MultiCentrum – Interaktywne Centrum Edukacyjne – nauka przez zabawę

MultiCentrum we Wrocławiu sprzyja dzieciom, które chciałyby rozwijać zdolności techniczne w oparciu o nasze zasoby multimedialne. W trakcie zajęć realizowanych dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych obserwujemy pracę uczestników, którym twórczość i kreacja w MultiCentrum sprawia szczególną radość. Z myślą o młodych konstruktorach, architektach, naukowcach została opracowana oferta zajęć w czasie wolnym od nauki, czasie weekendowym.
Zapraszamy Państwa do korzystania z ofert rodzinnych, które sprzyjają rozpoznaniu uzdolnień własnego dziecka w przestrzeni nauki i sztuki. Czekamy na Wasze pomysły!
Zapraszamy grupy zorganizowane z wrocławskich szkół, przedszkoli i świetlic oraz dzieci z rodzicami, dziadkami, opiekunami do wspólnej nauki przez zabawę.

MultiCentrum, ul. Powstańców Śl. 210

          

Godziny otwarcia MultiCentrum

Poniedziałek    8.00–16.00
Wtorek   8.00–16.00
Środa   12.00–16.00
Czwartek   8.00–16.00
Piątek   8.00–16.00
2. i 4. sobota miesiąca   10.00–15.00
ul. Powstańców Śl. 210
53-140 Wrocław
tel. 71 364 69 66
multicentrum2[at]biblioteka.wroc.pl
MultiCentrum2 na Facebooku

§1

Z MultiCentrum – Centrum Edukacji Interaktywnej, zwane w dalszej części regulaminu MC, mogą korzystać osoby indywidualne – dzieci, młodzież, dorośli oraz grupy zorganizowane (szkolne, przedszkolne, świetlicowe i inne), po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa w zajęciach.

§2

 1. Terminy i tematykę zajęć w MC dla osób indywidualnych umieszcza się na stronie www.biblioteka.wroc.pl oraz na ulotkach, plakatach i na wszystkich innych nośnikach informujących o ofercie MC.
 2. Opiekunowie/rodzice zobowiązani są udzielić informacji dodatkowych o grupie/dziecku, tj. mających znaczenie dla przebiegu zajęć/spotkań w MC, np. o jego nadpobudliwości, ograniczeniach wynikających z wad słuchu, wzroku, mowy itp.
 3. W sytuacji nie przestrzegania reguły określonej w pkt.2 oraz w przypadku, gdy dziecko przeszkadza w zajęciach pracownicy MC mają prawo podjąć decyzję o wykluczeniu osoby z zajęć, a także skreśleniu rezerwacji na kolejne zajęcia.
 4. Przed rozpoczęciem zajęć osoby indywidualne zobowiązane są wpisać się do rejestru odwiedzin.
 5. Opiekunowie/rodzice osób indywidualnie zgłaszających się na zajęcia towarzyszą dzieciom w trakcie zajęć, które są opatrzone tytułem Oferta rodzinna.
 6. Terminy zajęć dla grup zorganizowanych uzgadnia opiekun grupy, który zobowiązany jest towarzyszyć uczniom/uczestnikom w trakcie zajęć.
 7. Opiekun grupy zorganizowanej (grupy szkolne, świetlicowe, inne) przekazuje pracownikowi MC informację o grupie, wieku i liczbie uczestników zajęć, podaje swoje nazwisko i telefon kontaktowy oraz wypełnia KARTĘ UCZESTNICTWA, która stanowi załącznik do Regulaminu.
 8. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest telefonicznie lub osobiście poinformować pracownika MC o rezygnacji z zarezerwowanego terminu zajęć.

§3

 1. Użytkownicy MC mogą korzystać z komputerów i innego sprzętu tylko w celach informacyjnych i edukacyjnych.
 2. Materiały dydaktyczne udostępniane uczestnikom podczas zajęć są objęte prawami autorskimi i podlegają ochronie prawnej.
 3. Użytkownicy MC mają prawo do:
 • bezpłatnego korzystania z zainstalowanych programów,
 • doradztwa merytorycznego i technicznego ze strony pracowników MC,
 • bezpłatnego użytkowania na miejscu pomocy dydaktycznych.

§4

 1. Użytkownicy MC korzystają ze sprzętu komputerowego i innych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami BHP i tylko w obecności pracownika MC.
 2. Wszelkie usterki użytkownicy zgłaszają dyżurującemu pracownikowi MC.
 3. Zabrania się podejmowania samodzielnych prób usuwania usterek i dokonywania napraw.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia narzędzi i materiałów wynikające z niewłaściwego ich użytkowania.
 5. Opiekunowie grup zorganizowanych a w przypadku osób indywidualnych opiekunowie/rodzice odpowiadają (ponoszą odpowiedzialność finansową) za narzędzia
 6. i materiały udostępnione uczestnikom zajęć.

§5

Użytkownikowi nie wolno:

 • korzystać z własnych nośników elektronicznych (dyskietki, dyski, CD, DVD),
 • instalować innych programów i zmieniać oprogramowania już zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach komputerowych,
 • wynosić poza obręb MC urządzeń bez zgody pracownika MC,
 • kopiować na dysk twardy danych z serwerów dostępnych w sieci Internet,
 • opuszczać przydzielonego stanowiska pracy bez wiedzy prowadzącego zajęcia.

§6

W MC obowiązuje całkowity zakaz używania w trakcie zajęć telefonów komórkowych, bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, a także spożywania posiłków w miejscach innych niż przeznaczone do tego celu.

§7

 1. W MC wykonywane są działania mające na celu utrwalenie na nośnikach cyfrowych dokumentacji przebiegu zajęć.
 2. Przed utrwaleniem zajęć uczestnicy zobowiązani są wyrazić zgodę na upublicznienie ich wizerunku.
 3. MC ma prawo do publikacji na swojej stronie internetowej www.biblioteka.wroc.pl wybranych prac uczestników.
 4. Zasady korzystania z prac uczestników zostaną uregulowane w odrębnym porozumieniu.

§8

Zmiany w Regulaminie sygnalizowane są użytkownikom informacją wywieszaną w widocznym miejscu i wchodzą w życie z dniem podpisania.

§9

Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z MC.

§10

 1. Skargi i wnioski użytkownicy mogą przekazywać Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania do Prezydenta Wrocławia, Sukiennice 9.

 

Wrocław, 6 czerwca 2008 r.
Andrzej Ociepa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
Początek strony