 Miejskiej biblioteki Publicznej we Wrocławiu w Centrum Biblioteczno – Kulturalnym Fama przy ul. Bolesława Krzywoustego 286, 51-312 Wrocław o powierzchni nie większej niż 1 303,94 m2. Wykonawca Będzie zobowiązany do sprzątania CBK Fama w wymiarze 60 godzin tygodniowo w godzinach od 6.00 do 12.00 i od 14.00 do 20.00.

Limit 60 godzin tygodniowo obejmuje także sprzątanie w soboty lub niedziele podczas Wydarzeń organizowanych przez CBK Fama w godzinach ustalonych przez Zamawiającego.

Wydarzenia w CBK Fama organizowane w soboty lub niedziele przez podmioty zewnętrzne

( wynajem pomieszczeń) będą dodatkowo płatne na podstawie oddzielnie zawartej umowy.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 1. Całościowe zamiatanie i zmywanie parkietów, terakoty oraz pozostałych podłóg, odkurzanie wykładzin podłogowychścieranie kurzy z parapetów, mebli poręczy i sprzętów – każdorazowo;
 2. Porządkowanie, zmywanie i dezynfekcja łazienek i ich wyposażenia (miski sedesowe, umywalki, lustra, baterie łazienkowe, pisuary, kabiny prysznicowe, itp.), uzupełnianie środków higienicznych tj.: mydła w dozownikach, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego – każdorazowo;
  1. Utrzymanie czystości w korytarzach i na klatkach schodowych jak w poz. 2- każdorazowo;
  2. Opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków we wszystkich pomieszczeniach oraz segregacja odpadów – każdorazowo;
 3. Usuwanie odpadków i zanieczyszczeń z holi, korytarzy, klatek schodowych, opróżnianie pojemników w niszczarkach do papieru – każdorazowo;
 4. Wynoszenie nieczystości do wyznaczonych miejsc (śmietnika) i segregowanie ich
  w odpowiednich pojemnikach – każdorazowo;
 5. Mycie koszy na śmieci – raz w miesiącu;
  1. Mycie drzwi oraz grzejników- raz w miesiącu;
  2. Zmywanie glazury w pomieszczeniu kuchennym, łazienkach i WC – raz w miesiącu.
 6. Pranie wykładzin podłogowych, nie więcej niż 113 m 2– raz na pół roku;
 7. Czyszczenie rolet i żaluzji – raz na pół roku;
 8. Sprzątanie tarasów – nie częściej niż raz w tygodniu na zlecenie Zamawiającego.
 9. Sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach magazynowych i przyległych – raz na dwa miesiące
 10. Inne czynności zlecone przez Zamawiającego, związane z utrzymaniem czystości wewnątrz budynku.

Termin wykonania usługi od marca 2017 r. do grudnia 2017 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia.

Zamawiający zapewni odkurzacz oraz maszynę szorująco – zbierającą Lavor Free Evo 50E. Materiały eksploatacyjne do przedmiotowych urządzeń oraz środki chemii gospodarczej i środki higieniczne zapewnia Wykonawca. Urządzenie i środki chemiczne do prania wykładziny dywanowej zapewni Wykonawca.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia przed terminem postępowania bez podania przyczyny.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny.

 1. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
 2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszym zapytaniu.
 4. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie może podlegać podwyższeniu w toku realizacji zamówienia.
 5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodne z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca podaje w formularzu ofertowym jedynie cenę jednostkową netto i wartość netto przedmiotu zamówienia, zmieniając odpowiednio opisy poszczególnych pozycji z „brutto” na „netto”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.

                                                      (opis przedmiotu zamówienia)

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 24.02.2017 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu

                                               ul. Sztabowa 98

                                                53-310 Wrocław

                                                                           

– za pośrednictwem faksu (71) 364-69-68 wew. 640 lub

                                                                     (nr faksu)

– za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                  (adres e-mail)

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

                                                                                              

 

Początek strony